Zwrot podatku VAT na konto bankowe

Od 1 grudnia 2008 r. uległy zmianie terminy zwrotu podatku VAT. Podstawowy termin zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym wynosi 60 dni od dnia złożenia deklaracji. Przed wprowadzeniem zmian zwrot w terminie tym był związany tylko z:

  • podatkiem naliczonym z tytułu nabycia towarów lub usług zaliczonych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów i prawa wieczystego użytkowania
  • obrotem podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż 22%
  • obrotem z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju
  • sezonowością.

Zmiany w przepisach

Obecnie kwota ta nie jest już ograniczona. 60-dniowy termin dotyczy zarówno podatników dokonujących sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju jak i podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi poza terytorium kraju i niedokonujących jednocześnie sprzedaży opodatkowanej. Z tymże w tym drugim przypadku należy złożyć wraz z deklaracją umotywowany wniosek.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów usunięto również zapis dotyczący podmiotów prowadzącym działalność krócej niż 12 miesięcy oraz zlikwidowano kaucję gwarancyjną gdy dokonują oni wewnątrzunijnej dostawy towarów. Mają oni obecnie takie same prawa do zwrotu jak inni podatnicy.

Termin zwrotu

W sytuacji gdy przy zwrocie wymagana jest dodatkowa weryfikacja, termin zwrotu przedłuża się do czasu jej zakończenia. Po stwierdzeniu zasadności zwrotu urząd skarbowy wypłaca kwotę powiększoną o odsetki. Gdy wskutek weryfikacji nastąpi wydłużenie terminu, istnieje możliwość otrzymania różnicy podatku w ciągu 60 dni po złożeniu wniosku wraz z zabezpieczeniem majątkowym.

Możliwe formy zabezpieczenia majątkowego określone są w ustawie (patrz załącznik na dole strony).

Zwrot podatku naliczonego

Podatnikom którzy w danym okresie rozliczeniowym nie wykonali czynności opodatkowanych w kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju – po złożeniu umotywowanego wniosku wraz z deklaracją – przysługuje zwrot podatku naliczonego w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji. Jest to jedyny przypadek określony przez ustawodawcę do zwrotu w tym terminie. Na ich pisemny wniosek urząd skarbowy może dokonać zwrotu w ciągu 60 dni, przy czym wymagane jest w tym przypadku zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej wnioskowanemu zwrotowi podatku. Wcześniej podatnik w tej sytuacji nie miał prawa do zwrotu, mógł jedynie przenieść kwotę różnicy do rozliczenia na następny okres.

Niezwrócone przez urząd skarbowy kwoty – w określonych wyżej terminach – traktowane są jako nadpłata podatku, która podlega oprocentowaniu.

Ustawodawca określił jeszcze skrócony termin zwrotu różnicy podatku – 25 dni licząc od dnia złożenia wniosku podatnika (bez jego umotywowania) wraz z deklaracją podatkową. Dotyczy on sytuacji gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w rozliczeniu wynikają z zapłaconych: faktur oraz dokumentów celnych i decyzji, a w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług gdy wykazano w deklaracji również kwotę podatku należnego od tych transakcji.

Załącznik

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca z 2004 r. (z póź. zm.)
art. 87

ust. 4a.

Zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie:

1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
2) poręczenia banku;
3) weksla z poręczeniem wekslowym banku;
4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
5) papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

ust. 4b.

Zabezpieczenie majątkowe dotyczące zwrotu podatku w wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 1 000 euro, może być złożone w formie weksla. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot podatku, w zaokrągleniu do pełnych złotych.

ust. 4d.

Naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że złożone zabezpieczenie:
1) nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu lub
2) nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu – w przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności.

ust. 4e.

Zabezpieczenie majątkowe zostaje zwolnione w dniu następującym po dniu:
1) zakończenia przez organ podatkowy weryfikacji;
2) w którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której była wykazana kwota zwrotu podatku;

ust. 4f.

Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje się:
1) w przypadku wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej:
a) postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do czasu zakończenia tego postępowania, lub
b) kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie nie wszczęto postępowania podatkowego;
2) w przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do czasu zakończenia tego postępowania;
3) w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nienależną lub wyższą od kwoty należnej i ją otrzymał – do czasu uregulowania powstałej zaległości podatkowej.

 

Na czym polega i kogo dotyczy roczna korekta VAT? Sprawdź!

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK