Urlop wychowawczy – nowe regulacje od października 2013 r.

urlop wychowawczy

Z dniem 1 października 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy -Kodeks pracy – Dz. U. z 2013 r., poz. 1028. Celem tej nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących urlopu wychowawczego do prawa Unii Europejskiej.

Z dniem 1 października 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy -Kodeks pracy – Dz. U. z 2013 r., poz. 1028. Celem tej nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących urlopu wychowawczego do prawa Unii Europejskiej.

Co się zmieniło?

Najważniejsze zmiany, to zmiany dotyczące sposobu określenia wymiaru urlopu: z „do 3 lat” na „do 36 miesięcy”. Sam wymiar tego urlopu się nie zmienił. Natomiast zmienił się sposób jego wykorzystywania.
  • Po pierwsze prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ma pracownik, który jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Do tego sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
  • Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Jeżeli z powodu stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
  • Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Np. w przypadku jeżeli rodzice będą chcieli skorzystać z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego, to 35 miesięcy tego urlopu będzie mogła wykorzystać np. matka dziecka, natomiast jeden miesiąc tego urlopu przypadnie ojcu dziecka.
  • Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy.
  • Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.
  • Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.
Ważne!
Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli: 1) drugi rodzic dziecka nie żyje, 2) drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska, 3) drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna przysługuje mu urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy.

Przepisy przejściowe

  • Rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy do dnia wejścia w życie ustawy jednocześnie korzystali z urlopu wychowawczego na dane dziecko, od dnia wejścia w życie ustawy mają prawo do jednoczesnego korzystania z takiego urlopu w wymiarze stanowiącym różnicę między wymiarem określonym w art. 186 par. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a wymiarem urlopu wychowawczego wykorzystanym jednocześnie na dane dziecko. Tzn. przysługuje im prawo do jeszcze jednego miesiąca czyli, różnicy pomiędzy tym, co do tej pory gwarantowały poprzednie przepisy, a tym co wniosły nowe przepisy.
  • Rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy do dnia wejścia w życie ustawy korzystali z urlopu wychowawczego na dane dziecko w częściach, od dnia wejścia w życie ustawy mają prawo do wykorzystania takiego urlopu w liczbie części stanowiącej różnicę między liczbą części określoną w art. 186 par. 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a liczbą części urlopu wychowawczego wykorzystaną na dane dziecko.

Czyli, jeżeli rodzice dziecka, którzy do dnia wejścia ustawy korzystali z urlopu wychowawczego, który mógł być podzielony na cztery części, mają prawo po wejściu nowelizacji ustawy do wykorzystania jeszcze jednej części.

Wniosek o urlop wychowawczy

Warunki udzielenia urlopu wychowawczego, formę i termin złożenia wniosku reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. Treść rozporządzenia:
Na podstawie art.1866 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1.Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. § 2.1.Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zawiera: 1) wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego; 2) wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko; 3) określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko. 2. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane w razie: 1) ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej; 2) ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka; 3) gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia. 4. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się: 1) prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej albo o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1; 2) prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu albo zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2; 3) dokumenty lub pisemne oświadczenie, potwierdzające, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania pisemnego oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3. 5. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się także: 1) pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o okresie, w którym zamierza on korzystać z urlopu wychowawczego, jeżeli zamiarem rodziców lub opiekunów dziecka jest jednoczesne korzystanie z tego urlopu; 2) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zwanej dalej „Kodeksem pracy”. § 3. 1. Rodzic lub opiekun dziecka składający wniosek o urlop wychowawczy w wymiarze 36 miesięcy albo wniosek o kolejną część urlopu wychowawczego w sytuacji, gdy korzystał z poprzednich części tego urlopu, a wymiar urlopu wychowawczego określony we wnioskowanej części oraz okres urlopu dotychczas wykorzystany na dane dziecko obejmuje łącznie 36 miesięcy, zawiera w nim dodatkowo oświadczenie dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 186 § 9 zdanie pierwsze albo § 10 zdanie pierwsze Kodeksu pracy. 2. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się: 1) akt zgonu drugiego rodzica dziecka – w przypadku, o którym mowa w art.186 § 9 pkt 1 Kodeksu pracy; 2) prawomocne orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica, dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, albo prawomocne orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej – w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 2 Kodeksu pracy; 3) prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o jej ograniczeniu lub zawieszeniu – w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 3 Kodeksu pracy; 4) prawomocne orzeczenie sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo o zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki – w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 10 zdanie pierwsze Kodeksu pracy. § 4. 1. Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku. 2. Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego został złożony bez zachowania terminu, o którym mowa w § 1, urlopu udziela się nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia tego wniosku. 3. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, urlopu udziela się na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek dokonania tej czynności. § 5. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie. § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.3) „

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Jeżeli chodzi o urlop wypoczynkowy, do którego dany pracownik nabył prawo jeszcze przed urlopem wychowawczym nie ulegnie on przedawnieniu. Ważne jest też to, że urlop wypoczynkowy nie ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu z powodu korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego w tym samym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, a następnie wrócił do pracy. AUTOR: Małgorzata Michalak
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość