Blog ifirma.pl

Zmiany w formularzach i kodach do ZUS

|
|
6 minut czytania
Zmiany w formularzach i kodach do ZUS! Sprawdź co się zmieniło oraz jakie nowości wprowadziło rozporządzenie, które weszło w życie 1 listopada 2013.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Z dniem 1 listopada 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz. U. z 2013 r. , poz.1101.

1. Zmiany w formularzach do ZUS

Zgodnie z tym rozporządzeniem zmienią się formularze:
 • ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń / Zgłoszenie zmiany danych osobowych osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / Zgłoszenie zmiany danych,
 • ZUS ZIUA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
 • ZUS RCA – Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RZA – Imienny raport miesięczny należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ZUS DRA – Deklaracja rozliczeniowa,
 • ZUS ZSWA – Zgłoszenie i korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Zmiany te zostały wprowadzone w związku z Ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 171, poz.1016 ). Czyli, dotyczy to tego, że odstąpiono od obowiązku posiadania numeru NIP. A numeru tego nie muszą posiadać i się nim posługiwać osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz te, które nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Dlatego ulegną zmianie wzory zgłoszeń do ZUS – ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZSWA. Oprócz tych zmian w formularzach ZUS – ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RZA pojawiły się nowe pola na wykazanie należnych składek względem wszystkich źródeł finansowania.

2. Informacja dla osoby ubezpieczonej zamiast RMUA

Następną zmianą jest to, że rozporządzenie to uchyliło załącznik RMUA a w jego miejsce wprowadziło dwa druki:
 • informacje miesięczną dla osoby ubezpieczonej
 • informację roczną dla osoby ubezpieczonej.
Informację taką płatnik przekazuje ubezpieczonemu raz na rok, w terminie do końca lutego następnego roku za rok poprzedni. Na żądanie ubezpieczonego płatnik jest zobowiązany wydać taką informację, ale nie częściej niż raz na miesiąc.

3. Nowe kody świadczenia/przerwy

Ponadto, rozporządzeniem tym zostały zmienione opisy niektórych kodów tytułu ubezpieczenia oraz zostały wprowadzone nowe kody świadczenia/ przerwy z tytułu urlopów rodzicielskich. Jakie to kody i co oznaczają: Według rozporządzenia:
 • wyrazy: “311 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego” zastępuje się wyrazami: “311 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego”,
 • wyrazy: “315 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego” zastępuje się wyrazami: “315 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego”,
 • po wyrazach: “318 – wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego” dodaje się wyrazy: “319 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego 320 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego”,
 • po wyrazach: “324 – wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego” dodaje się wyrazy: “325 -zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 326 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 327 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego 328 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego”.

4. Nowe kody związane z rodzicielstwem

Rozporządzenie to dodaje także nowe kody tytułu ubezpieczenia związane z rodzicielstwem. Kody te weszły w życie 19 września 2013 r. I tak, według rozporządzenia:
 • po wyrazach “12 11 – osoba przebywająca na urlopie wychowawczym” dodaje się wyrazy: “12 50 – osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność 12 60 -osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca 12 70 – osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze zleceniobiorcą 12 80 – osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba duchowna 12 90 – osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegająca wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu”.

5. Kody dla osób pobierających emeryturę pomostową oraz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

W rozporządzeniu zostały uszczegółowione kody dla osób pobierających emeryturę pomostową i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkałych w Polsce oraz innym niż Polska państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA. Zgodnie z rozporządzeniem:
 • po wyrazach: “25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z budżetu państwa” dodaje się wyrazy: “26 00 – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej 26 01 – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 27 00 – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej 27 01 – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)”. Kody te wejdą w życie 1 kwietnia 2014 r.

6. Zniesienie kodów ubezpieczenia

W związku ze zmianami w art. 7 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zostały usunięte następujące kody tytułu ubezpieczenia:

 • 10 40 – alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant, juniorysta przed ukończeniem 25 roku życia, objęty dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi”,
 • 15 00 – małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy ONZ lub w innej misji specjalnej za granicą, w instytucie, ośrodku informacji kultury za granicą
 • 16 10 – obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym za granicą lub w podmiocie zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmiot nie posiada w Rzeczypospolitej Polskiej swojej siedziby ani przedstawicielstwa
 • 17 00 – osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, podlegająca dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
 • 18 10 – student, uczestnik studiów doktoranckich lub osoba odbywająca staż adaptacyjny, podlegająca z tego tytułu dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
 • A wyrazy: “19 00 – osoba kontynuująca ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej” zastępuje się wyrazami: “19 00 – osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”,oraz po tych wyrazach dodaje się wyrazy: “19 10 – osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej”.
Ważne!

Nowe wzory formularzy obowiązują od 1 listopada 2013 r. ale płatnicy składek przekazujący je do ZUS w formie papierowej mogą posługiwać się starymi formularzami do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do końca grudnia 2013 r. Również płatnicy składek, którzy przekazują dokumenty za pomocą oprogramowania zawierającego dotychczasowe wzory mogą też się nim posługiwać tylko do końca grudnia 2013 r. Oczywiście, na tych starych wzorach dokumentów stosujemy kody tytułu ubezpieczenia i świadczenia /przerwy te obowiązujące do 31 października 2013 r.

Według informacji jakie można uzyskać na Infolinii ZUS, na starych formularzach złożyć jeszcze możemy deklarację i raporty za miesiąc grudzień 2013 r., czyli, te których termin złożenia jest do 10 albo 15 stycznia 2014 r., ale tylko jeżeli składamy je w formie papierowej. Natomiast jeżeli składamy je w formie elektronicznej to tutaj obowiązują już nowe formularze.

AUTOR: Małgorzata Michalak

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie