Ryczałt ewidencjonowany – obowiązki na koniec roku 2012

ryczałt ewidencjonowany - obowiązki podatnika

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany) mają obowiązek sporządzić spis z natury:na dzień zaprowadzenia ewidencji,na koniec każdego roku podatkowego (zatem nie jak w przypadku Księgi Przychodów i Rozchodów na dzień 31 grudnia oraz 1 stycznia),w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki,na dzień likwidacji działalności.

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany) mają obowiązek sporządzić spis z natury:
 • na dzień zaprowadzenia ewidencji,
 • na koniec każdego roku podatkowego (zatem nie jak w przypadku Księgi Przychodów i Rozchodów na dzień 31 grudnia oraz 1 stycznia),
 • w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki,
 • na dzień likwidacji działalności.
Obowiązek sporządzania spisu z natury przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynika z art. 20 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wpisu remanentu dokonywać można na dwa sposoby:

 • według poszczególnych rodzajów jego składników,
 • jedną sumą – jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników.
Wartości wynikającej ze spisu z natury nie należy sumować z przychodami wynikającymi z ewidencji. Mając na uwadze, że wartość sporządzonego spisu nie ma wpływu na wysokość przychodu, nie należy jego wartości wykazywać w składanym po zakończeniu roku zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pomimo tego, że remanent nie ma wpływu na wysokość zobowiązania u podatnika opłacającego podatek w formie zryczałtowanej, okoliczność ta nie zwalnia z konieczności jego sporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ust. 2.

Z przepisu tego wynika, że spis z natury musi zawierać co najmniej następujące dane:

 • nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę „spis zakończono na pozycji…”,
 • podpis osób sporządzających spis,
 • podpis właściciela zakładu (wspólników).
Ważną kwestią związaną ze sporządzonym remanentem jest wycena objętych nim towarów i innych składników majątku, którą należy przeprowadzić najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury – art. 20 ust. 4 uzpd. Przepisy art. 20 ust. 3 uzpd dopuszczają w tym celu stosowanie dwóch rodzajów cen:
 • cen zakupu, czyli cen jakie nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, podlegających odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie – powiększonych o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne dodatkowe,
 • cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, czyli cen stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności stanu i stopnia zużycia.
Pierwszeństwo w stosowaniu ma cena zakupu, za wyjątkiem dwóch sytuacji:
 • jeżeli ceny rynkowe są niższe od cen zakupu,
 • gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu.

Rozliczenie roczne

31 stycznia 2013 upływa termin składania deklaracji rocznej PIT-28.

Pracownicy

Przedsiębiorca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinien złożyć do urzędów skarbowych dwie deklaracje roczne: PIT-4R i PIT-11. PIT-4R składamy do końca stycznia następującego po roku podatkowym, do swojego urzędu skarbowego. PIT-4R przedsiębiorca składa do swojego urzędu skarbowego, na rachunek którego wpłacał dotychczas zaliczki na podatek dochodowy z działalności i zaliczki na podatek dochodowy jako płatnik za pracowników. Kopię wysłanego do urzędu PIT-4R podatnik przechowuje u siebie. PIT-11 składamy do końca lutego następującego po roku podatkowym, do urzędu skarbowego pracownika oraz wysyłamy pracownikowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Możliwe jest również wręczenie pracownikowi PIT-11 – wówczas pracownik powinien podpisać na kopii pracodawcy, osobiste odebranie PIT-11 (konieczna data odbioru i czytelny podpis pracownika). Trzecią kopię PIT-11 przedsiębiorca przechowuje w aktach osobowych pracownika.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do 1 lutego 2013 r. niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe mają obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS informacje ZUS IWA. Informację ZUS IWA za 2012 r. ma obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS płatnik składek, który spełnił łącznie następujące warunki:
 • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia 2013 r.,
 • w 2012 r., którego dotyczy ZUS IWA, zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego w przeliczeniu na miesiące co najmniej 10 ubezpieczonych,
 • na 31 grudnia 2012r. jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”.
Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za 2012 r. Składki na ubezpieczenie grudniowe są płatne w zwykłym terminie styczniowym. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki do 15. stycznia 2013 r.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość