Blog ifirma.pl

Renta z tytułu niezdolności do pracy – kiedy i komu przysługuje?

|
|
6 minut czytania
Wypadek czy choroba mogą uniemożliwić całkowite lub częściowe dalsze wykonywanie pracy przez pracownika, a co za tym idzie uzyskiwanie wynagrodzenia w konkretnej wysokości. Aby ubezpieczony pracownik, który utracił możliwość do zarobkowej pracy nie poniósł znacznego uszczerbku w sferze finansowej, to na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

O tym jakie przesłanki musi spełnić ubezpieczony pracownik, aby taką rentę uzyskać przeczytasz w niniejszym artykule.

Przesłanki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Niezdolność do pracy dotyczy osoby, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Niezdolność do pracy dzieli się na:

 • niezdolność całkowitą – dotyczy osoby, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy;
 • niezdolność częściową – dotyczy osoby, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Renta z tytułu niezdolności do przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest niezdolny do pracy,
 • ma wymagany staż ubezpieczeniowy, czyli okres składkowy i nieskładkowy,
 • niezdolność do pracy powstała w okresach podlegania ubezpieczeniu rentowemu albo nie później niż w ciągu osiemnastu miesięcy od ustania tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia.

WAŻNE – zasadniczym warunkiem nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności z tytułu pracy jest stwierdzenie przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niezdolności do pracy.

A co z wypadkiem w drodze do lub z pracy?

Zgodnie z przepisem art. 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

 • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
 • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
 • zwykłego spożywania posiłków;
 • odbywania nauki lub studiów.

Bez wątpienia zatem wypadek, który zdarzył się w drodze do lub z pracy i przez który doszło do całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy pracownika, może być przesłanką do zakwalifikowania ubezpieczonego do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednakże warto pamiętać, że o wypadku przy pracy, do pracy i z pracy decydować tylko okoliczności faktycznego spornego zdarzenia.

Zastanawiasz się jak postępować, gdy pracownik ulegnie wypadkowi podczas pracy wykonywanej zdalnie ? Jeśli tak, to przeczytaj ten artykuł.

Wymagany okres składkowy i nieskładkowy

Warunek uprawniający do renty z tytułu niezdolności do pracy dotyczący posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący łącznie co najmniej:

 • rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;
 • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;
 • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;
 • 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;
 • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

W razie niezdolności powstałej po przekroczeniu 30. roku życia 5-letni okres składkowy lub nieskładkowy powinien przypadać w ciągu ostatniego 10-lecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do tego 10-letniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej.

Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

Renta stała i okresowa

Osobie, która spełnia przesłanki do nabycia renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje:

 • renta stała – jeżeli niezdolność do pracy jest trwała;
 • renta okresowa – jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa.

WAŻNE – renta okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji organu rentowego.

Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy?

Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi:

 • 24% kwoty bazowej, o której mowa w art. 19
 • po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych;
 • po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych;
 • po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek emerytalny 60 lat.

Z kolei renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy wynosi 75% renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy.

Osobie, której przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględniono okresy pracy w gospodarstwie rolnym, to wysokość tej renty oblicza się z uwzględnieniem liczby lat i miesięcy tych okresów, w wymiarze przyjętym do ustalenia prawa do renty. Rentę taką wypłaca się z Funduszu, z tym że koszty tych rent podlegają odpowiedniej refundacji:

 • w części odpowiadającej uwzględnionym okresom pracy w gospodarstwie rolnym – z funduszu emerytalno-rentowego określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • w części odpowiadającej podwyższeniu do kwoty świadczenia najniższego – z budżetu państwa.

WAŻNE – osobie uprawnionej do renty, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji przysługuje dodatek pielęgnacyjny, pod warunkiem, że osoba ta nie przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że osoba uprawniona przebywa poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Powstanie i ustanie prawa do świadczenia

Powstanie prawa do świadczenia

Prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, z zastrzeżeniem tego, że jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia.

Ustanie prawa do świadczenia

Prawo do świadczeń ustaje:

 • gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa;
 • ze śmiercią osoby uprawnionej.

WAŻNE – prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ustaje z dniem, od którego została przyznana emerytura z Funduszu.

Zastanawiasz się czym jest renta socjalna i kto się może o nią ubiegać ? Jeśli tak, to kliknij tutaj.

Podsumowanie

Renta z tytułu niezdolności do pracy ma na celu niewątpliwie zapewnienie środków utrzymania ubezpieczonemu pracownikowi, który jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego z powodu pogorszenia się stanu zdrowia w sposób trwały bądź częściowy stał się niezdolny do pracy. Tym samym istotą renty z tytułu niezdolności do pracy jest zapewnienie środków finansowych do utrzymania. Przede wszystkim, aby pracownik mógł nabyć rentę z tytułu niezdolności do pracy musi być ubezpieczony, a jego niezdolność musi zostać stwierdzona przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niezdolności do pracy.

A jeśli chcesz wiedzieć czym jest choroba zawodowa pracownika, to przeczytaj ten artykuł.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie