Blog ifirma.pl

Uproszczenie procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców – projekt zmian

|
|
5 minut czytania
W dniu 13 lipca 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który to przewidywał wprowadzenie zmian do szeregu ustaw (druk 2479). Projekt ten dotyczył zmniejszenia bariery administracyjnej dla obywateli i przedsiębiorców w ramach tzw. “Tarczy Prawnej”; projektowane rozwiązania wpłyną na przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych. Ustawa ostatecznie została podpisana przez Prezydenta w dniu 21 października 2022 r.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

O tym co reguluje ustawa i jaki był cel jej prowadzenia przeczytasz w niniejszym artykule.

Cel projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Zasadniczym zamierzeniem projektodawcy było zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. Na stronie rządowej wskazano, że w wyniku prowadzonych prac:

 • zidentyfikowano bariery administracyjne i prawne oraz wypracowano rozwiązania mające na celu ich wyeliminowanie z obowiązujących przepisów prawa;
 • przygotowano propozycje rozwiązań legislacyjnych eliminujących zidentyfikowane bariery, uwzględniających w szczególności uproszczenie procedur, minimalizację kosztów ponoszonych przez obywateli i przedsiębiorców oraz ułatwienie kontaktów obywateli i przedsiębiorców z organami władzy publicznej.

Rozwiązania ujęte w projekcie i tym samym w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Wśród ograniczeń administracyjnych i prawnych, które niekorzystnie oddziałują na kontakty obywateli z urzędami oraz krępują działalność gospodarczą, Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z innymi resortami, wykryło problemy takie jak:

 • inflacja prawa;
 • długie i czasochłonne procedury;
 • nieterminowe rozstrzyganie spraw i przewlekłe prowadzenie postępowań administracyjnych;
 • szczątkowe wykorzystanie w systemie prawa instytucji milczącego załatwienia sprawy;
 • niewielka liczba procedur prowadzonych w uproszczonym trybie postępowania;
 • stosowanie sztywnej zasady dwuinstancyjności postępowań w prawie wszystkich postępowaniach administracyjnych, bez uwzględnienia charakteru poszczególnych spraw oraz statystyki skuteczności środków odwoławczych;
 • nieadekwatne procedury, co dotyczy m.in. liczby egzemplarzy wniosku, liczby i zakresu dokumentów załączanych do wniosku, problemów z ustaleniem kręgu stron postępowania, nieefektywnego sposobu zawiadamiania o wszczęciu postępowania i wydawanych w nim decyzjach, trudności w skutecznym doręczeniu decyzji i postanowień, niedostatecznej integracji rejestrów publicznych, nieprecyzyjnych przepisów i niekompletnych procedur;
 • niedostateczna elektronizacja postępowań administracyjnych oraz innych procedur, w tym w perspektywie wyzwań współczesnej gospodarki oraz w dobie epidemii COVID-19, kiedy to wykorzystanie procedur cyfrowych miało kluczowe znaczenie w ograniczeniu kontaktów społecznych eskalujących epidemię;
 • niedostosowane do sytuacji epidemicznej, a przez to nierealne do spełnienia terminy dla obywateli i organów na załatwienie różnego rodzaju spraw.

Jak wskazano na stronie rządowej w celu zniwelowania barier administracyjno-prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców, wskazanych w pkt 1, w projekcie zawarto rozwiązania uwzględniające następujące aspekty:

  1) szerokie wykorzystanie postępowania uproszczonego i milczącego trybu załatwienia sprawy;

  2) ostrożnie wprowadzana jednoinstancyjność;

  3) elektronizacja procedur;

  4) innego rodzaju usprawnienia postępowań i procedur.

Wobec powyższego poniżej wskazujemy listę aktów prawnych, których to dotyczył projekt ustawy i zmian, które zostały wprowadzone przedmiotową ustawą, tj.:

 • Zmiany w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 1)
 • Zmiany w ustawie z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (art. 2);
 • Zmiany w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (art. 3);
 • Zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 4);
 • Zmiany w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (art. 5);
 • Zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 6);
 • Zmiany w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 7)Zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 8);
 • Zmiany w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (art. 9)Zmiany w ustawie z dnia z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 10)Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 11);
 • Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (art. 12);
 • Zmiana w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 13);
 • Zmiany w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (art. 14);
 • Zmiana w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (art. 15);
 • Zmiany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (art. 16);
 • Zmiany w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 17);
 • Zmiany w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 18);
 • Zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 19);
 • Zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 20);
 • Zmiany w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 21);
 • Zmiany w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (art. 22)Zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (art. 23)Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 24)Zmiany w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 25);
 • Zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 26)Zmiany w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (art. 27);
 • Zmiany w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 28);
 • Zmiany w ustawie z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (art. 29);
 • Zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 30);
 • Zmiany w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (art. 31);
 • Zmiana w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (art. 32);
 • Zmiany w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 33);
 • Zmiany w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (art. 34);
 • Zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (art. 35)Zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 36);
 • Zmiany w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (art. 37)Zmiana w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 38)Zmiana w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (art. 39);
 • Zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 40);
 • Zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 41).

Podsumowanie

Z treścią ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zapoznasz się tutaj.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie