Zwolnienie podmiotowe w 2014 roku

Do końca 2013 roku, zgodnie z art. 113 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży opodatkowanej do wysokości 150 000 zł korzystali ze zwolnienia podmiotowego w VAT, kwota nie obejmowała wartości podatku. Do wartości limitu nie wliczano odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także dostawy towarów zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Limit dla rozpoczynających działalność w trakcie roku był wyliczany proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym.

Zwolnienie podmiotowe – zmiany od 2014

Od roku 2014 zwolnienie z art. 113 przestało mieć charakter zwolnienia podmiotowego, gdyż jego definicja w aktualnych przepisach odnosi się wprost do wartości sprzedaży tj. do przedmiotu opodatkowania. Limit kwotowy 150 000 zł pozostał, jednakże nie dotyczy on, jak do tej pory, wartości sprzedaży opodatkowanej VAT.

Do wysokości limitu wchodzi wartość sprzedaży dokonywanej przez podatnika ogółem, która nie obejmuje:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju
  • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
    a) transakcji związanych z nieruchomościami,
    b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
    c) usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

  • oraz jak to było do tej pory dostawy towarów zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Co to oznacza w praktyce?

W 2013 r. broker ubezpieczeniowy, prowadzący również sprzedaż towarów opodatkowaną VAT, do wysokości limitu 150 000 zł wliczał jedynie wartość dostawy opodatkowanej. Dopiero po przekroczeniu 150 000 zł obrotu towarami opodatkowanymi broker podlegał pod obowiązek rejestracji do podatku VAT.

W 2014 r. ten sam broker licząc limit sumuje w nim wartość sprzedanych usług ubezpieczeniowych jak i sprzedaży opodatkowanej. Jeżeli obrót z całej działalności brokera przekroczył w 2013 r. 150 000 zł oznacza to, iż na 1 stycznia 2014 powinien zarejestrować się do VAT. Oczywiście dalej w działalności ubezpieczeniowej broker będzie stosował stawkę zwolnioną, jednakże dostawa towarów będzie już opodatkowana. Do limitu 150 000 zł działalność ubezpieczeniowa nie liczyłaby się jedynie wtedy, kiedy miałaby charakter transakcji pomocniczej. Orzecznictwo ETS wskazuje, iż takimi transakcjami są transakcje mające charakter uboczny do działalności podstawowej.

Wiele kontrowersji wśród podatników budzi zapis dotyczący transakcji związanych z nieruchomościami. Problem dotyczący danego zagadnienia zawiera się w definicji transakcji, czy jest nią jedynie obrót – sprzedaż, czy może również najem na cele mieszkaniowe zwolniony z VAT z art. 43 ust. 1 pkt. 36? Krajowa Informacja Podatkowa przedstawiając stanowisko Ministerstwa Finansów potwierdza, iż najem na cele mieszkaniowe wchodzi do wysokości limitu i mieści się w definicji transakcji.

Jeśli podatnik utraci prawo do zwolnienia jest zobligowany na dzień utraty prawa zarejestrować się do VAT. Tutaj również przepisy uległy zmianie. W 2013 r. podatnik miał obowiązek opodatkować jedynie kwotę nadwyżki ponad 150 000 zł. W 2014 opodatkowaniu podlega już sama czynność powodująca przekroczenie limitu.

Przykład:

W dniu 19 listopada 2013 podatnik miał obrót na poziomie 132 000 zł. Dnia 21 listopada wykonał usługę, którą wycenił na 20 000 zł. Opodatkowaniu VAT podlega jedynie nadwyżka ponad 150 000 zł czyli 2 000 zł. Gdyby sytuacja miała miejsce w 2014 r. cała czynność powodująca przekroczenie limitu podlegałaby pod opodatkowanie stawką podatku właściwą dla świadczonej usługi, tj. 20000 zł.

Joanna Łuksza

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK