Blog ifirma.pl

Ważne zmiany podatkowe w 2013 r dotyczące przeterminowanych płatności

|
|
6 minut czytania
16 Października 2012 Sejm przyjął „Ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013. Wprowadzone zmiany mają zapewnić redukcję problematycznych dla wielu przedsiębiorców ‘zatorów płatniczych’.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

III ustawa deregulacyjna

16 Października 2012 Sejm przyjął „Ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013. Wprowadzone zmiany mają zapewnić redukcję problematycznych dla wielu przedsiębiorców ‘zatorów płatniczych’.

Wzmocnienie pozycji wierzycieli

Regulacje obowiązujące do końca 2012 r pozwalały na odzyskanie należnego VAT-u, w przypadku nieuregulowanych faktur, jednak odbywało się to w sposób niewygodny dla wierzycieli, którzy muszą odczekać minimum 180 dni od terminu płatności oraz zawiadomić swojego dłużnika o zamiarze skorzystania z tzw. ‘ulgi na złe długi’ i przeprowadzeniu korekty. W świetle nowych przepisów (art. 89a ust. 3 ustawy o VAT ) okres zwłoki w zapłacie został skrócony z 180 dni do 150 dni oraz zniesiono obowiązek informowania dłużnika o zamiarze przeprowadzenia korekty. W praktyce wystarczy złożyć deklarację VAT, w której zostaną uwzględnione ‘złe długi’. Wierzyciel nadal ma obowiązek zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o dokonanej korekcie wraz ze wskazaniem jej kwoty oraz danych dłużnika (art. 89a ust. 5 ustawy o VAT). Informacja ta będzie składana równocześnie z deklaracją podatkową, w której dokonuje się korekty. Jeżeli po wykonaniu korekty należność zostanie zapłacona wierzyciel ma obowiązek wykazania podatku należnego od kwot otrzymanych. Wierzyciel będzie miał prawo do dokonania takiej korekty, a nie obowiązek.

Obowiązki dłużników

Podatek VAT

Każdy dłużnik, który nie ureguluje należności w okresie księgowym, na który przypada 150 dzień od terminu płatności, będzie musiał dokonać korekty VAT-u naliczonego (art. 89b ust. 1 i 2 ustawy o VAT), który wcześniej został przez niego odliczony. Korekty należy dokonać niezależnie od tego, czy wierzyciel skorygował VAT należny. W przypadku niewykonania korekty na dłużnika nasiona zostanie kara w wysokości 30% niesłusznie odliczonego podatku. Nowe rozwiązania mają mieć zastosowanie do wierzytelności powstałych od 1 stycznia 2013 r. jak również do wierzytelności powstałych wcześniej, których nieściągalność została uprawdopodobniona już według nowych zasad. W praktyce dłużnicy, którzy nie uregulowali faktur z terminem płatności od 4 sierpnia 2012 roku już w styczniu mogą być zobowiązani do dokonania korekty VAT.

Podatek dochodowy

Zmiany wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym są jeszcze bardziej restrykcyjne. Ustawa ogranicza możliwości zaliczenia nieponiesionych (niezapłaconych) wydatków w koszty uzyskania przychodu. W praktyce podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych będzie zobowiązany do wyksięgowania z kosztów uzyskania przychodów nieuregulowanych dokumentów zakupu po terminie określonym wg zasad: 1.Dla dokumentów z terminem płatności mniejszym niż 60 dni od daty wystawienia datą graniczną jest 30 dni po terminu płatności. 2.Dla dokumentów z terminem płatności dłuższym niż 60 dni od daty wystawienia datą graniczną jest 90 dni od daty wystawienia (nawet jeżeli termin płatności jeszcze nie upłynął). Po przekroczeniu tych dat dłużnik musi niezapłacone zobowiązanie wyksięgować z kosztów uzyskania przychodów. Przepis odnosi się do dokumentów wystawionych po 1 stycznia 2013 roku, czyli w odróżnieniu do ustawy o VAT nie będzie dotyczyła faktur wystawionych w 2012 r. Jeżeli wydatki będą zapłacone po ich wcześniejszym skorygowaniu ponownie zostaną uznane za koszt podatkowy.

Zmiany w ifirma.pl

Narzucony przez zmiany w ustawach sposób traktowania wydatków przeterminowanych jest mocno restrykcyjny i niewygodny do obsługi księgowej. Ponieważ dla potrzeb podatku VAT korekta dotyczy wydatków z 2012 r więc klienci serwisu będą musieli ustalić status wszystkich wydatków, których termin płatności przypadał po 4 sierpnia, a data wystawienia faktury nie była wcześniejsza niż 6 maja 2012 r. Na formularzach dokumentów zakupu wystawionych od 1 stycznia 2013 roku pojawi się obowiązkowe pole „termin płatności” oraz ewidencja wpłat za dany wydatek. Możliwe będzie podawanie płatności częściowych. Wszystkie nieregulowane wydatki, które nie zostały opłacone w ciągu 30 lub 90 dni od terminu płatności, zostaną automatycznie wyksięgowane z kosztów uzyskania przychodów podczas tworzenia deklaracji PIT-5 za okres, na który przypada data graniczna. Po 150 dniach od terminu płatności zostanie również skorygowany podatek VAT od takich długów.

Korekta VAT

Ponieważ zmiany, o których mowa w ustawie wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku, pierwszymi możliwymi dokumentami, które mogą podlegać obowiązkowi korekty w styczniu 2013 są faktury z terminem płatności od 4 sierpnia 2012 roku (jednak wystawione nie wcześniej niż 6 maja 2012). Przy ustalaniu, które wydatki podlegają korekcie będziemy się odnosili do statusu wydatku (opłacony, nieopłacony, opłacony częściowo) oznaczonego w zakładce „kalendarz” > „agenda” > „wydatki”. Wydatki są umieszczone w miesiącach, na który przypadał termin ich płatności. W serwisie ifirma przy wprowadzaniu faktur kosztowych pole „termin płatności” było w 2012 roku nieobowiązkowe i jeżeli przy wprowadzaniu faktury nie została podana data „terminu płatności” wynikająca z faktury, domyślnie jako „termin płatności” była przyjmowana data wystawienia faktury. Może to powodować, że VAT z faktury niezapłaconej zostanie skorygowany za szybko, ponieważ podany termin płatności jest niezgodny z fakturą.

W jaki sposób najłatwiej uporządkować statusy faktur kosztowych

Ustawiamy miesiąc księgowy sierpień 2012 W zakładce „kalendarz” > „agenda” > „wydatki” wybieramy filtr”status” a w nim opcje „niewykonane” oraz „wykonane częściowo”. Otrzymamy listę wydatków, których termin przypadał na sierpień i które obecnie są oznaczone jako nieopłacone.
 • jeżeli mamy pewność, że wszystkie zostały opłacone można na dole listy wybrać opcję „zaznacz wszystkie” i akcję „Oznacz jako opłacone”
 • jeżeli wśród wydatków są takie, które nie są opłacone należy sprawdzić, czy podany w serwisie termin płatności jest zgodny z fakturą. Jeżeli prawdziwy termin płatności jest inny należy przeedytować wydatek i i podać właściwy.
Po ustaleniu statusu wydatków, których termin płatności przypadał sierpień, wykonujemy identyczne akcje w kolejnych miesiącach. „Uwaga” Jeżeli mamy faktury wystawione pomiędzy 6 maja i 4 sierpnia, których termin płatności przypadał na 4 sierpnia lub później a nie został na formularzu wydatku podany prawdziwy termin płatności (wówczas takie wydatki są widoczne w miesiącach wcześniejszych niż sierpień ) trzeba cofnąć się do miesiąca, w którym są one widoczne i je przeedytować podając prawdziwy „termin płatności”.

Ostrzeżenie

Ustalenie statusów faktur kosztowych należy wykonać bardzo rzetelnie. Jeżeli wydatek nieopłacony zostanie oznaczony jako opłacony i skutkiem tego nie zostanie skorygowany VAT naliczony, to należy liczyć się z karą w wysokości 30% niesłusznie odliczonego podatku VAT. Natomiast pozostawienie statusu „nieopłacony” przy wydatku opłaconym spowoduje jego korektę w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy w którym przypadał 150 dzień od terminu płatności i tym samym podwyższenie podatku, który należy wpłacić do US. Począwszy od stycznia 2013 roku przy generowaniu deklaracji VAT serwis będzie pokazywał listę wydatków, których status nakazuje korektę podatku naliczonego Każdy dokument zakupu, który będzie nieopłacony lub nieopłacony całkowicie do końca okresu księgowego, na który wypada 150 dzień od terminu płatności zostanie poddany korekcie VAT w deklaracji składanej za ten okres.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 21 grudnia 2012 o 14:09
   Ewa

   Moim zdaniem powinna być jeszcze możliwość zaznaczenia czy faktura jest zapłacona lub częściowo zapłacona, w trakcie wprowadzania faktury do serwisu.

  2. 21 grudnia 2012 o 14:46
   Hanna Liczner

   Przy księgowaniu nowych wydatków w 2013 będzie można zaznaczyć, że faktura jest opłacona lub częściowo opłacona.

  3. 21 grudnia 2012 o 21:34
   Piotrek

   Popieram Panią Ewę należy wprowadzić funkcję oznaczania FV odrazu przy wprowadzaniu czy jest oplacona czy nie.

  4. 22 grudnia 2012 o 04:04
   Mariola

   Zaplanowałam zamknięcie DG z końcem roku 2012 . Czy ten przepis będzie mnie obowiązywał nadal ?

  5. 22 grudnia 2012 o 11:19
   EWA

   ja również uważam że powinna być możliwość przy wprowadzaniu dokumentu zaznaczenia w systemie czy dokument jest zapłacony gotówką , opłacony w całości lub w części lub też żeby można było zaznaczyć formę płatności przelew i wskazać termin w jakim powinien być dokument opłacony

  6. 22 grudnia 2012 o 22:15
   Jędrzej

   A w jaki sposób program będzie nam pomagał ogarnąć to wszystko?

  7. 24 grudnia 2012 o 13:24
   Grzegorz

   W końcu utrudnienia dla naciągaczy którzy robią koszty nie martwiąc się o płatności. Generalnie nie mam większych problemów z dłużnikami, ale znam wiele firm które takie problemy mają. Idziemy ku lepszemu

  8. 25 grudnia 2012 o 19:33
   Krystian

   Jak sytuacja wygląda w przypadku faktur i dowodów zapłaty z zagranicy, które zostały opłacone w EUR z konta eurowego (czyli nie doszło do różnic kursowych)? Te faktury pojawiają się jako nieopłacone.

  9. 27 grudnia 2012 o 18:20
   Fu

   Witam,

   moim zdaniem do tabelki “Płatności” powinniście:

   1. dodać do niej kolumnę kwota pozostała do zapłaty w przypadku zapłaty częściowej (aby szybko wiedzieć ile zostało do zapłaty )

   2. przy wprowadzeniu pkt. 1 – poprawić nazwę KWOTA na KWOTA na faturze

   3. dodać możliwość podliczenia (opcja sumuj zaznaczone) od kwoty pozostałej do zapłacenia a nie widniejącej na fakturze

  10. 28 grudnia 2012 o 08:58
   Joanna Zalewska

   do P. Marioli
   Nowe przepisy obowiązują do 1 stycznia 2013 więc deklaracje za grudzień 2012 są wyliczana wg dotychczasowych zasad.

  11. 28 grudnia 2012 o 09:02
   Joanna Zalewska

   do P. Ewy i FU

   w pierwszych dniach stycznia zostanie udostępniony nowy formularz wydatku, na którym będzie obowiązkowe pole “termin płatności” oraz pola do wprowadzenia informacji o dokonanej płatności (w tym częściowej. Będzie można również “szybka ścieżka” przydatna przy wydatkach opłaconych gotówka – checkbox “zapłacony”.

  12. 29 grudnia 2012 o 10:18
   siedzibadlafirmy

   Czasem myślę, że w sprawach podatkowych rację ma Janusz Korwin Mikke. Swego czasu zapewniał, że gdy dojdzie do władzy, każdy będzie musiał płacić podatek w wysokości 110 zł.:))

  13. 2 stycznia 2013 o 09:48
   Waldek

   Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2013 roku w zakresie rozliczania dokumentów kosztowych to jaskrawy przykład oderwania MF od realnej rzeczywistości. To klasyczny przykład ustroju, który bohatersko pokonuje trudności nieznane w normalnie zorganizowanych państwach. Tak naprawdę komu te zmiany mają służyć ? Wierzycielom ? Dłużnikom ? Nie , im na pewno nie !!! Te zmiany służą wyłącznie zbiurokratyzowanemu państwu. Argument, że jest to bat na nieuczciwych przedsiębiorców jest tak śmieszny, ze nie będę z nim polemizował. Wskażę tylko, że jeżeli dłużnik nie płaci i zostanie zmuszony do dokonania korekt podatkowych i te korekty dokona, to sytuacja wierzyciela nie tylko nie poprawi się, ale pogorszy, ponieważ dłużnik więcej wpłaci do skarbu państwa a więc mniej mu pozostanie do spłacenia wierzycieli. I PEWNIE O TO CHODZI !!! Pieniądze “po korektach” wpłyną do US i to jest najważniejsze. A czy wpłyną “po korektach” na konta wierzycieli, to już Ich problem. Wierzycielowi, aby zmniejszyć straty, pozostanie korygować wystawione faktury. Pewnie będzie je korygował. I co z tego. Czy po korekcie będzie zadowolony z niezapłaconych faktur ? Pozostaje nadal sąd gospodarczy czyli “droga przez mękę”. Następne doskonałe scenariusze dla TV, typu “Państwo w państwie”. A gdyby tak uznać, że niezapłacenie faktury w określonym terminie jest PRZESTĘPSTWEM ściganym z kk ? Takim samym jak zjedzenie obiadu w restauracji i nie zapłacenie kelnerowi ? Ot, proste rozwiązanie. Perspektywa “odsiadki” za niezapłacenie towarów i usług to już poważna sprawa. Uśmiech politowania na twarzach dłużników, otrzymujących od wierzycieli wezwania do zapłaty, szybko zamieniłby się w autentyczny grymas strachu. No tak, ale takie rozwiązanie jest zbyt proste w “państwie prawa”.

  14. 4 stycznia 2013 o 08:11
   Mariusz

   Moje biuro rachunkowe zwróciło mi uwagę, że przy dostawie usług stałych- takie jako kancelaria radcy też świadczę- w fakturze powinienem zaznaczyć datę wykonania lub zakończenia dostawy lub usługi a nie datę sprzedaży. Nie widzę takiej opcji przy wystawianiu faktur.

  15. 8 stycznia 2013 o 09:16
   Krystyna

   czy zmiany od 2013 zobowiazuja mnie do korekty w 2013 za faktury nie zaplacone z 2012 r?

  16. 8 stycznia 2013 o 09:30
   do Grzegorz

   nie masz racji,nie kazdy jest naciagaczem!.Trudnosci w splacaniu w terminie faktur wynika z wysokich kosztow utrzymania / najem lokalu,c.o. energia elektr. zus itp.

  17. 20 stycznia 2013 o 19:15
   Filip

   Super! Nie będzie trzeba płacić podatku za coś czego nie otrzymałeś:)

  18. 8 lutego 2013 o 18:40
   Jagodki

   Dzień dobry!!

   Przy tych płatnościach się zastanawiam w jaki sposób oznaczyć raty. Kupilem telefon w promocji zaplacilem za niego 600 zl, faktura na 2000 z tym ze kolejne wplaty realizowane sa co miesiac przez kolejnych 18 miesiec ale kosztem abonamentu, czyli na fakturze za abonament mam 45 zl zamiast 120 reszta ale za to że mam telefon to platnosc z konta wychodzi 120 w tym jest ujety abonament i rata za telefon…

  19. 16 lutego 2013 o 14:46
   Grzegorz

   Do wypowiedzi
   ” do Grzegorz says:
   08-01-2013 o 09:30

   nie masz racji,nie kazdy jest naciagaczem!.Trudnosci w splacaniu w terminie faktur wynika z wysokich kosztow utrzymania / najem lokalu,c.o. energia elektr. zus itp.”

   Pewnie, że nie każdy jest naciągaczem, ale jeśli nie stać Cię na najem lokalu, c.o., energię, zus itp. po co w ogóle prowadzić działalność, może lepiej w odpowiednim czasie się poddać niż naciągać wszystkich dookoła. Prowadzę działalność 16 lat i niejednokrotnie było kiepsko i jak była sytuacja już podbramkowa myślałem nie jednokrotnie, aby się poddać, a nie pogrążać siebie i wszystkich wokół.
   Często słaba kondycja firmy wiąże się z nieumiejętnością wyliczenia realnych kosztów utrzymania działalności i pracą na niskich marżach czy to jest produkcja czy handel

  20. 4 grudnia 2013 o 15:29
   Ewa

   skąd wziął się termin 6 maja 2012 – z terminem płatności od 4 sierpnia 2012 roku (jednak wystawione nie wcześniej niż 6 maja 2012)

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie