Blog ifirma.pl

Czym jest interpretacja indywidualna?

|
|
9 minut czytania
Interpretacja indywidualna, to nic innego jak odpowiedź na przedstawione we wniosku przedsiębiorcy pytania, czy stosowane przez niego przepisy prawa są właściwie interpretowane/wykorzystywane, albo jak stosować przepisy, które są niejasne lub szczególnie skomplikowane. Indywidualna interpretacja podatkowa może przykładowo odpowiedź na pytanie czy przedsiębiorca zgodnie z prawem aktualnie korzysta z ulg podatkowych albo czy może z nich skorzystać z nich w przyszłości.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Więcej na temat indywidualnych interpretacji podatkowych przeczytasz w niniejszym artykule.

Wydanie interpretacji indywidualnej – zasady ogólne

Przepis art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2028 r. – Prawo przedsiębiorców reguluje kwestie związane z procedurą wydania interpretacji indywidualnej na wniosek przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Zatem przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zobowiązany jest przedstawić zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.

Danina publiczna, o której mowa w przepisie art. 34 ust. 1 Prawa przedsiębiorców obejmuje wszelkie daniny charakterze pieniężnym i niepieniężnym.

Kto może złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej?

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć wyłącznie przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składa się do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej?

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej poza przestawienie stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych powinien zawierać również

 • firmę przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Jeśli chodzi o opis zaistniałego stanu faktycznego, to chodzi o to opis ten dotyczy stanu faktycznego który już się zdarzył. Jak słusznie wskazuje się w orzecznictwie sądowym Wniosek o interpretację przepisów powinien dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych i zawierać przedstawienie owego stanu faktycznego oraz stanowisko samego wnioskodawcy w kwestii prawnej wymagającej interpretacji. Zapadła w wyniku rozpoznania wniosku decyzja właściwego organu musi zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska w tym zakresie i jego uzasadnienie. Zakres i przedmiot sprawy o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa określa zatem treść wniosku wszczynającego postępowanie, a rolą organu prowadzącego to postępowanie jest ocena stanowiska strony w spornej kwestii. Istotą tego postępowania jest uzyskanie przez stronę wyjaśnienia treści przepisów prawa i ich zastosowania w odniesieniu do indywidualnej sytuacji faktycznej wskazanej we wniosku. [por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 maja 2019 r., sygn. akt III AUa 316/18].

WAŻNE – przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być wyłącznie przepisy, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji, od której służy odwołanie. Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym oraz z pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełnia wymogów formalnych, to wzywa się przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Opłata za wniosek

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł i taką opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych zaistniałych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku:

 • wycofania wniosku przed jego rozpatrzeniem – w całości;
 • wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, przed rozpatrzeniem wniosku – w odpowiedniej części;
 • uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej – w odpowiedniej części;
 • pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia – w całości.

Zwrot nienależnej opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej.

Jaki jest czas na otrzymanie interpretacji indywidualnej?

Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu do organu lub państwowej jednostki organizacyjnej kompletnego i opłaconego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji indywidualnej, została wydana interpretacja indywidualna stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W przypadku doręczenia interpretacji indywidualnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej interpretację indywidualną uważa się za wydaną z zachowaniem terminu, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przed upływem tego terminu. Właściwy do wydania interpretacji indywidualnej organ lub właściwa państwowa jednostka organizacyjna na wniosek przedsiębiorcy przekazuje mu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacje o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Właściwy organ i właściwa państwowa jednostka organizacyjna niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ albo państwowej jednostki organizacyjnej, interpretacje indywidualne, po usunięciu danych identyfikujących przedsiębiorcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji indywidualnej. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności interpretacji indywidualnej właściwy organ albo właściwa państwowa jednostka organizacyjna niezwłocznie usuwa interpretację indywidualną z Biuletynu Informacji Publicznej, z zamieszczeniem adnotacji o przyczynie usunięcia. W przypadku zmiany interpretacji indywidualnej właściwy organ albo właściwa państwowa jednostka organizacyjna niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej zmienioną interpretację indywidualną, z zamieszczeniem adnotacji o przyczynie zmiany.

Związanie z interpretacja indywidualną

Interpretacja indywidualna:

 • nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, z tym że przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indywidualnej – zastosowanie ma to również do przedsiębiorcy w przedmiocie objaśnień prawnych lub utrwalonej praktyki interpretacyjnej właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej.
 • jest wiążąca dla organów lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną należy rozumieć wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych oraz takim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacjach indywidualnych.

Interpretacja indywidualna podatkowa

Jednym z rodzajów interpretacji indywidualnej jest interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego. Tym samym właściwy organ na wniosek podatnika wydaje w jego sprawie indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego o ile dotyczy ona przepisów mogących mieć znaczenie dla jego sytuacji prawnopodatkowej.

Co do zasady wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składa się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Natomiast jeśli zainteresowany chce otrzymać interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie ustaw regulujących podatki i opłaty lokalne, tj. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata od posiadania psów, opłata uzdrowiskowa oraz opłata reklamowa, to taką interpretację należy skierować do właściwego miejscowo wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty lub marszałka województwa.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego może złożyć:

 • osoba fizyczna;
 • osoba prawna;
 • inny podmiot, tj. stowarzyszenie.

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. W przypadku gdy przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcję, zespół transakcji lub inne zdarzenia:

 • z udziałem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej:
  • które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  • które prowadzą działalność gospodarczą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem zagranicznego zakładu, a transakcja, zespół transakcji lub inne zdarzenia stanowią część lub całość działalności gospodarczej zagranicznego zakładu, lub
  • będących stronami transakcji, zespołu transakcji lub uczestnikami zdarzenia mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w więcej niż jednym państwie lub terytorium, lub
 • mające skutki transgraniczne
 • – składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest obowiązany również do wskazania odpowiednio państwa lub terytorium miejsca zamieszkania tej osoby fizycznej, danych identyfikujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w tym państwa lub terytorium ich siedziby, zarządu lub położenia tego zagranicznego zakładu, lub państwa lub terytorium, w których te skutki transgraniczne wystąpiły lub mogą wystąpić.

Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być następujące przepisy prawa podatkowego, przykładowo:

 • regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych;
 • informacji objętych wiążącymi informacjami stawkowymi;
 • elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej;
 • sprawy, która została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

WAŻNE – wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Opłata za wydanie interpretacja indywidualna podatkowej wynosi 40 zł. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych zaistniałych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

WAŻNE – w razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. W razie negatywnej oceny podatnik może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W rozporządzeniach Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów wniosków o wydanie interpretacji zamieszczone są aktualne wzory wniosków i informacja o sposobie uiszczenia opłaty za wniosek. Wśród rodzajów wniosków należy wyróżnić:

 • ORD-IN – wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej;
 • ORD-WS – wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej;
 • ORD-OG – wniosek o wydanie interpretacji ogólnej.

Podsumowanie

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przez zainteresowanego powinien być sporządzony bardzo rzetelnie i powinien zawierać wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, a także przedstawienie stanowiska wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej tego stanu albo zdarzenia przyszłego. Jest to o tyle ważne, ponieważ opisane przez zainteresowanego stanowisko, stan faktyczny czy też zdarzenie przyszłe będą stanowiły podstawę do wydania interpretacji indywidualnej i to ona będzie poddawana ocenie.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie