Blog ifirma.pl

Sprzedaż wysyłkowa towarów dla osób fizycznych mieszkających na terenie UE

|
|
8 minut czytania
Sprzedaż towarów do innego kraju Wspólnoty dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej to inaczej sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Taka dostawa może być opodatkowana w kraju dostawcy, ale gdy sprzedaż przekroczy ustalone limitu konieczne staje się jej opodatkowanie w kraju nabywcy.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Sprzedaż towarów do innego kraju Wspólnoty dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej to inaczej sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Występuje wówczas, gdy podatnik z Polski wysyła (transportuje) towar za granicę do kraju należącego do UE, do podmiotu, który nie jest zobowiązany do rozliczenia tej transakcji z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Do tych podmiotów zaliczamy m.in. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.Uwaga!W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju polscy podatnicy obowiązani są zawsze wystawiać faktury również gdy jest to sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą. Wynika to z art. 106 ust. 5 ustawy o VAT, który wyłącza stosowanie art. 106 ust. 4 ustawy o VAT (przepis ograniczający obowiązek wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tylko do sytuacji, gdy zażądają one wystawienia faktury) do takiej sprzedaży.

Miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej zależy od wartości sprzedaży wysyłkowej dokonywanej przez sprzedawcę dla klientów z danego państwa członkowskiego w poprzednim oraz bieżącym roku kalendarzowym. Jeżeli sprzedaż dokonana przez polskiego przedsiębiorcę dla kontrahentów nie będących płatnikami VAT (w tym osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) z danego państwa członkowskiego nie przekroczyła w poprzednim oraz w bieżącym roku kalendarzowym progu ustanowionego przez to państwo – to sprzedaż wysyłkowa podlega opodatkowaniu w państwie wysyłki (Polsce). Przekroczenie tego progu w danym roku kalendarzowym powoduje konieczność opodatkowania sprzedaży w państwie przeznaczenia dostawy towaru. Wiąże się to z koniecznością zarejestrowania się przez polskiego dostawcę dla potrzeb VAT w tym kraju i opodatkowania wg zasad tam obowiązujących transakcji w wyniku której przekroczono próg oraz kolejnych dostaw w bieżącym i następnym roku kalendarzowym, realizowanych w ramach sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów z tego państwa członkowskiego.

Sprzedaż wysyłkowa opodatkowana w kraju wysyłki towaru (w Polsce)

Zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy, w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, podlega ona opodatkowaniu w Polsce, jeżeli:
całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekracza w danym roku limitu wyrażonego w złotych, odpowiadającego kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.
Przepis ten stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów (art.23 ust.3). W związku z tym, jeżeli podatnik prowadzi sprzedaż wysyłkową do różnych krajów Wspólnoty, to sprzedaż do poszczególnych państw, traktuje indywidualnie i może być obligowany do różnego jej opodatkowania, np. jeżeli sprzedaż w jednym kraju nie przekracza limitu ustalonego przez ten kraj, to sprzedawca opodatkuje ją w Polsce; jeżeli natomiast w innym kraju limit ten zostanie przekroczony, to sprzedawca musi opodatkować tą sprzedaż w kraju przeznaczenia. W ramach dostawy opodatkowanej w Polsce, sprzedawca opodatkuje sprzedaż jak krajową, według stawki obowiązującej w Polsce.

Sprzedaż wysyłkowa – limity

Każde państwo unijne ma określony limit wartości sprzedaży wysyłkowej towarów, która może być dokonywana na terytorium tego kraju. Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2006/112/WE limity te wynoszą od 35.000 do 100.000 euro. Aby otrzymać aktualne dane dotyczące wysokości progów należy skontaktować się z administracją podatkową właściwą dla kraju, do którego dokonuje się sprzedaży wysyłkowej.

Sprzedaż wysyłkowa opodatkowana na terytorium kraju przeznaczenia wysyłanych towarów

Zgodnie z art.23 ust.1 ustawy, w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, podlega ona opodatkowaniu na terytorium kraju przeznaczenia dla wysyłanych towarów, a więc w kraju do którego towary zostały wysłane z Polski. W takim przypadku, polski podatnik musi zarejestrować się jako podatnik VAT w tamtym kraju i na zasadach obowiązujących w tamtym kraju – opodatkować tę dostawę. Taka sprzedaż jest wykazywana wyłącznie w ewidencji prowadzonej w celu wyliczenia podatku dochodowego. Do „Ewidencji sprzedaży VAT” nie jest księgowana.

Dokumentowanie sprzedaży z terytorium kraju opodatkowanej w kraju przeznaczenia

Zgodnie z art. 23 ust. 14 i ust.15 ustawy: Warunkiem uznania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za sprzedaż dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia jest posiadanie przez podatnika, przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc (kwartał), dokumentów dla wysyłanych lub transportowanych towarów, potwierdzających łącznie dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia. Do dokumentów tych należą:
 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju – gdy przewóz towarów jest zlecany przez podatnika przewoźnikowi,
 2. kopia faktury dostawy,
 3. dokumenty potwierdzające odbiór towarów poza terytorium kraju.
W sytuacji gdy wymienione dokumenty dla wysyłanych lub transportowanych towarów nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia, dokumentami wskazującymi, że wystąpiła sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, mogą być również inne dokumenty otrzymywane przez podatnika w tego rodzaju dostawie towarów. Są to przede wszystkim:
 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie
 2. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie – w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania.

Wykazywanie sprzedaży wysyłkowej z kraju w deklaracji VAT-7

Sprzedawca z Polski, wykazuje sprzedaż opodatkowaną w kraju przeznaczenia w deklaracji VAT-7 w poz. 21 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”, jeżeli przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art.86 ust.8 pkt.1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art.87 ust. 5 ustawy. Zgodnie z art. 23 ust.15a i ust.15b: Jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, podatnik nie otrzymał dokumentów o których mowa w ust.14 i ust.15, a otrzyma je przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy, to w tym przypadku podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za ten okres. Wówczas podatnik wykazuje dostawę w deklaracji za następny okres rozliczeniowy. W przypadku późniejszego otrzymania dokumentów wskazujących że wystąpiła dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, podatnik uprawniony jest do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał te dokumenty.
Przykład:
Podatnik składa deklaracje VAT-7 miesięcznie. W styczniu 2010 wystąpiła sprzedaż wysyłkowa na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z Hiszpanii. Rozpatrzmy 4 przypadki – w których podatnik:
 • Otrzymał dokumenty potwierdzające dostawę towarów przed terminem do złożenia deklaracji za styczeń (czyli do 25 lutego). W związku z tym, wykazuje dostawę w deklaracji VAT-7 za styczeń, w pozycji 21.
 • Nie otrzymał dokumentów potwierdzających dostawę towarów przed terminem do złożenia deklaracji za styczeń (czyli do 25 lutego). W związku z tym, dostawy tej podatnik nie wykazuje w deklaracji VAT-7 za styczeń
 • Otrzymał dokumenty potwierdzające dostawę towarów przed terminem do złożenia deklaracji za luty (czyli do 25 marca). Więc w tym przypadku podatnik wykazuje dostawę w deklaracji za luty , w pozycji 21.
 • Nie otrzymał dokumentów potwierdzających dostawę towarów przed terminem złożenia deklaracji za luty (czyli do 25 marca). Wówczas jest zobowiązany do wykazania sprzedaży według stawki krajowej odpowiedniej dla danego towaru w deklaracji VAT-7 za luty 2010 (a więc wykazuje tą sprzedaż jako krajową). Załóżmy, że podatnik otrzyma dokumenty w kwietniu, wówczas jest on uprawniony do skorygowania podatku należnego z tytułu wykazanej w lutym sprzedaży krajowej. Korekty tej dokonuje w deklaracji za kwiecień 2010 oraz wykazuje w tej deklaracji dostawę z tytułu sprzedaży wysyłkowej w pozycji 21 deklaracji.

Wybór miejsca opodatkowania

Podatnicy, do których ma zastosowanie art.23 ust. 2 (czyli opodatkowanie sprzedaży w Polsce przed przekroczeniem limitu) mogą na pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, wybrać miejsce opodatkowania w kraju przeznaczenia wysyłki. Zawiadomienie składa się na formularzu VAT-21, co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik chce korzystać z opcji, wraz z zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub nazw państw członkowskich, których zawiadomienie dotyczy (art.23 ust. 5 i 6). W terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po złożeniu wniosku VAT-21, podatnik jest obowiązany przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający o zawiadomieniu właściwego organu podatkowego w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Wybór miejsca opodatkowania obowiązuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją. Po tym okresie podatnik może zrezygnować z tej opcji rozliczania i rozpocząć opodatkowanie w Polsce, wówczas jest on obowiązany przed datą dostawy, począwszy od której rezygnuje z korzystania z tej opcji, zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji (również na formularzu VAT-21). Lista towarów wyłączonych ze sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju Przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej z terytorium Polski w niektórych przypadkach nie mają zastosowania, a mianowicie nie dotyczą dostawy:
 1. Nowych środków transportu – dostawa nowego środka transportu w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podlega opodatkowaniu w Polsce stawką 0%.
 2. Towarów, które wymagają montażu lub instalacji, niezależnie od tego, czy dokonano ich próbnego użycia (uruchomienia). Dostawa tych towarów jest zawsze opodatkowana w kraju, w którym towary są instalowane lub montowane.
 3. Towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, jeżeli towary te zostały uprzednio nabyte przez podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży. Zgodnie z art. 120 ust. 4, podlegają one opodatkowaniu według szczególnej procedury marży, co powoduje, że sprzedaż jest opodatkowana w Polsce.
 4. Wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (paliwa silnikowe, olej opałowy i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe) – dostawę towarów uznaje się w każdym przypadku za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia.
W tych przypadkach zastosowanie znajdują odrębne zasady opodatkowania, przewidziane dla poszczególnych rodzajów dostaw.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 9 listopada 2012 o 22:21
   Mcmillan

   Witam, mam pytanie: czy kupując towar od producenta z Polski ja jako osoba fizyczna nie mająca działalności gospodarczej a mieszkająca tymczasowo w Irlandii mogę uniknąć płacenia podatku VAT
   Czy wewnątrzwspólnotowa rejestracja VAT UE daje taką możliwość?

  2. 15 listopada 2012 o 13:40
   Katarzyna Kisiel

   Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie podlega rejestracji VAT-UE. Osoba taka jeśli kupi towar z Polski zapłaci podatek VAT. Będzie to podatek VAT wg. stawki obowiązującej w Polsce (jeśli sprzedawca nie przekroczył limitu sprzedaży wysyłkowej do Irlandii) lub stawki obowiązującej w kraju przeznaczenia towaru (jeśli limit został przekroczony).

  3. 17 listopada 2012 o 12:08
   goflexpro

   A jak to jest w sytuacji odwrotnej ? Jestem konsumentem (osobą fizyczną nie prowadzącą DG) i kupuję coś od firmy z UE. Czy sprzedawca jest zobowiązany (nawet jeśli o to nie poproszę) do wystawienia mi faktury VAT ?

  4. 19 listopada 2012 o 14:57
   Katarzyna Kisiel

   Jest to kwestia wewnętrznych uregulowań obowiązujących w kraju sprzedawcy. Polski sprzedawca musiał by w takiej sytuacji wystawić fakturę VAT nawet jeśli nabywca by go o to nie poprosił.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie