Przychód z działalności gospodarczej czy z działalności wykonywanej osobiście?

działalność wykonywana osobiście a działalność gospodarcza - przychody

Zastanawiasz się czy to co robisz to jest działalność gospodarcza czy działalność wykonywana osobiście? Przeczytaj artykuł i będziesz wiedział.

Terminologia używana przy tworzeniu przepisów podatkach kieruje się własnymi prawami, a odbiorcy muszą później nauczyć się czytania ustaw ze zrozumieniem. Pomagają w tym różne komentarze i publikacje, bez których trudno byłoby zrozumieć wiele kwestii. I właśnie jako przykład można podać pojęcia działalności gospodarczej i działalności wykonywanej osobiście. Na pierwszy rzut oka rodzi się stwierdzenie, że przecież to jest to samo. Jak się okazuje nic bardziej mylnego i o tym dzisiaj napiszemy.

Działalność wykonywana osobiście a działalność gospodarcza

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym w art. 10 jako odrębne źródła przychodów zostały wskazane m.in.:

 1. Działalność wykonywana osobiście.
 2. Pozarolnicza działalność gospodarcza.

Przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ustawy o PIT.

Natomiast rodzaje przychodów z działalności wykonywanej osobiście zostały wymienione w art. 13 ustawy o PIT i należą do nich m.in.:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ponadto w ustawie o podatku dochodowym wskazane jest również jakich czynności nie uznaje się za pozarolniczą działalność gospodarczą pod warunkiem wystąpienia następujących przesłanek:

 1. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności.
 2. Są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności.
 3. Wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Łączne spełnienie tych 3 warunków wyklucza możliwość, że mamy do czynienia z pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Kiedy jest problem z przyporządkowaniem przychodów do źródła przychodów?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą mogą osiągać również przychody z innych źródeł, o których jest mowa w art. 10 ustawy o PIT, m.in. z tytułu umowy o pracę czy też umowy zlecenia. O ile przychód z umowy o pracę nie rodzi problemów to już z umową zlecenie można się zastanawiać czy jest zawierana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy jako działalność wykonywana osobiście? Taki też dylemat miał podatnik, który zwrócił się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podatnik wykonuje zawód lekarza. Prowadzi on działalność gospodarczą. Jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę w … Szpitalu … X w T. Oprócz tego z tym samym szpitalem ma podpisaną umowę zlecenia pełnienia dyżurów. W związku z zawartą umową zlecenia wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie rachunku przedstawionego przez zleceniobiorcę oraz po zatwierdzeniu przez zleceniodawcę prawidłowości wykonania zlecenia. Zleceniodawca, Szpital Miejski w T., pobiera zaliczki na podatek dochodowy jako płatnik podatku, a podatnik nie składał oświadczenia, że wykonywane przez niego czynności wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.


Wnioskodawca zadał pytanie czy jest uprawniony do zaliczania przychodów z tytułu umowy zlecenia do źródła „działalność gospodarcza”, zamiast do źródła „działalność wykonywana osobiście”?

W odpowiedzi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji nr 0115-KDIT1.4011.512.2020.1 z dnia 14 września 2020 r. uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał:

Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów uzyskiwanych z zawartej umowy zlecenia ustawodawca pozostawił stronie stosunku cywilnoprawnego. Tym samym, jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalności gospodarczą zawiera umowę zlecenia w celu świadczenia określonych usług na rzecz innego podmiotu prawa, której zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, a z treści umowy nie wynika, aby była ona zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas przychody z tytułu takiej umowy mogą być kwalifikowane jako pochodzące ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z działalności wykonywanej osobiście. Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, że z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że Wnioskodawca nie złożył oświadczenia, że wykonywane przez niego czynności wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej (…) Oznacza to zatem, że przedmiotowa umowa nie została zawarta w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, a przychody osiągane z tego tytułu należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Jak z tego wynika, przy podpisywaniu umów zleceń ważna jest treść tej umowy, a mianowicie wskazanie, czy będzie ona realizowana w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, czy poza nią. Będzie to rozstrzygające co do zaliczania przychodu do określonego źródła.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość