Polskie pieniądze w kobiecej dłoni - banknoty

Transakcje gotówkowe – zmiana limitu od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. limit płatności gotówkowych ulegnie obniżeniu z 15 tys. euro do 15 tys. złotych.

Stan prawny do końca 2016 r.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakazuje obecnie dokonywanie płatności między przedsiębiorcami za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku transakcji powyżej kwoty 15 tys. euro.

Art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiera poniższe ograniczenie:

“Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz,
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.”

Nie ma w chwili obecnej żadnych konsekwencji podatkowych związanych z nieprzestrzeganiem limitu.

Zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 limit płatności gotówkowych ulegnie obniżeniu z 15 tys. euro do 15 tys. złotych. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, iż zmianie ulegnie również kurs przyjęty do przeliczenia walut obcych.

Transakcje w walutach obcych przeliczane będą na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Nie będzie stosowany już średni kurs walut obcych ogłaszany przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Ważne zmiany – sankcje

Przedsiębiorca, który nie będzie przestrzegał nowego limitu i dokona płatności gotówką za transakcję o wartości powyżej 15 tys. złotych, nie będzie mógł takiego wydatku zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi iż “Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego”.

Jeśli najpierw zostanie zaliczona do kosztów pełna kwota transakcji powyżej 15 tys. złotych, a następnie płatność zostanie dokonana gotówką, to przedsiębiorcy zmniejszą koszty uzyskania przychodów bądź zwiększą przychody – w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów. Operację wykonywać będą w miesiącu, w którym zostanie dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Zgodnie z art. 22p ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powyższe przepisy będzie się stosowało również w przypadku:

  1. „nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych;
  2. dokonania płatności:
    1. po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,
    2. po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym – z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania”.
Ważne!

Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekroczy limitu obowiązującego do końca roku 2016. Nowych zasad związanych z korektą nie będzie stosowało się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2017.

Autor: Monika Kobylak – ifirma.pl

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

  • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
  • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)

dowiedz się więcej