Przeliczanie waluty według kursu Europejskiego Banku Centralnego

Od 1 stycznia 2013 roku zmieniły się zasady przeliczania transakcji prowadzonych w walutach obcych dla celów podatku VAT. Zmianie uległ art. 31a ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Przeliczanie waluty

Po zmianach podatnik może wybrać sposób przeliczenia tych kwot na złote, według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Do tej pory w przypadku, gdy podatnik wystawiał fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania były określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonywano według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Obecnie można wybrać inny sposób przeliczenia tych kwot na złote, mianowicie według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny. Podatnik sam decyduje o sposobie przeliczenia transakcji. Oznacza to, że może prowadzić te przeliczenia zamiennie, według własnego uznania, nie dokonując w tym zakresie żadnych zgłoszeń.

Przeliczenia z innej waluty dokonujemy w następujący sposób:

  • kwoty wykazane na fakturze przeliczamy z waluty obcej na euro,
  • następnie dokonujemy przeliczenia z euro na złote.

Kursy opublikowane są na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego. Z uwagi na brak przepisów przejściowych w zakresie nowych zasad przeliczeń transakcji walutowych, regulacje te stosujemy od 1 stycznia 2013 roku do wszystkich transakcji, dla których obowiązek podatkowy powstał po 31 grudnia 2012 roku.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI