Badania lekarskie – zmiany od 1 kwietnia 2015 roku

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej -Dz. U. 2014 r., poz. 1662, które zmieniają ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz. U. z 2014 r., poz. 1502. W ustawie tej zostało doprecyzowane kogo dotyczą wstępne badania lekarskie, a także dodano katalog osób niepodlegających wstępnym badaniom lekarskim.

Zostało to ujęte w art. 229 Kodeksu pracy. I tak:

1) „§1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem §1¹, podlegają: 1) osoby przyjmowane do pracy; 2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.” 2) po § 1 dodano § 1¹ i § 1² w brzmieniu: „§ 1¹. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby: 1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą; 2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 1². Przepis § 1¹ pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.”
Jednocześnie 1 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz. U. z 2015 r., poz. 457.

Badania lekarskie – zmiany

Rozporządzenie to wprowadziło kilka istotnych zmian. Do najważniejszych należy zaliczyć to, że wprowadzono nowy wzór skierowania na badania lekarskie (wstępne/okresowe/kontrolne) oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 § 1¹ Kodeksu pracy. Skierowanie takie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania. Wg tego rozporządzenia w skierowaniu na badania pracodawca musi uwzględnić informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy. Z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim, czyli lekarz przeprowadzający te badania wydaje orzeczenie lekarskie osobie badanej oraz pracodawcy.
W orzeczeniu tym lekarz stwierdza:
1) brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, albo 2) istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W rozporządzeniu tym jest również zawarte to, że od orzeczenia lekarskiego można się odwołać, oczywiście w formie pisemnej. Odwołać może się zarówno pracownik jak i pracodawca, który wydał skierowanie na badania lekarskie. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego. Za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego z przedmiotów odwoławczych np. wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Natomiast lekarz, za pośrednictwem którego jest składane odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, przekazuje je wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę wydanego orzeczenia lekarskiego do właściwego podmiotu. A badania w trybie odwołania przeprowadza w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania właściwy podmiot. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne. Nowe wzory skierowania na badania lekarskie znajdują się w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz. U. z 2015 r., poz. 457. Ważne! Orzeczenia lekarskie wydane w formie zaświadczeń przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, czyli przed 1 kwietnia 2015 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.   Autor: Małgorzata Michalak – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań