Powrót

Świadczenia świąteczne na rzecz pracowników z ZŚSF

ZFŚS a ZUS i PIT

Okres świąteczny w zakładach pracy często wiąże się z przekazywaniem (dobrowolnym) przez pracodawców na rzecz pracowników różnego rodzaju dodatkowych bonusów. Występują one w formie paczek świątecznych, talonów, bonów, kart upominkowych czy też wypłaty gotówki. Co do zasady stanowią one przychód ze stosunku pracy, jednakże przepisy prawa przewidują również zwolnienia z podatku dochodowego oraz ze składek ZUS.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Więcej na ten temat przeczytasz w poniższym artykule.

A jeśli przekazujesz prezenty o małej wartości swoim pracownikom albo innego rodzaju podarunki o charakterze nieodpłatnym i zastanawiasz się jakie rodzi to skutki na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to zajrzyj do tego artykułu.

Świadczenia świąteczne – uwagi ogólne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: UZFŚS), w szczególności z art. 2 pkt 1, usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Tym samym ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być sfinansowane tylko te świadczenia, które mieszczą się w definicji socjalnej pracodawcy, o której mowa w powyższym przepisie. A co istotniejsze, w ramach świadczeń pomocy materialnej zawierają się również świadczenia świąteczne dla pracowników.

Do korzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS uprawnieni są pracownicy i członkowie ich rodzin oraz emeryci lub renciści – byli pracownicy i ich rodziny. Co więcej pracodawca dysponując i wydatkując środki z ZFŚS powinien uzależniać przyznawanie ulgowych usług i świadczeń od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Wskazane kryteria powodują, że niemożliwe staje się, aby każdemu pracownikowi przyznać świadczenia w jednakowej wysokości.

Świadczenia świąteczne dla pracowników a ustawa o PIT

Zgodnie z przepisem art. 12 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku pracy i im podobne uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń (…), ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przepisy ustawy o PIT nie przewidują wyjątku dla świadczeń świątecznych przyznawanych pracowników, ale tylko w przypadku, gdy są one zakupione z środków obrotowych przedsiębiorstwa.

Zgodnie zatem z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Tym samym jeśli mowa jest o finansowaniu z ZFŚS, to pracodawca może skorzystać ze zwolnienia z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 analizowanej ustawy.

Zakup bonów, talonów

Zakup bonów i talonów stanowi jeden z najbardziej popularnych świadczeń finansowanych przez pracodawców przed świętami z ZFŚS. Polega to na tym, że pracodawca kupuje za środki z ZFŚS i przekazuje swoim pracownikom bony lub talony uprawniające do zakupu towarów i usług za określoną sumę pieniężną oznaczoną na talonie/bonie.

Jeżeli zakup bonów, talonów został zrealizowany zgodnie z przepisami UZFŚS, to wówczas zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, taki przychód jest wyłączony z podstawy wymiaru składek.

Z kolei w przypadku gdy zakup nie został zrealizowany zgodnie z przepisami UZFŚS, to nawet pomimo sfinansowania zakupu talonów/ bonów ze środków ZFŚS pracodawca zobowiązany jest do opłacić składki ZUS.

Natomiast w przedmiocie opodatkowania bonów i talonów sfinansowanych ze środków ZFŚS stanowią przychód ze stosunku pracy i tym samym, niezależnie od ich wartości, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z powołanym przepisem wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

Paczki świąteczne

W przypadku gdy paczki świąteczne zostały w całości sfinansowane ze środków ZFŚS oraz pracodawca przyznając je, uwzględnił sytuację materialną każdego pracownika, to od wartości paczek pracodawca nie jest zobowiązany do opłacania składek ZUS.

Z kolei dla celów podatkowych, paczki świąteczne są świadczeniami rzeczowymi, zatem paczki są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym pod warunkiem, że ich wartość (łącznie z innymi świadczeniami rzeczowymi i pieniężnymi) nie przekracza 1000 zł oraz zostanie całkowicie sfinansowana ze środków ZFŚS.

Wypłata gotówki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwotą wolną od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

Zapomoga

W przypadku pracowników znajdujących się z trudnej sytuacji finansowej, pracodawca może się zdecydować na wypłatę pracownikowi zapomogi stanowiącej niezwrotną pomoc materialną. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zapomoga pieniężna sfinansowana ze środków ZFŚS w całości jest wolna od składek na ZUS.

Z kolei wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

  • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości;
  • z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł (limit zwolnienia w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (tj. do 31.12.2022 r.), wynosi 10 000 zł).

Świadczenia dla emerytów i rencistów

Co do oskładkowania, świadczenia wypłacane emerytom i rencistom są zwolnione ze składek ZUS, natomiast w kwestii podatku należy zwrócić uwagę na art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku podjęcia przez pracodawcę decyzji o przyznaniu byłym pracownikom tj. emerytom i rencistom określonych świadczeń będą one korzystały ze zwolnienia od podatku, ale tylko do określonej kwoty. Jednocześnie wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 4500 zł.

Imprezy świąteczne organizowane przez pracodawców

Wydatki poniesione przez pracodawcę z tytułu uczestniczenia w niej pracowników, co do zasady, będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.

Jeżeli pracodawca zapewni posiłki w trakcie tej imprezy, przygotowane we własnej stołówce lub skorzysta z usług wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej w tym zakresie np. firmy cateringowej, z tego tytułu u pracowników uczestniczących w tej imprezie nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

W przedmiocie składek ZUS, należy ustalić w jakiej wysokości pracodawca finansował posiłki na rzecz pracowników w przeliczeniu na jednego pracownika. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 pkt 11 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł.

Podsumowanie

Po stronie pracodawcy nie istnieje obowiązek w postaci obdarowywania swoich pracowników upominkami świątecznymi. Jednakże, w przypadku gdy pracodawca zdecyduje się na przekazanie pracownikowi, to warto mieć na uwadze źródła jego finansowania, tj. przykładowo rachunek obrotowy albo z ZFŚS (ale dotyczy to wyłącznie do pracowników, którzy są jego beneficjentami) oraz skutki podatkowe powstałe z tego tytułu, jeśli nie są wolne od podatku dochodowego.

Zamierzasz wprowadzić dla swoich pracowników karty prepaid? Tutaj sprawdzisz, jak właściwie je rozliczyć, jeżeli chodzi o składki ZUS.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość