Blog ifirma.pl

Ulga dla młodych 2023 – jakie zmiany w zerowym PIT wprowadził Polski Ład?

|
|
17 minut czytania
Zastanawiasz się, jakie zmiany w uldze dla młodych wprowadził Polski Ład? Przeczytaj artykuł, w którym uzyskasz sporo informacji.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zobacz nasz film na temat ulgi dla młodych w 2023 – materiał video

 

Dla osób młodych kilka lat temu wprowadzona została preferencja w postaci ulgi dla młodych. O tym czym jest ta ulga i jak ją stosować pisaliśmy już na naszych łamach. Dzisiaj po raz kolejny podejmujemy temat, ponieważ pojawiły się objaśnienia podatkowe w tym obszarze. Opiszemy więc co zmienił Polski Ład w w zerowym PIT dla młodych bazując na wspomnianych objaśnieniach.

Kto może skorzystać z ulgi dla młodych?

Ulga dla młodych jest dedykowana dla osób, które nie ukończyły 26 lat. Z czasem obowiązywania zmienionych przepisów zakres uprawnionych nieco się poszerzył. Jak można przeczytać na stronach rządowych obecnie z ulgi dla młodych korzysta około 2.000.000 osób. Zobaczmy dla kogo jest dedykowana:

Zatrudnionych na umowę o pracę: stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy, stosunek służbowy, stosunek pracy nakładczej
Zatrudnionych na umowę zlecenie
Z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego
Korzystających z zasiłku macierzyńskiego

Ulga dla młodych zwalania jedynie od zapłaty podatku dochodowego do ustawowego limitu 85.528 zł. Zapłata składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od tej kwoty, o ile są wymagane, jest obowiązkowa.

Objaśnienia podatkowe z 30 grudnia 2022 r.

W ostatnich latach Ministerstwo Finansów wydaje sporo objaśnień podatkowych, w których doprecyzowuje zasady stosowania obowiązujących przepisów podatkowych. Objaśnienia są wydane w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa. Mają one charakter wiążący zarówno dla przedsiębiorcy, jak i organu podatkowego, dlatego trzeba je znać i stosować. Objaśnienia z dnia 30 grudnia 2022 roku dotyczą stosowania ulgi w podatku dochodowym dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. W objaśnieniach MF odniosło się do kilku obszarów tematycznych, które mają ścisły związek z rozliczaniem ulg:

Wiek osoby uprawnionej
Źródła przychodów
Limit przychodów
Odliczanie kosztów uzyskania przychodów
Składki na ubezpieczenia społeczne
Ulga dla młodych a ulga na dzieci
Obowiązki płatnika
Zeznanie roczne

Poniżej zaprezentujemy w większej szczegółowości na co MF zwraca uwagę w przedmiotowych objaśnieniach.

Ulga dla młodych – wiek osoby uprawnionej

Pisaliśmy już niejednokrotnie, że osoba uprawniona nie może mieć ukończonych 26 lat. Zobaczmy, co na ten temat napisane zostało w objaśnieniach podatkowych.

Sformułowanie:
„do ukończenia 26. roku życia”
Należy interpretować w oparciu o przepisy podatkowe, art. 12 § 4 ustawy Ordynacji podatkowej. Powyższe oznacza, że prawo do ulgi przysługuje włącznie z dniem 26 urodzin. Jednak jeżeli ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, to nie ulega przesunięciu na kolejny dzień roboczy
Moment uzyskania przychodów Przychody uzyskane po dniu 26 urodzin nie korzystają z ulgi dla młodych
Przykład 1

Pracownikowi urodzonemu 9 lutego 1999 r. prawo do ulgi dla młodych będzie przysługiwało do 9 lutego 2025 roku. Akurat 09.02.2025 r. wypada w niedzielę więc zgodnie z tą zasadą termin stosowania ulgi nie może zostać przesunięty na poniedziałek.Jeśli wypłata wynagrodzenia miałaby miejsce do 7 lutego (piątek) to będzie nieopodatkowana, a jak nastąpi to 10 lutego, w poniedziałek, to od całego wynagrodzenia zostanie potrącony podatek.
Drugą istotna kwestią jest moment uzyskania przychodów w miesiącu, w którym osoba korzystająca z ulgi kończy 26 lat.

Przykład 2

Pracownik kończy 26 lat 19 lutego 2023 roku, zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłata jest dokonywana 20 dnia każdego miesiąca. W związku z powyższym ta wypłata będzie już opodatkowana, ponieważ w dniu wypłaty jest już po 26 urodzinach pracownika.

Ulga dla młodych w 2023 – źródła przychodów

Przychody, które mogą skorzystać z ulgi dla młodych stanowią zamknięty katalog, w którym znajduje się:

 • praca na etacie,
 • umowa zlecenia,
 • praktyki absolwenckie,
 • staż uczniowski,
 • zasiłek macierzyński.

Katalog przychodów
Opis
Praca na etacie Za przychody uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, świadczeń w naturze ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki,
 • nagrody,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
 • wartość nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń,
 • wszelkie inne kwoty.
Umowa zlecenia Przychody z działalności wykonywanej osobiście, zarówno pieniężne, jak i niepieniężne, otrzymywane wyłącznie od:
 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli zleceniobiorca wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
 • przedsiębiorstwa w spadku.

Z ulgi dla młodych nie skorzystają przychody uzyskane z tytułu:

 • umowy zlecenie zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.
Praktyki absolwenckie lub staż uczniowski Za przychody uważa się świadczenia (pieniężne i niepieniężne) otrzymane od podmiotu przyjmującego na praktykę
Zasiłek macierzyński Za przychody uważa się świadczenia pieniężne otrzymane z ubezpieczenia społecznego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Jest też pewna kategoria przychodów, która nie może korzystać z ulgi dla młodych.

Kategorie przychodów, które nie korzystają z ulgi dla młodych:
Z pozarolniczej działalności gospodarczej
Z działalności nierejestrowanej
Z umowy o dzieło
Z praw autorskich
Z zasiłku chorobowego
Ze stypendium
Przykład 3

Pracownik zachorował i przebywał na zwolnieniu lekarskim 10 dni. Za okres zwolnienia otrzymał za 5 dni wynagrodzenie chorobowe a za drugie 5 dni zasiłek chorobowy. W tym przypadku z ulgi dla młodych skorzysta jedynie wypłata wynagrodzenia za czas choroby.

Przykład 4

W 2022 roku pani Dorota była zatrudniona na umowę o pracę, z której osiągnęła przychody w wysokości 40.000 zł i jednocześnie prowadziła działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem według skali podatkowej, z której przychody wyniosły 50.000 zł. W takim przypadku z ulgi dla młodych skorzystają jedynie przychody ze stosunku pracy.

Przykład 5

Pani Katarzyna od marca 2022 roku otrzymywała wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z przepisami do końca czerwca 2022 roku od zasiłku macierzyńskiego pobierane były zaliczki na podatek dochodowy. Od 1 lipca 2022 roku zmieniły się przepisy i można już skorzystać z ulgi dla młodych. Nie oznacza to, że pani Katarzyna nie będzie mogła skorzystać z ulgi dla młodych także od wypłat dokonywanych wcześniej. W składanym zeznaniu rocznym, jeśli wypłata zasiłku macierzyńskiego nie przekroczy w całym 2022 roku kwoty 85.528 zł, to pani Kasia nie zapłaci podatku dochodowego, o ile nie osiąga przychodów z innych źródeł, które także są objęte ulgą.

Ulga dla młodych – czego nie ujmuje się w limicie?

Nie wszystkie przychody osiągane przez osoby młode będą uwzględniane w limicie 85.528 zł, poniżej opiszemy, czego się nie sumuje do limitu.

Do limitu przychodów 85.528 zł nie wlicza się:
Przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany, przykładowo: odprawa za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, zawartej z państwową lub komunalną spółką,
Przychodów korzystających ze zwolnienia od podatku, np. należności za czas podróży służbowej, dochody zagraniczne rozliczane zgodnie z metodą wyłączenia z progresją na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
Przychodów, od których zaniechano poboru podatku
Przykład 6

Pan Sebastian uzyskał w 2022 roku przychód z tytułu wynagrodzenia za pracę w wysokości 84.500 zł. Dodatkowo w trakcie roku dość często przebywał w podróżach służbowych i z tego tytułu zostały mu wypłacone należności w kwocie 7.000 zł. Wiemy, że wypłaty za wyjazdy służbowe nie są sumowane do limitu ulgi dla młodych, dlatego cała kwota wynagrodzenia 84.500 zł będzie korzystała ze zwolnienia od podatku PIT.

Miejsce uzyskania przychodów

Przy rozliczaniu ulgi dla młodych należy także pamiętać, że ma ona zastosowanie zarówno do przychodów osiąganych w Polsce, ale także za granicą. Jednak przy obliczaniu kwoty przychodów, która może być objęta ulgą dla młodych należy znać i pamiętać o pewnych zasadach. Do limitu nie są liczone przychody uzyskane za granicą, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Przykład 7

Pan Michał w 2022 roku przez część roku pracował w Polsce i część roku podjął zatrudnienie w Niemczech. Przychody uzyskane w Polsce wyniosły 80.000 zł a w Niemczech 100.000 zł. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Niemcami przewiduje metodę wyłączenia z progresją, jako metodę unikania podwójnego opodatkowania. Skutkuje to tym, że dochody uzyskane z tytułu pracy w Niemczech są zwolnione z opodatkowania w Polsce, nie będą uwzględniane przy obliczaniu limitu przychodów do ulgi dla młodych. Ze zwolnienia w ramach ulgi skorzystają przychody osiągnięte z tytułu pracy w Polsce.

Przykład 8

Pan Adam w 2022 roku otrzymał pracę w Stanach Zjednoczonych i postanowił skorzystać z tej propozycji. Jego przychody z tego tytułu osiągnęły kwotę 200.000 zł. W tym przypadku umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a USA przewiduje rozliczenie amerykańskich dochodów na zasadach metody proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że pan Adam uwzględnia przychody uzyskane w USA w limicie ulgi dla młodych.

Ulga dla młodych – zasady opodatkowania

Większość przychodów, które mogą korzystać z ulgi dla młodych jest opodatkowana według skali podatkowej, jednak zdarzają się też takie kategorie, które są opodatkowane w sposób zryczałtowany.

 
Ważne!

Ulga dla młodych ma zastosowanie jedynie do przychodów opodatkowanych według skali podatkowej
 

Mając na uwadze powyższą informację należy pamiętać, że niektóre przychody nie będą mogły skorzystać z ulgi dla młodych.

Z ulgi dla młodych nie skorzystają przychody uzyskane na terytorium Polski:
Od umowy zlecenie na kwotę do 200 zł opodatkowaną 12% zryczałtowanym podatkiem
Od umowy zlecenie z nierezydentem, osobę o ograniczonym obowiązku podatkowym, przychody z takiej umowy są opodatkowane 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Obliczanie limitu przychodów

Jak już to ustaliliśmy na początku limit ulgi dla młodych wynosi na dany rok podatkowy 85.528 zł. Nie można jednak zapominać, że jest to wspólny limit także dla innych ulg podatkowych.

 
Limit przychodów 85.528 zł obejmuje następujące ulgi:
 • dla młodych,
 • dla powracających z zagranicy,
 • dla rodzin wielodzietnych 4+.

Niewykorzystany limit przychodów w danym roku podatkowym nie zwiększa limitu w kolejnych latach. Jeżeli z ulgi dla młodych korzysta obydwu małżonków, niewykorzystana ulga przez jednego z nich nie może być wykorzystana przez drugiego.

 

W każdym momenciu roku podatkowego osoba uprawniona do ulgi dla młodych może złożyć do swojego płatnika PIT-2, na którym zgłosi rezygnację ze stosowania ulgi. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w podlinkowanej publikacji.

Przykład 9

Pan Maciej pozostaje w związku małżeńskim i obydwoje małżonków spełnia warunki do skorzystania z ulgi dla młodych. Za 2022 rok pan Maciej osiągnął przychód 120.000 zł a jego małżonka 50.000 zł. W tej sytuacji niewykorzystana kwota ulgi małżonki w wysokości 35.528 zł (85.528 zł – 50.000 zł) nie może zostać scedowana na pana Macieja. Jednak kwota wolna od podatku w wysokości 30.000 zł przysługująca małżonce, które nie wykorzystała w trakcie roku, zostanie uwzględniona we wspólnym zeznaniu rocznym.

Przykład 10

Pan Aleksy jest zatrudniony na umowę o pracę i pracuje również doraźnie na umowy zlecenie. Za 2022 rok z tytułu umowy o pracę uzyskał przychody 70.000 zł a od umowy zlecenie 60.000 zł, łączny przychód wyniósł 130.000 zł a to oznacza, że został przekroczony limit 85.528 zł, który jest wspólny dla sumy uzyskanych przychodów w roku podatkowym.

Ulga dla młodych – koszty uzyskania przychodów

W przypadku stosowania ulgi dla młodych pracownicze koszty uzyskania przychodów będą rozliczane na zasadach ogólnych, tylko należy pamiętać, że będzie je można odliczyć jedynie od przychodów podlegających opodatkowaniu.

 
Jeśli korzystamy z ulgi dla młodych roczne koszty pracownicze ustalane kwotowe oraz faktycznie poniesione stosuje się w wysokości nieprzekraczającej kwoty przychodów z pracy, która podlega opodatkowaniu.
 
Przykład 11

Pani Dagmara w 2022 roku mogła korzystać z ulgi dla młodych do końca kwietnia, od maja jej dochody były opodatkowane. W takim przypadku może odliczyć pracownicze koszty uzyskania przychodów za cały rok do wysokości ustawowych limitów. Przy podstawowych kosztach pracowniczych, maksymalna kwota jaką można odliczyć wynosi 3.600 zł (12 x 300 zł).

Przykład 12

Pan Konrad za 2022 rok uzyskał przychody w wysokości 87.000 zł, z których 85.528 zł było objęte ulgą dla młodych. Oznacza to, że za 2022 rok będzie mógł odliczyć pracownicze koszty uzyskania przychodów maksymalnie w kwocie 1.472 zł (87.000 zł – 85.528 zł). W przypadku stosowania ulgi dla młodych istotna jest jeszcze jedna ważna zasada, o które nie można zapominać. Celem wprowadzenia przypominamy, że istnieje kategoria przychodów, co do których stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów, dla których od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje roczny limit w wysokości 120.000 zł. Jednocześnie korzystanie z ulgi dla młodych i 50% kosztów obliguje nas do przestrzegania kolejnej zasady, o której piszemy poniżej.

Ważne!  
W przypadku korzystania z ulgi dla młodych, ulgi na powrót oraz dla rodzin 4+ trzeba pamiętać, że suma:
Łącznych kosztów uzyskania przychodów naliczonych według stawki 50% i
Przychodów z tytułu pracy na etacie
Nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 120.000 zł
Przykład 13

W 2022 roku pan Wiktor otrzymał przychód w kwocie 160.000 zł z tytułu opłaty licencyjnej, do której mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów (160.000 zł x 50% = 80.000 zł). Dodatkowo w trakcie roku był zatrudniony na umowę o pracę i jego przychody wyniosły 60.000 zł, były w całości objęte ulga dla młodych. W tym przypadku suma 50% kosztów i przychodów z pracy na etacie wynosi 140.000 zł (80.000 zł + 60.000 zł), a więc przekracza o 20.000 zł limit 120.000 zł. Zgodnie z tym co czytamy w objaśnieniach pan Wiktor ma prawo do skorzystania z obydwu preferencji a kolejność, w której to zrobi jest dowolna. MF przyjęło, że w pierwszej kolejności skorzystać z ulgi dla młodych, w naszym przypadku jest to kwota 60.000 zł. W takim przypadku pan Wiktor będzie mógł odliczyć jedynie 60.000 zł w ramach 50% kosztów uzyskania przychodów.

Odliczanie składek na ubezpieczenia społeczne

W przypadku stosowania ulgi dla młodych odliczane od przychodów są jedynie składki na ubezpieczenia społeczne od przychodów podlegających opodatkowaniu w PIT.

 
Ważne!
Nie podlegają odliczeniu od dochodów składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony od podatku w ramach ulgi dla młodych.
 

Może się tak zdarzyć, że płatnik nie wyodrębni składek społecznych w części opodatkowanej i nieopodatkowanej, to w takim przypadku obowiązkiem danej osoby będzie obliczenie ich w sposób proporcjonalny. Trzeba będzie ustalić udział przychodów opodatkowanych w ogólnej kwocie przychodów.

Przykład 14

Pani Aneta skończyła w maju 2022 roku 26 lat. Łączne przychody za cały 2022 rok wyniosły 100.000 zł, z tego 40.000 zł było nieopodatkowane a 60.000 zł opodatkowane. Jeżeli w otrzymanym PIT-11 za 2022 rok nie będą wyszczególnione składki społeczne, to należy je obliczyć proporcjonalnie do udziału przychodów opodatkowanych w ogólnej kwocie przychodów, co w naszym przykładzie daje 60% (60.000 zł/100.000 zł) x 100.

Stosowanie ulgi na dzieci a ulga dla młodych

Jeżeli chodzi o możliwość skorzystania z ulgi na dzieci w przypadku osób, którym przysługuje ulga dla młodych to trzeba wiedzieć, że z takiego odliczenia można skorzystać w ramach tzw. “dodatkowego zwrotu”.

Limit “dodatkowego zwrotu” stanowi suma:
Krajowych lub zagranicznych składek na ubezpieczenia społeczne:
 • podlegające odliczeniu w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36, również w części małżonka,
 • zapłaconych ze środków podatnika lub jego małżonka od przychodów zwolnionych w ramach ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów. W kwocie tych składek uwzględnia się składki zapłacone od przychodów z działalności gospodarczej, jeśli jest opodatkowana według skali podatkowej
Krajowych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
W kwocie tych składek nie uwzględnia się składek odliczonych w PIT-36L, PIT-28 lub wykazanych jako odliczone w PIT-16A

Jeśli się więc tak zdarzy, że dana osoba nie zapłaci podatku dochodowego w trakcie roku podatkowego, to i tak będzie mogła skorzystać z ulgi na dzieci.

Przykład 15

Pani Julia odlicza ulgę na dwoje dzieci, ale korzysta także z ulgi dla młodych, za 2022 rok nie osiągnęła przychodów podlegających opodatkowaniu w PIT. Jednak zapłaciła obowiązkowe składki społeczne i zdrowotne w ogólnej kwocie 6.000 zł. W związku z powyższym będzie mogła odliczyć 2.224,08 zł ulgi na dzieci (2×1.112,04 zł).

Ulga dla młodych – obowiązki płatnika

Jeżeli pracownik otrzymuje przychody z pracy na etacie, od umowy zlecenia, z odbywania praktyki absolwenckiej/stażu uczniowskiego lub zasiłku macierzyńskiego, to spełnia warunki do skorzystania z ulgi dla młodych, o ile nie ukończył 26 lat.

Jeżeli pracownik nie złoży płatnikowi oświadczenia na PIT-2 lub w innej formie o niestosowanie ulgi dla młodych, to ma on obowiązek nienaliczania zaliczek na podatek dochodowy
Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez organ rentowy jest traktowana na odmiennych zasadach, ulga dla młodych jest stosowana dopiero po złożeniu wniosku. Następuje to najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym organ rentowy otrzymał wniosek
Niezastosowanie ulgi dla młodych w trakcie roku podatkowego nie pozbawia prawa do skorzystania z niej w składanym zeznaniu rocznym
Przykład 16

Pani Lucyna była zatrudniona w 2022 roku na dwie umowy o pracę i kilka umów zlecenie. W obawie przed przekroczeniem rocznego limitu zwolnienia w ramach ulgi dla młodych złożyła do wszystkich płatników wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych. W składanym zeznaniu rocznym pani Lucyna skorzysta z ulgi dla młodych.

Przykład 17

W październiku 2022 roku przychody 25 letniego pracownika przekroczyły kwotę 85.528 zł. W takim przypadku płatnik pobierze zaliczkę na podatek dochodowy od nadwyżki ponad tę kwotę. Jeśli pracownik złoży oświadczenie, że do końca 2022 roku nie osiągnie dochodów przekraczających 30.000 zł, które nie podlegają opodatkowaniu (kwota wolna od podatku), to płatnik nie pobierze zaliczki na podatek dochodowy.

Ulga dla młodych – zeznanie roczne

Jeżeli dana osoba osiągnie jedynie przychody, które w całości korzystają z ulgi dla młodych, to nie ma potrzeby składania zeznania rocznego, muszą wystąpić dodatkowe okoliczności:

Obowiązek złożenia zeznania rocznego:
Uzyskanie dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej
Korzystanie z ulgi na dzieci i dla rodzin 4+
Jeśli wystąpi nadpłata do zwrotu
Jeśli powstał obowiązek doliczenia do dochodu lub podatku kwoty uprzednio dokonanych odliczeń, do których utracono prawo
Przychody objęte ulgą dla młodych wpisuje się w części: “Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154 ustawy”

Rozliczenie przez nierezydenta ulgi dla młodych

Od przychodów z umowy zlecenia, uzyskanych na terytorium Polski przez nierezydenta (osobę podlegającą w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy. Do przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany nie stosuje się ulgi dla młodych.

Jeżeli nierezydent:
Mieszka dla celów podatkowych w innym niż Polska kraju UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej oraz
Udokumentował certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych oraz
Złożył w zeznaniu podatkowym wniosek o opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia według skali podatkowej
To w odniesieniu do tych przychodów można zastosować ulgę dla młodych, jeśli spełnione są pozostałe warunki dotyczące tej ulgi
Pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy będzie traktowany na równi z pobraną zaliczką na podatek dochodowy

Ulga dla młodych a niektóre zagraniczne zarobki

W objaśnieniach podatkowych wskazano również, że jeżeli Polska ma podpisaną umowę z jakimś krajem o unikanie podwójnego opodatkowania, to takich przychodów nie sumuje się do limitu ulgi dla młodych. W jednej niedawno wydanej interpretacji podatkowej z dnia 28 grudnia 2022 r. numer 0112-KDIL2-1.4011.799.2022.2.DJ zadane zostało pytanie, czy student, który w Polsce pracuje na umowę zlecenie a w okresie wakacyjnym podjął pracę na umowę o pracę w Niemczech, sumuje dochody uzyskane za granicą do limitu ulgi dla młodych. Polska ma podpisaną umowę z Niemcami o unikaniu podwójnego opodatkowania a dochody tam uzyskane oblicza się według metody wyłączenia z progresją. Z uzasadnienia podanego w interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, po przeprowadzeniu wywodu napisał, że przy obliczaniu kwoty przychodów objętych ulgą dla młodych nie są brane pod uwagę przychody uzyskane za granicą, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Nie będą więc uwzględniane przychody zagraniczne, zwolnione z opodatkowania w Polsce, rozliczane zgodnie z metodą wyłączenia z progresją na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takim przypadku w zeznaniu rocznym trzeba będzie wypełnić i dołączyć PIT/ZG.

Zobacz nasz film na temat ulgi dla młodych w 2023:

Podsumowanie

Objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi dla młodych są dość obszerne. W dzisiejszej publikacji staraliśmy się je przekazać w przystępnej formie, jednocześnie nie tracąc najbardziej kluczowych informacji, które są ważne zarówno dla płatników, jak i uprawnionych osób. Dla lepszego zrozumienia wyjaśniono wątpliwe kwestie na przykładach. Nie powinno być już wątpliwości kiedy należy złożyć PIT-2 o niestosowaniu ulgi dla młodych lub wniosku o jej stosowanie do organu rentowego. Jeżeli ulga dla młodych nie będzie rozliczana w trakcie roku podatkowego, to nie ma obawy, że z niej nie skorzystamy, tylko będzie to możliwe dopiero w składanym zeznaniu rocznym. Osoby, które uzyskują dochody z różnych źródeł, od różnych płatników, mają obowiązek czuwać nad limitem zwolnienia ustawowego 85.528 zł. Korzystanie z ulgi dla młodych nie pozbawia prawa do odliczenia ulgi na dzieci, co również zostało zaakcentowane w objaśnieniach. Korzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodów i ulgi dla młodych zobowiązuje do czuwania nad limitem 120.000 zł. Pamiętajmy, że limit 85.528 zł zwolnienia od podatku jest wspólny dla ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin wielodzietnych i dla powracających z zagranicy. Każdej osobie, która korzysta z ulgi dla młodych przysługuje także kwota wolna od podatku 30.000 zł a to oznacza brak obowiązku zapłaty podatku do kwoty 115.528 zł.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Jakie źródła przychodów obejmuje ulga dla młodych?

   Przychody, które mogą skorzystać z ulgi dla młodych stanowią zamknięty katalog, w którym znajduje się: praca na etacie, umowa zlecenia, praktyki absolwenckie, staż uczniowski, zasiłek macierzyński.
  2. Czy osoba której przysługuje ulga dla młodych może skorzystać z ulgi na dzieci?

   Jeżeli chodzi o możliwość skorzystania z ulgi na dzieci w przypadku osób, którym przysługuje ulga dla młodych to trzeba wiedzieć, że z takiego odliczenia można skorzystać w ramach tzw. “dodatkowego zwrotu”.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie