Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

dofinansowanie kosztów kształcenia

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego mogą otrzymać z urzędu gminy dotację na refundowanie wynagrodzeń i dofinansowanie kosztów kształcenia.

Poniżej przedstawiamy krok po kroku działania, jakie należy podjąć aby otrzymać dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Warto podkreślić, że obowiązek dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przypisany został, jako zadanie własne, gminom właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianych pracowników. Dofinansowanie to odbywa się w ramach dotacji celowej państwa dla gminy poprzez budżet wojewody.

Warunki jakie musi spełnić pracodawca, aby otrzymać dofinansowanie

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego mogą otrzymać pomoc w zakresie:
 1. refundowania kosztów wynagradzania młodocianych pracowników,
 2. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Aby otrzymać dofinansowanie należy:
 1. posiadać kwalifikacje, wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu, do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (osobą, która legitymuje się wspomnianymi kwalifikacjami może być pracodawca lub osoba prowadząca zakład w jego imieniu albo osoba zatrudniona u pracodawcy),
 2. zawrzeć z młodocianym pracownikiem umowę o pracę (w terminie przyjęć kandydatów do zasadniczych szkół zawodowych) w celu przygotowania zawodowego,
 3. powiadomić o zawarciu umowy z młodocianym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a gdy pracodawca jest rzemieślnikiem, także izbę rzemieślniczą (cech) ze względu na siedzibę rzemieślnika,
 4. wykształcić młodocianego, czyli doprowadzić do zdobycia przez niego kwalifikacji zawodowych; innymi słowy młodociany pracownik musi ukończyć naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz zdać stosowny egzamin przed komisją oceniającą kwalifikacje zawodowe.

Dokumenty, które należy przygotować ubiegając się o dofinansowanie

Koszty dofinansowania kształcenia zawodowego młodocianego zwracane są na wniosek pracodawcy. Zatem pracodawca musi złożyć, w wydziale oświaty właściwej gminy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika oraz następujące dokumenty (potwierdzone za zgodność z oryginałem):
 1. kopie świadectw dokumentujące spełnianie wymogów – w zakresie wykształcenia – przez osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu,
 2. umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 3. dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od momentu ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Weryfikacja wniosku i załączonych dokumentów w Urzędzie Gminy

Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez pracowników wydziału oświaty i wychowania w danej gminie. Termin udzielenia odpowiedzi, zgodnie z art. 35 § 3 kpa, zależy od rodzaju rozpatrywanej sprawy. Na przykład, załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Przyznanie dofinansowania lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję tę wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Od decyzji przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.

Wartość dofinansowania

Kwota dofinansowania na jednego młodocianego pracownika uzależniona jest od okresu kształcenia. W przypadku prowadzenia nauki zawodu przez okres 24 miesięcy kwota ta wynosi ponad 4 587 zł, w przypadku 36 miesięcy – ponad 7 645 zł. Pracodawca, który przyuczał do wykonywania określonej pracy także może ubiegać się o zwrot kosztów kształcenia. W tym wypadku, otrzyma ponad 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Księgowanie dofinansowania

Od 1 lutego 2009 r. należy opodatkować otrzymane dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Zakłady:
 1. rozliczające się na zasadach ogólnych – książka przychodów i rozchodów – wpisują otrzymane środki do pozostałych przychodów na dzień wpływu na konto,
 2. opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – wpisują otrzymane środki pod stawką 3% na dzień wpływu na konto,
 3. rozliczające się w formie karty podatkowej nie muszą opodatkowywać dofinansowania.
Do dnia 31 stycznia 2009 r. przepis ustawy stanowił, iż dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników, odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania własne. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych takie przychody nie podlegały opodatkowaniu. Od 1 lutego 2009 r. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, które przekazuje wojewoda na wyodrębniony rachunek bankowy gminy. Jednocześnie zwolnienie, które obowiązywało dotychczas nie może mieć tutaj zastosowania. W konsekwencji dofinansowanie jakie przedsiębiorca otrzymuje stanowi przychód z działalności gospodarczej podlegający wykazaniu w odpowiednich ewidencjach oraz podlegający opodatkowaniu. Zważywszy, iż dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, jakie otrzyma wnioskodawca stanowić będzie przychód z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej, stwierdzić należy, iż nie będzie on obowiązany do dokonania pomniejszenia wydatków.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

3 komentarze

 1. Iwona Dyląg

  Witam serdecznie,
  Czy rodzic ma obowiązek zwrócić pracodawcy koszt nauki zawodu ucznia, który dwukrotnie nie ukończył szkoły i nie może przystąpić do egzaminu czeladniczego?Pracodawca straszy mnie sądem jeśli dobrowolnie nie wpłacę 8000 zł. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

 2. Hanna Liczner

  Do sądu raczej Pani nie poda, ale z pewnością stracił właśnie ok 8000 zł, ponieważ nie dostanie refundacji kosztów wynagrodzenia młodocianego pracownika. Jednym z warunków jest dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe.

 3. krzysztof

  Jesli zloze wniosek w Gminie po wymaganym okresie 3 miesiecy to otrzymam odmowe dofinansowania.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość