VAT 2011 – stawka 0%

Z nowym rokiem zmianie uległy zasady dotyczące stawki VAT 0%. Zwiększy się zakres oraz warunki jej zastosowania.

 

Od 1 stycznia 2011 stawka 0% VAT obejmuje:

  • usługi świadczone na obszarze portów morskich, które polegają na obsłudze morskich środków transportu;
  • usługi świadczone na obszarze portów morskich związane z transportem międzynarodowym lub wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, które polegają na obsłudze lądowych środków transportu, a świadczone są na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy, który jest usługobiorcą tych usług oraz posiada na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, jeżeli usługi te wykonywane są poza terytorium kraju (Polski).

Podatnik może zastosować stawkę podatku 0% w odniesieniu do wyżej wymienionych usług, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów, z których wynika, iż usługi te zostały wykonane zgodnie z warunkami określonymi w przepisie.

Zmiana ta wprowadza stosowanie takiej samej stawki podatku jak w odniesieniu do analogicznych usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich.

 

Większy zakres stosowania stawki 0%

Dodatkowo, zakres zastosowania stawki 0% rozszerzony został na dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz:

  • organów utworzonych przez Wspólnoty, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Polski – do celów służbowych tych organów;
  • organizacji międzynarodowych, które posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo poza terytorium UE, uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib – do celów służbowych tych organizacji.

 

Warunki stosowania stawki 0%

Nowe przepisy nie zmieniły warunków zastosowania stawki 0%. Aby skorzystać ze stawki 0%, podmioty zainteresowane winny, przed dokonaniem transakcji, przedłożyć sprzedawcy następujące dokumenty:

  • wypełnionego odpowiednio świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. (Dz. Urz. WE. L 8 z 11.01.1996 r., Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297) potwierdzonego przez właściwe władze państwa siedziby;
  • zamówienia dotyczącego towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się wymienione świadectwo zwolnienia.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK