IFIRMA SA: Walne Zgromadzenie

Informacje o Walnych Zgromadzeniach IFIRMA SA

Spółka nie transmituje obrad walnych zgromadzeń ze względu na brak zainteresowania akcjonariuszy Emitenta taką formą. Spółka jednakże rozważy możliwość transmisji WZ w przypadku zgłaszania takiej potrzeby przez szersze grono jej akcjonariuszy.

Ważne pliki:

Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241G, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 (1) Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 maja 2024 roku na godzinę 10:00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241G z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023
 14. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń
 16. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 19. Zamknięcie Zgromadzenia

Pliki do pobrania:

Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241G, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 28 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 maja 2023 roku na godzinę 11:00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241G z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022
 14. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok
 15. Zamknięcie Zgromadzenia

Pliki do pobrania:

Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241G, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych i § 28 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 listopada 2022 roku na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241G z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia Funduszu Dywidendowego
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 8. Zamknięcie Zgromadzenia

Pliki do pobrania:

Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241G, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 28 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 maja 2022 roku na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241G z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki dywidendowej
 15. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok
 16. Zamknięcie Zgromadzenia

Pliki do pobrania:

Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241G, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 28 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 stycznia 2022 roku na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241 G z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia Funduszu Dywidendowego
 7. Zamknięcie Zgromadzenia

Pliki do pobrania:

Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 czerwca 2021 roku na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241 B z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020
 14. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2020 i 2019 rok
 15. Zamknięcie Zgromadzenia

Pliki do pobrania:

Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241 B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych i § 28 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 października 2020 roku na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241 B z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 6. Rozpatrzenie zmian Statutu i podjęcie uchwały w jego sprawie.
 7. Rozpatrzenie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w jego sprawie.
 8. Rozpatrzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w jego sprawie.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pliki do pobrania:

Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie i zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2020 roku na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241B z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenie straty z lat ubiegłych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki dywidendowej.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pliki do pobrania:

Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 kwietnia 2019 roku na godzinę 11:00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241B z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018
 15. Wolne głosy i wnioski
 16. Zamknięcie Zgromadzenia

Pliki do pobrania:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności,
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. Ustalenie liczby członków rady nadzorczej,
 7. Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 8. Wybór członków rady nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze glosowania oddzielnymi grupami,
 9. Wolne głosy i wnioski,
 10. Podjęcie uchwały o pokryciu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 11. Podjęcie uchwały o pokryciu przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 10 powyżej),
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.
Szczegóły w Raport bieżący 36/2018.

Sprawozdanie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej
 16. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanych przez Spółkę zysków za lata 2011-2017
 18. Wolne głosy i wnioski
 19. Zamknięcie Zgromadzenia
Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 15/2018.

Sprawozdanie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
 13. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmianu Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki
 16. Wolne głosy i wnioski
 17. Zamknięcie Zgromadzenia
Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 09/2017.

Sprawozdanie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 13. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 NWZ Power Media Spółka Akcyjna z dnia 3 września 2013 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
 15. Wolne głosy i wnioski
 16. Zamknięcie Zgromadzenia
Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 03/2016.

Sprawozdanie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w następujących sprawach:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 3. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy,
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 05/2015.

Sprawozdanie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w następujących sprawach:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 3. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy,
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania korekty podatku dochodowego za rok obrotowy 2008.
Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 03/2014.

Sprawozdanie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
 6. Zamknięcie Zgromadzenia
Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 10/2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 3. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania wyniku na korekcie deklaracji za rok obrotowy 2007 i 2008.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach skupu akcji własnych.
Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 5/2013.