Samochód firmowy „z kratką” w 2010

 

Samochód z kratką w ustawie o VAT

Wyrok Trybunału Europejskiego

W grudniu 2008 roku Trybunał Europejski wydał wyrok, mówiący, że zmiany w prawie podatkowym dotyczącym podatku VAT jakie miały miejsce w Polsce w odniesieniu do samochodów służbowych były niekorzystne dla podatnika i tym samym niezgodne z regułami unijnymi. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że w skutek werdyktu Trybunału Europejskiego w sprawie odliczenia podatku VAT od zakupu paliw do pojazdów samochodowych jest zmuszone przywrócić definicję samochodu nieosobowego obowiązującą przed dniem 1 maja 2004 r. Oznacza to, że obecnie, na potrzeby podatku VAT, za samochód ciężarowy można też uznać:

Pojazd samochodowy posiadający homologację producenta lub importera dla danego typu pojazdu samochodowego, z której bezspornie wynika, że nie jest to samochód osobowy i dopuszczalna ładowność tego pojazdu wynosi powyżej 500 kg. W języku potocznym oznacza to, że samochodom z kratką został przywrócony status samochodu ciężarowego (po spełnieniu wymogów formalnych dotyczących homologacji).

Samochód ciężarowy – obecna definicja w ustawie o VAT

Samochody bez kratki aby były traktowane jako ciężarowe muszą spełniać warunki obecnie określone w ustawie o podatku VAT czyli posiadać zapis w dowodzie rejestracyjnym o dopuszczalnej ładowności powyżej 3500 kg lub zaświadczenie (VAT-1) wydane przez stację kontroli pojazdów o spełnianiu przez samochód warunków konstrukcyjnych pozwalających na uznanie go za samochód ciężarowy. Otrzymane zaświadczenie musi być przedstawione w US w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Samochody osobowe

Samochody nie spełniające w/w warunków w dalszym ciągu są traktowane jako osobowe i nie dają prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych paliw, oraz dają ograniczone do 60% (nie więcej niż 6 tys. zł) prawo odliczenia podatku VAT z faktury zakupu pojazdu.

Zalety zakupu samochodu ciężarowego w świetle ustawy o podatku VAT

Przy zakupie samochodu ciężarowego na podstawie faktury VAT podatnik ma prawo do odliczenia całego podatku naliczonego wykazanego na fakturze (pod warunkiem, że zakup jest związany ze sprzedażą opodatkowaną). Odliczeniu podlega również podatek VAT od zakupu paliw silnikowych.

Samochód z kratką w ustawie o podatku dochodowym

Samochód jest środkiem trwałym i podlega amortyzacji. Amortyzacja jest to rozłożone w czasie zaliczanie zakupu w koszty prowadzenia działalności. O czasie trwania amortyzacji decyduje metoda amortyzacji i stawka amortyzacji przypisana przez ustawę do każdego rodzaju środka trwałego. Również ustawa o podatku dochodowym różnicuje dopuszczalne sposoby amortyzacji stosowane dla samochodów osobowych i ciężarowych traktując te ostatnie w sposób znacznie bardziej atrakcyjny dla podatnika.

Występujące ograniczenia w amortyzacji samochodu z kratką

Wyrok Trybunału Europejskiego nie miał wpływu na definicję samochodu ciężarowego zapisaną w ustawie o podatku dochodowym ponieważ prawo unijne nie ingeruje w zapisy krajowe dotyczące tego podatku.

Samochód ciężarowy to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, lub konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, lub spełniający jedno z poniższych kryteriów:
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,
c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług

Obecna definicja zawarta w ustawie nie pozwala na traktowanie większości samochodów z kratką jako samochodów ciężarowych i tym samym samochody te podlegają takim samym ograniczeniom dotyczącym amortyzacji jak samochody osobowe. W takim przypadku podatnik nie ma prawa do stosowania innych niż liniowa metod amortyzacji przy stawce amortyzacji określonej na 20%. Oznacza to 5 letni okres amortyzacji. Jedynie dla samochodów używanych można zastosować stawkę 40% co oznacza 2,5 letnią amortyzację.

Innym ograniczeniem jest określenie maksymalnej wartości samochodu od której można naliczać odpisy amortyzacyjne na 20 tys euro (przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia wprowadzenia samochodu do rejestru ŚT). Co oznacza, że ta część wartości samochodu, która przekracza limit nie może być zaksięgowana w koszty podatkowe firmy.

Amortyzacja samochodu ciężarowego

Samochód ciężarowy może być amortyzowany metodami:

  1. odpisu jednorazowego (czyli zaliczenia w koszty firmy całej kwoty zakupu w miesiącu zakupu)
  2. metodą degresywną
  3. metoda liniową

Nie ma też ograniczenia w wartości samochodu, od której jest wyliczana kwota odpisów amortyzacyjnych.

Ubezpieczenie samochodu z kratką

Podobne ograniczenie kwotowe jak przy amortyzacji występuje przy księgowaniu kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego i samochodu z kratką. Kosztem firmy jest tylko taka cześć ubezpieczenia, która proporcjonalnie odpowiada ubezpieczeniu do kwoty 20 tys euro. Ubezpieczenie wartości samochodu przekraczającej limit nie jest kosztem firmy.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK