Ważne zmiany podatkowe w 2013 r dotyczące przeterminowanych płatności

III ustawa deregulacyjna

16 Października 2012 Sejm przyjął „Ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013. Wprowadzone zmiany mają zapewnić redukcję problematycznych dla wielu przedsiębiorców ‚zatorów płatniczych’.

Wzmocnienie pozycji wierzycieli

Regulacje obowiązujące do końca 2012 r pozwalały na odzyskanie należnego VAT-u, w przypadku nieuregulowanych faktur, jednak odbywało się to w sposób niewygodny dla wierzycieli, którzy muszą odczekać minimum 180 dni od terminu płatności oraz zawiadomić swojego dłużnika o zamiarze skorzystania z tzw. ‚ulgi na złe długi’ i przeprowadzeniu korekty. W świetle nowych przepisów (art. 89a ust. 3 ustawy o VAT ) okres zwłoki w zapłacie został skrócony z 180 dni do 150 dni oraz zniesiono obowiązek informowania dłużnika o zamiarze przeprowadzenia korekty. W praktyce wystarczy złożyć deklarację VAT, w której zostaną uwzględnione ‚złe długi’. Wierzyciel nadal ma obowiązek zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o dokonanej korekcie wraz ze wskazaniem jej kwoty oraz danych dłużnika (art. 89a ust. 5 ustawy o VAT). Informacja ta będzie składana równocześnie z deklaracją podatkową, w której dokonuje się korekty. Jeżeli po wykonaniu korekty należność zostanie zapłacona wierzyciel ma obowiązek wykazania podatku należnego od kwot otrzymanych. Wierzyciel będzie miał prawo do dokonania takiej korekty, a nie obowiązek.

Obowiązki dłużników

Podatek VAT

Każdy dłużnik, który nie ureguluje należności w okresie księgowym, na który przypada 150 dzień od terminu płatności, będzie musiał dokonać korekty VAT-u naliczonego (art. 89b ust. 1 i 2 ustawy o VAT), który wcześniej został przez niego odliczony. Korekty należy dokonać niezależnie od tego, czy wierzyciel skorygował VAT należny. W przypadku niewykonania korekty na dłużnika nasiona zostanie kara w wysokości 30% niesłusznie odliczonego podatku. Nowe rozwiązania mają mieć zastosowanie do wierzytelności powstałych od 1 stycznia 2013 r. jak również do wierzytelności powstałych wcześniej, których nieściągalność została uprawdopodobniona już według nowych zasad. W praktyce dłużnicy, którzy nie uregulowali faktur z terminem płatności od 4 sierpnia 2012 roku już w styczniu mogą być zobowiązani do dokonania korekty VAT.

Podatek dochodowy

Zmiany wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym są jeszcze bardziej restrykcyjne. Ustawa ogranicza możliwości zaliczenia nieponiesionych (niezapłaconych) wydatków w koszty uzyskania przychodu. W praktyce podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych będzie zobowiązany do wyksięgowania z kosztów uzyskania przychodów nieuregulowanych dokumentów zakupu po terminie określonym wg zasad: 1.Dla dokumentów z terminem płatności mniejszym niż 60 dni od daty wystawienia datą graniczną jest 30 dni po terminu płatności. 2.Dla dokumentów z terminem płatności dłuższym niż 60 dni od daty wystawienia datą graniczną jest 90 dni od daty wystawienia (nawet jeżeli termin płatności jeszcze nie upłynął). Po przekroczeniu tych dat dłużnik musi niezapłacone zobowiązanie wyksięgować z kosztów uzyskania przychodów. Przepis odnosi się do dokumentów wystawionych po 1 stycznia 2013 roku, czyli w odróżnieniu do ustawy o VAT nie będzie dotyczyła faktur wystawionych w 2012 r. Jeżeli wydatki będą zapłacone po ich wcześniejszym skorygowaniu ponownie zostaną uznane za koszt podatkowy.

Zmiany w ifirma.pl

Narzucony przez zmiany w ustawach sposób traktowania wydatków przeterminowanych jest mocno restrykcyjny i niewygodny do obsługi księgowej. Ponieważ dla potrzeb podatku VAT korekta dotyczy wydatków z 2012 r więc klienci serwisu będą musieli ustalić status wszystkich wydatków, których termin płatności przypadał po 4 sierpnia, a data wystawienia faktury nie była wcześniejsza niż 6 maja 2012 r. Na formularzach dokumentów zakupu wystawionych od 1 stycznia 2013 roku pojawi się obowiązkowe pole „termin płatności” oraz ewidencja wpłat za dany wydatek. Możliwe będzie podawanie płatności częściowych. Wszystkie nieregulowane wydatki, które nie zostały opłacone w ciągu 30 lub 90 dni od terminu płatności, zostaną automatycznie wyksięgowane z kosztów uzyskania przychodów podczas tworzenia deklaracji PIT-5 za okres, na który przypada data graniczna. Po 150 dniach od terminu płatności zostanie również skorygowany podatek VAT od takich długów.

Korekta VAT

Ponieważ zmiany, o których mowa w ustawie wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku, pierwszymi możliwymi dokumentami, które mogą podlegać obowiązkowi korekty w styczniu 2013 są faktury z terminem płatności od 4 sierpnia 2012 roku (jednak wystawione nie wcześniej niż 6 maja 2012). Przy ustalaniu, które wydatki podlegają korekcie będziemy się odnosili do statusu wydatku (opłacony, nieopłacony, opłacony częściowo) oznaczonego w zakładce „kalendarz” > „agenda” > „wydatki”. Wydatki są umieszczone w miesiącach, na który przypadał termin ich płatności. W serwisie ifirma przy wprowadzaniu faktur kosztowych pole „termin płatności” było w 2012 roku nieobowiązkowe i jeżeli przy wprowadzaniu faktury nie została podana data „terminu płatności” wynikająca z faktury, domyślnie jako „termin płatności” była przyjmowana data wystawienia faktury. Może to powodować, że VAT z faktury niezapłaconej zostanie skorygowany za szybko, ponieważ podany termin płatności jest niezgodny z fakturą.

W jaki sposób najłatwiej uporządkować statusy faktur kosztowych

Ustawiamy miesiąc księgowy sierpień 2012 W zakładce „kalendarz” > „agenda” > „wydatki” wybieramy filtr”status” a w nim opcje „niewykonane” oraz „wykonane częściowo”. Otrzymamy listę wydatków, których termin przypadał na sierpień i które obecnie są oznaczone jako nieopłacone.
  • jeżeli mamy pewność, że wszystkie zostały opłacone można na dole listy wybrać opcję „zaznacz wszystkie” i akcję „Oznacz jako opłacone”
  • jeżeli wśród wydatków są takie, które nie są opłacone należy sprawdzić, czy podany w serwisie termin płatności jest zgodny z fakturą. Jeżeli prawdziwy termin płatności jest inny należy przeedytować wydatek i i podać właściwy.
Po ustaleniu statusu wydatków, których termin płatności przypadał sierpień, wykonujemy identyczne akcje w kolejnych miesiącach. „Uwaga” Jeżeli mamy faktury wystawione pomiędzy 6 maja i 4 sierpnia, których termin płatności przypadał na 4 sierpnia lub później a nie został na formularzu wydatku podany prawdziwy termin płatności (wówczas takie wydatki są widoczne w miesiącach wcześniejszych niż sierpień ) trzeba cofnąć się do miesiąca, w którym są one widoczne i je przeedytować podając prawdziwy „termin płatności”.

Ostrzeżenie

Ustalenie statusów faktur kosztowych należy wykonać bardzo rzetelnie. Jeżeli wydatek nieopłacony zostanie oznaczony jako opłacony i skutkiem tego nie zostanie skorygowany VAT naliczony, to należy liczyć się z karą w wysokości 30% niesłusznie odliczonego podatku VAT. Natomiast pozostawienie statusu „nieopłacony” przy wydatku opłaconym spowoduje jego korektę w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy w którym przypadał 150 dzień od terminu płatności i tym samym podwyższenie podatku, który należy wpłacić do US. Począwszy od stycznia 2013 roku przy generowaniu deklaracji VAT serwis będzie pokazywał listę wydatków, których status nakazuje korektę podatku naliczonego Każdy dokument zakupu, który będzie nieopłacony lub nieopłacony całkowicie do końca okresu księgowego, na który wypada 150 dzień od terminu płatności zostanie poddany korekcie VAT w deklaracji składanej za ten okres.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań