Ponowne zwolnienie z VAT

Czy po utracie prawa lub też rezygnacji płatnikowi podatku VAT przysługuje prawo ubiegania się o ponowne zwolnienie? Jeśli tak na jakich zasadach? Dowiedz się więcej.

Ponowne zwolnienie w ustawie o VAT

Art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług w aktualnym brzmieniu mówi: Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.

Ponowne zwolnienie – trzeba spełnić następujące warunki:

 • od końca roku, w którym podatnik zrezygnował lub utracił prawo do zwolnienia, musi upłynąć rok,
 • wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 100 000 zł.

Do limitu wlicza się obrót z tytułu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Do tego obrotu podatnik nie wlicza:

 • odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku,
 • towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
 • sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez rolnika działalności rolniczej, w przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia dla rolnika ryczałtowego,
 • działalności innej niż działalność rolnicza.

Tak więc powrót do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwy jest wyłącznie od początku danego roku podatkowego. Czyli 1 stycznia, nie jest tym samym możliwy wybór zwolnienia od dowolnego miesiąca w danym roku podatkowym.

Ponowne zwolnienie  – wyjątki

Zwolnień, o których mowa w art. 113 ust. 1 i 9, zgodnie z art. 113 ust 13 nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług dla których zgodnie z artykułem 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:

1. dokonujących dostaw:

 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10),
 • wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • nowych środków transportu,
 • terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,

2. świadczących usług prawniczych oraz usług w zakresie doradztwa, a także usług jubilerskich,

3. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Zgłoszenie o wyborze zwolnienia

W przypadku wyboru zwolnienia podmiotowego złożenie aktualizacji VAT-R/UE jest obowiązkowe w terminie siedmiu dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Przepisy przejściowe

W 2011 r. limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia będzie wynosił 150 000 zł. Ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe w tym zakresie. W 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. będzie wyższa niż 100 000 zł i nie przekroczy 150 000 zł, będą mogli skorzystać ze zwolnienia w 2011 r. Warunkiem będzie pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2011 r. Natomiast podatnicy rozpoczynający w 2010 r. wykonywanie czynności opodatkowanych będą mogli wybrać zwolnienie w 2011 r. mimo że nie minie ustawowy rok. Trzeba wtedy spełnić następujące warunki:

 • łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w 2010 r. przekroczyła 100 000 zł i nie przekroczyła 150 000 zł,
 • złożyć pisemne zawiadomienie o tym zamiarze do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2011 r.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK