Blog ifirma.pl

Regulamin serwisu ifirma.pl

|
|
9 minut czytania
Operatorem serwisu jest Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu ifirma.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika. Zawarcie umowy na świadczenie usług opisanych w Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Serwisie oraz zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • 2.1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.
 • 2.2. Serwisie – rozumie się przez to Serwis internetowy ifirma.pl, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w punkcie 4.
 • 2.3. Operatorze – rozumie się przez to spółkę Power Media SA z siedzibą: Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 G.
 • 2.4. Użytkowniku – rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 2.5. Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.
 • 2.6. Dostępie do miesiąca księgowego – rozumie się przez to odpłatne otwarcie przez operatora dostępu do kolejnego miesiąca księgowego. Nowy użytkownik ma prawo do bezpłatnego dostępu do miesięcy poprzedzających miesiąc rejestracji zgodnie z aktualną ofertą i z cennikiem.

3. Prawa autorskie

3.1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu ifirma.pl należą do Power Media SA z siedzibą: Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 G. Prawa autorskie związane z Serwisem ifirma.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

3.2. W przypadku korzystania z API ifirma.pl, w całości lub z jego elementów, w celu świadczenia usług na rzecz podmiotów trzecich, za które to usługi pobierane są opłaty, podmiot korzystający z API zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na adres: api@ifirma.pl. Operator zastrzega sobie prawo do pobrania od podmiotu korzystającego z API Serwisu ifirma.pl w wymienionym zakresie opłaty licencyjnej w wyznaczonej przez siebie wysokości.

4. Zakres świadczonych przez Serwis usług

4.1. Operator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika następujące usługi, zgodnie z Cennikiem:

 • a) moduł wystawiania faktur
 • b) moduł CRM (baza kontrahentów, kalendarz, raporty, projekty, dokumenty, windykacja)
 • c) moduł agenda i kalendarz (przychody, terminarz, wydatki, zobowiązania, deklaracje)
 • d) moduł magazyn (stany, WZ/PZ, dokumenty magazynowe)
 • e) aplikacje mobilne
 • f) API
 • g) moduł wydatki (księgowość w oparciu o KPiR i ryczałt)
 • h) moduł pojazdy
 • i) moduł ewidencje (sprzedaż i zakupy)
 • j) moduł deklaracje (ZUS, VAT, PIT)
 • k) moduł pracownicy (pracownicy, umowy, rachunki, ewidencje)
 • l) moduł zobowiązania
 • ł) moduł majątek (środki trwałe)

4.2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności.

4.3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług oraz dodawania i usuwania usług.

5. Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika

5.1. Operator świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet.

5.2. Użytkownik może korzystać z wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem.

5.3. Użytkownik, rozpoczynając pracę w Serwisie, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu oraz zaakceptować Regulamin.

5.4. Aby Serwis mógł funkcjonować prawidłowo, Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

5.5. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, Użytkownik obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).

5.6. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt. 5.5, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym.

5.7. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza wymyślone przez siebie i znane tylko sobie: identyfikator i hasło.

 • 5.8.1 Identyfikator musi zawierać co najmniej 6 znaków.
 • 5.8.2 Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %, &).
 • 5.8.3 W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji serwisu “odzyskaj hasło”. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w serwisie.

6. Okres świadczenia usług

6.1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej ifirma.pl, Użytkownik dokona rejestracji w serwisie oraz zaakceptuje regulamin korzystania z serwisu.

6.2. Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik może otrzymać bezpłatny dostęp do miesięcy księgowych zgodnie z aktualna ofertą i z cennikiem. Po tym czasie Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Serwisu według Cennika.

6.3. W razie niedokonania płatności Użytkownik zachowuje prawo do bezpłatnego dostępu przez czas nieograniczony do usług, o których mowa w pkt. 4.1 i opisanych w Cenniku jako bezpłatne.

6.4. W przypadku rezygnacji lub nieopłacenia abonamentu za korzystanie z serwisu, użytkownik zachowuje prawo do bezpłatnego dostępu do usług, o których mowa w pkt. 4.1 i opisanych w Cenniku jako bezpłatne oraz danych księgowych za okresy, za które dokonał płatności.

6.5. Zaprzestanie świadczenia usług przez Operatora może nastąpić w następujących przypadkach:

 • 6.5.1 rezygnacji przez Użytkownika,
 • 6.5.2 śmierci Użytkownika,
 • 6.5.3 ustania bytu prawnego Użytkownika,
 • 6.5.4 nieuiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 7, z zastrzeżeniem ust. 6.2, 6.3 i 6.4,
 • 6.5.5 zapomnienia przez Użytkownika hasła oraz nieskorzystaniu z funkcji serwisu “odzyskaj hasło”, co powoduje utratę dostępu do danych,
 • 6.5.6 niezaakceptowania regulaminu serwisu.

6.6. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

 • 6.6.1 umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,
 • 6.6.2 dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
 • 6.6.3 dokonuje czynności niezgodnych z prawem,
 • 6.6.4 działa na szkodę Operatora,
 • 6.6.5 podał nieprawdziwe dane,
 • 6.6.6 w wypadku określonym w pkt. 11.4.
 • 6.6.7 w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

W takich przypadkach Użytkownikowi nie należą się żadne roszczenia od Operatora, a Operator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika nawet za miesiące księgowe, za które Użytkownik dokonał opłat.

6.6. W przypadku określonym w pkt. 6.5.2., następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Operatorowi, a w przypadku określonym w pkt. 6.5.3. powiadomić powinien Użytkownik.

7. Odpłatność za usługę

7.1. Korzystanie z pełnego zakresu usług i dostęp do danych archiwalnych Serwisu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.

7.2. Zakres usług, świadczonych bezpłatnie określony jest w cenniku.

7.3. Użytkownik wnosi opłatę za usługę po otrzymaniu monitu o zapłacie w transakcyjnej części serwisu.

7.4. Opłatę należy uiszczać zgodnie z Cennikiem.

7.5. Opłatę za otwarcie miesiąca księgowego należy uiszczać z góry.

7.6. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT.

8. Dane Użytkownika i ich ochrona

8.1. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm., zwanej dalej „Ustawą”), w odniesieniu do następujących danych osobowych kontrahentów Użytkownika przekazywanych Operatorowi zgodnie z niniejszym Regulaminem:

 • – imię i nazwisko kontrahenta/firma kontrahenta,
 • – dane adresowe kontrahenta.

8.2. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania w/w danych i powierzania ich przetwarzania podmiotom trzecim.

8.3. Zgodnie z art. 31 Ustawy Użytkownik powierza Operatorowi do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w pkt. 8.1., wyłącznie w celu wykonywania usług określonych w pkt 4. Regulaminu i w zakresie niezbędnym do ich wykonania tj. w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji usługi Operator jest uprawniony do przekazania danych podwykonawcom.

8.4. Użytkownik upoważnia Operatora do wydawania osobom biorącym udział w przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w pkt. 8.1, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

8.5. Operator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 8.1 oraz pkt. 8.8 zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem. Operator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa.

8.6. Operator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Użytkownika wyłącznie w zakresie strat rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.

8.7. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.

8.8. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.

8.9. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.12 i poza przypadkami, kiedy Użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie danych w celu świadczenia usług , o których mowa w pkt. 10 Regulaminu.

8.10. W razie rezygnacji z Serwisu, wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie ostatniego logowania do Serwisu.

8.11. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego osobowych przez POWER MEDIA S.A.. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241 G w celu założenia konta na serwisie https://ifirma.pl i skorzystania z programu ifirma. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta i skorzystanie z serwisu ifirma.pl.

8.12. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji, w szczególności na usługi, o których mowa w pkt. 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

9. Odpowiedzialność Operatora

9.1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.

9.2. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.

 • 9.2.1 Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.
 • 9.2.2 Aktualizacja, o której mowa w pkt. 9.2.1., dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.

9.3. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w pkt. 8.4., w celu ochrony danych Użytkownika.

9.4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.

9.5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.

9.6. Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@ifirma.pl.

9.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.8. Spory wynikające ze stosunków objętych niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Operatora.

10. Świadczenie usług przez podmioty trzecie w obrębie oferty ifirma.pl

Korzystanie z wszelkich usług dodatkowych świadczonych przez Operatora i podmioty zewnętrzne dostępne w serwisie ifirma.pl następuje na zasadach określonych w regulaminach tych usług po zaakceptowaniu ich regulaminów. W niektórych przypadkach wymagane będzie od Użytkowników zawarcie umowy na świadczenie usług.

11. Zmiana Regulaminu

11.1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

11.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:

 • 11.2.1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,
 • 11.2.2. konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,
 • 11.2.3. zmian funkcjonalności serwisu, zmian zakresu świadczonych usług,
 • 11.2.4. w innych uzasadnionych przypadkach.

11.3. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.

11.4. Każdorazowa zmiana regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji przez Użytkownika, która następuje po zalogowaniu do Serwisu.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce