Blog ifirma.pl

Zwrot podatku VAT na konto bankowe

|
|
4 minut czytania
Zmiany w ustawie o podatku VAT ułatwiły występowanie o zwrot podatku naliczonego na rachunek bankowy. Niezależnie od rodzaju wydatku, na który są wystawione faktury VAT, będące przyczyną nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podatnik ma prawo do wystąpienia o zwrot całej kwoty nadwyżki w terminie 60 dni.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Od 1 grudnia 2008 r. uległy zmianie terminy zwrotu podatku VAT. Podstawowy termin zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym wynosi 60 dni od dnia złożenia deklaracji. Przed wprowadzeniem zmian zwrot w terminie tym był związany tylko z:
 • podatkiem naliczonym z tytułu nabycia towarów lub usług zaliczonych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów i prawa wieczystego użytkowania
 • obrotem podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż 22%
 • obrotem z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju
 • sezonowością.

Zmiany w przepisach

Obecnie kwota ta nie jest już ograniczona. 60-dniowy termin dotyczy zarówno podatników dokonujących sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju jak i podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi poza terytorium kraju i niedokonujących jednocześnie sprzedaży opodatkowanej. Z tymże w tym drugim przypadku należy złożyć wraz z deklaracją umotywowany wniosek. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów usunięto również zapis dotyczący podmiotów prowadzącym działalność krócej niż 12 miesięcy oraz zlikwidowano kaucję gwarancyjną gdy dokonują oni wewnątrzunijnej dostawy towarów. Mają oni obecnie takie same prawa do zwrotu jak inni podatnicy.

Termin zwrotu

W sytuacji gdy przy zwrocie wymagana jest dodatkowa weryfikacja, termin zwrotu przedłuża się do czasu jej zakończenia. Po stwierdzeniu zasadności zwrotu urząd skarbowy wypłaca kwotę powiększoną o odsetki. Gdy wskutek weryfikacji nastąpi wydłużenie terminu, istnieje możliwość otrzymania różnicy podatku w ciągu 60 dni po złożeniu wniosku wraz z zabezpieczeniem majątkowym. Możliwe formy zabezpieczenia majątkowego określone są w ustawie (patrz załącznik na dole strony).

Zwrot podatku naliczonego

Podatnikom którzy w danym okresie rozliczeniowym nie wykonali czynności opodatkowanych w kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju – po złożeniu umotywowanego wniosku wraz z deklaracją – przysługuje zwrot podatku naliczonego w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji. Jest to jedyny przypadek określony przez ustawodawcę do zwrotu w tym terminie. Na ich pisemny wniosek urząd skarbowy może dokonać zwrotu w ciągu 60 dni, przy czym wymagane jest w tym przypadku zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej wnioskowanemu zwrotowi podatku. Wcześniej podatnik w tej sytuacji nie miał prawa do zwrotu, mógł jedynie przenieść kwotę różnicy do rozliczenia na następny okres. Niezwrócone przez urząd skarbowy kwoty – w określonych wyżej terminach – traktowane są jako nadpłata podatku, która podlega oprocentowaniu. Ustawodawca określił jeszcze skrócony termin zwrotu różnicy podatku – 25 dni licząc od dnia złożenia wniosku podatnika (bez jego umotywowania) wraz z deklaracją podatkową. Dotyczy on sytuacji gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w rozliczeniu wynikają z zapłaconych: faktur oraz dokumentów celnych i decyzji, a w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług gdy wykazano w deklaracji również kwotę podatku należnego od tych transakcji.

Załącznik

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca z 2004 r. (z póź. zm.) art. 87

ust. 4a.

Zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie: 1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 2) poręczenia banku; 3) weksla z poręczeniem wekslowym banku; 4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku; 5) papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

ust. 4b.

Zabezpieczenie majątkowe dotyczące zwrotu podatku w wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 1 000 euro, może być złożone w formie weksla. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot podatku, w zaokrągleniu do pełnych złotych.

ust. 4d.

Naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że złożone zabezpieczenie: 1) nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu lub 2) nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu – w przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności.

ust. 4e.

Zabezpieczenie majątkowe zostaje zwolnione w dniu następującym po dniu: 1) zakończenia przez organ podatkowy weryfikacji; 2) w którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której była wykazana kwota zwrotu podatku;

ust. 4f.

Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje się: 1) w przypadku wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej: a) postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do czasu zakończenia tego postępowania, lub b) kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie nie wszczęto postępowania podatkowego; 2) w przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do czasu zakończenia tego postępowania; 3) w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nienależną lub wyższą od kwoty należnej i ją otrzymał – do czasu uregulowania powstałej zaległości podatkowej.  

Na czym polega i kogo dotyczy roczna korekta VAT? Sprawdź!

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 2 października 2009 o 03:55
   Roman Czyrzewski

   Naprawdę ciekawy artykuł – warto też zobaczyć http://www.zwrotpodatkuzzagranicy.pl dla porównania. Pozdrawiam

  2. 1 listopada 2009 o 10:30
   Maciek

   Czy jezeli kupilem samochod z homologacja 5-osobowa z kratka 2 rzedy siedzen i kratka fabrycznie nowy zarejestrowany jako ciezarowy ladownosc 690kg czy moge odliczac vat od kupna i paliwa?

  3. 12 listopada 2009 o 18:26
   Katarzyna Budzińska-Gałan

   Może Pan odliczyć w całości podatek VAT z faktury zakupu. Będzie Pan mógł także odliczać podatek VAT z faktur za paliwo do tego samochodu. Proszę również pamiętać, że przy samochodach z kratką nie można zastosować amortyzacji jednorazowej.

  4. 13 grudnia 2009 o 13:49
   Ryszard Zajac

   Bardz proszę wyjaśnić mi dlaczego w p.3 odpowiada Pani że można odliczyć pełny vat z faktury zakupu jeśli dwa rzędy siedzeń sugerują że jest to samochód osobowy z homologacją ciężarową a więc jest ograniczenie w odliczeniu vat do kwoty 6.000zł a amortyzacji podlega kwota nie większa niż 20.000Euro. Jeśli to możliwe proszę o odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam.

  5. 16 grudnia 2009 o 19:20
   Katarzyna Budzińska-Gałan

   Wskutek wyroku Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości w lutym 2009 roku Ministerstwo Finansów przywróciło, na potrzeby podatku VAT, definicję samochodu nieosobowego. Obecnie, za samochód ciężarowy można też uznać pojazd samochodowy posiadający homologację producenta lub importera dla danego typu pojazdu samochodowego, z której bezspornie wynika, że nie jest to samochód osobowy i dopuszczalna ładowność tego pojazdu wynosi powyżej 500 kg.
   Wyrok ten nie miał wpływu na definicję samochodu ciężarowego zawartą w ustawie o podatku dochodowym. Większość pojazdów z kratką nie spełnia wymogów w niej określonych i podlega takim samym ograniczeniom co samochód osobowy.

  6. 17 grudnia 2009 o 14:28
   Mariusz Jagłowski

   Czy mogę prosić o wyjaśnienie terminu skróconego – 25 dni?
   Jest tak: zakupię towar w hurtowni za np. 10000 netto + 2200zł VAT a następnie sprzedam po stawce 0% (szkoła) za powiedzmy 11000zł. Czy w takiej sytuacji mogę liczyć na zwrot 2200zł vat’u w terminie skróconym? Czy wraz z wnioskiem muszę do US dostarczyć kopie obydwu faktur?

  7. 17 grudnia 2009 o 18:54
   Katarzyna Budzińska-Gałan

   Może Pan skorzystać w tej sytuacji ze skróconego terminu (25 dni), pod warunkiem, że zapłaci Pan za faktury kosztowe wykazane w tej deklaracji. Do zeznania należy dołączyć wniosek o przyspieszenie terminu.

  8. 27 stycznia 2010 o 18:22
   Łukasz Słowiński

   Kupiłem używany samochód z dwoma rzędami siedzeń i kratką. Pojazd posiada ładowność 563kg i fabryczną homologację na samochód ciężarowy. Czy będę mógł odliczać VAT od paliwa i na jakiej podstawie? Skoro pojazd nie spełni warunków VAT 1-4?

  9. 29 stycznia 2010 o 14:44
   Katarzyna Budzińska-Gałan

   W 2009 roku MF przywróciło definicję samochodu nieosobowego. Obecnie, za samochód ciężarowy można też uznać pojazd samochodowy posiadający homologację producenta lub importera dla danego typu pojazdu samochodowego, z której bezspornie wynika, że nie jest to samochód osobowy i dopuszczalna ładowność tego pojazdu wynosi powyżej 500 kg. W przypadku zakupu pojazdu używanego z rynku wtórnego, zaświadczenie producenta lub importera może nie być aktualne, warto więc udać się do stacji diagnostycznej po zaświadczenie z którego będzie wynikać, że nasz samochód nie jest pojazdem osobowym i jego ładowność przekracza 500 kg. Bez aktualnych dokumentów potwierdzających spełnienie przez pojazd definicji, przedsiębiorca nie może odliczać podatku VAT od zakupu paliwa do tego samochodu.

  10. 25 maja 2010 o 21:25
   Jacek Ostrowski

   Kupiłem 3 maszyny i mam nadpłacone ponad 5000 zł podatku.
   2 różne księgowe ostrzegały mnie, że prośba do US o zwrot podatku VAT może doprowadzić do szybkich kontroli skarbowych w mojej firmie. Czy znają Państwo takie praktyki Urzędu Skarbowego?

  11. 31 maja 2010 o 12:52
   Katarzyna Budzińska-Gałan

   Odpowiedź do p. Jacka Ostrowskiego: jednym z powodów dla których US dokonuje kontroli jest wykazywanie przez podatników dużo większych niż zazwyczaj kwot podatku VAT do zwrotu. Jest to standardowa kontrola obejmująca jeden miesiąc. Do typowych czynności kontrolnych należą: sprawdzenie zgodności kwot ujętych w deklaracji z zapisami w rejestrach VAT i sprawdzenie zgodności zapisów w rejestrach VAT z dokumentami źródłowymi.

  12. 1 lutego 2011 o 10:28
   Natalia Robakowska

   witam,dopiero zaczęłam działać z firmą od 1 lutego i potrzebuje kupić trochę towaru na początek. Czy posiadanie faktury vat + miesięczne zeznanie do US nie wystarczy, żeby go odzyskać? Co jeszcze muszę zrobić i zabrać ze sobą do US? Może moje pytanie wydaje się dziwne, ale ja już naprawdę gubię się w tym wszystkim…powinnam chyba korzystać z usług księgowej, a nie ifirma…

  13. 1 lutego 2011 o 15:57
   Katarzyna Budzińska-Gałan

   Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie było żadnej sprzedaży, to aby uzyskać zwrot podatku naliczonego, do deklaracji VAT-7 należy dołączyć umotywowany wniosek – czyli wyjaśnić z jakiego powodu zabiegamy o zwrot podatku. Termin zwrotu wynosi w tej sytuacji 180 dni licząc od daty złożenia deklaracji z wnioskiem.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie