Czy nazwa firmy jest ważna?

Nazwa firmy i jej logo należą do najważniejszych elementów identyfikujących dany podmiot gospodarczy. Nazwa firmy determinuje, zatem całość jej wizerunku. To właśnie ona sprawia, że firma jest postrzegalna w pewnym świetle, która razem z przedmiotem działalności firmy tworzy obraz całości. Firma i jej nazwa ma charakter prawa podmiotowego bezwzględnego skutecznego erga omnes, przysługującego przedsiębiorcy. Jej ochrona przewidziana jest w kodeksie cywilnym na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych.

Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych osób prawnych ukonstytuowana jest w art. 43 kc, który przewiduje ochronę dóbr osobistych osób prawnych, odpowiednią do ochrony osób fizycznych. Należy zatem stosować odpowiednie przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych do ochrony dóbr osób prawnych, uwzględniając różnice strukturalne osób prawnych i osób fizycznych.

Wśród dóbr osobistych osób prawnych w pierwszej kolejności wymienia się nazwę, która służy indywidualizacji osoby prawnej. Ochrona nazwy handlowej (firmy, nazwy używanej w działalności gospodarczej) wyraża się wyłączeniem od rejestracji znaków (oznaczeń), które naruszają prawa osobiste osób trzecich. Naruszenie prawa do firmy następuje nie tylko wtedy, gdy osoba nieuprawniona rejestruje na swoją rzecz pełną nazwę osoby prawnej, lecz także wtedy, gdy dokonuje zgłoszenia w celu uzyskania ochrony części nazwy, jeżeli ta część ma charakter wyróżniający.

Taka sama nazwa firmy

Warto wiedzieć, że zgodnie z ogólnymi regułami w przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z „gorszym pierwszeństwem” znakiem towarowym, priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej. Potwierdzeniem tego stanowiska jest orzecznictwo Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1994 r. III CZP 109/94 OSNC 1995/1 , Zdaniem Sądu naruszenie prawa do firmy następuje nie tylko wtedy, gdy osoba nieuprawniona rejestruje na swoją rzecz pełną nazwę osoby prawnej, także wtedy, gdy dokonuje zgłoszenia w celu uzyskania ochrony części nazwy, jeżeli ta część ma charakter wyróżniający.

Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 października 1998 r. II CKN 25/98 (OSNC 1999/4 poz. 80), w którym podkreślono, że naruszenie nazwy osoby prawnej jako dobra osobistego może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części, jeżeli część ta spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą osobę prawną, która umożliwia jednoznaczną identyfikację tej osoby i jej odróżnienie od innych podmiotów, dlatego że tworzące część nazwy oznaczenie ma samo w sobie dostateczną moc dystynktywną.

Podobieństwo

Warto pamiętać, że osoba używająca znaku zarejestrowanego lub do niego podobnego w sposób stanowiący niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów odpowiada wobec uprawnionego zarejestrowanego znaku towarowego. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Podkreślenia wymaga fakt, że Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.

Pamiętaj!

Zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2006 r. II SA/Ol 330/2006 Zanim organ ewidencyjny wpisze firmę, czyli nazwę przedsiębiorcy, do ewidencji działalności gospodarczej, powinien zbadać, czy oznaczenie przedsiębiorcy nie wprowadza w błąd.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK