Powrót

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Zatrudniasz pracowników niepełnosprawnych? Sprawdź jak starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Pracodawca/przedsiębiorca, zatrudniając osoby niepełnosprawne z jednej strony ponosi koszty pracownicze, z drugiej strony takie koszty są współfinansowane z PFRON. Oczywiście taki pracodawca musi się również liczyć z licznymi wymaganiami, jakie musi spełniać, ale w zamian za to może występować cyklicznie o refundacje bądź dodatkowe środki na zapewnienie właściwego miejsca pracy dla takiego pracownika.

Kim są osoby niepełnosprawne?

Jak można przeczytać w ulotce informacyjnej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
“Osoba niepełnosprawna – to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskała odpowiednie orzeczenie.”

Wyodrębnione zostały 3 stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny,
 • umiarkowany,
 • lekki.
Orzeczenia na wniosek osoby zainteresowanej dokonują powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Takie orzeczenie osoba niepełnosprawna ma obowiązek przekazać swojemu pracodawcy na etapie zatrudniania do pracy.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Pracodawca, który chce uzyskać dofinansowanie na pracowników, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności musi spełniać kilka warunków, a mianowicie:

 1. Osoba niepełnosprawna musi być zatrudniona na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
 2. Pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.
 3. Pracodawca posiada dokument potwierdzający status pracownika jako osoby niepełnosprawnej od pierwszego dnia zatrudnienia.
 4. Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego musi być przekazywane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.
 5. Wypłata wynagrodzenia musi być dokonywana terminowo bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni.

Pracodawca nie uzyska dofinansowania na pracowników niepełnosprawnych:

 1. Zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (np. umowy zlecenie czy o dzieło).
 2. Na osoby, które mają ustalone prawo do emerytury.

Wysokość dofinansowania PFRON

Wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

 
Stopień niepełnosprawności Wysokość dofinansowania w zł
Znaczny 1 950,00
Umiarkowany 1 200,00
Lekki 450,00
 

Powyższe kwoty w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, u których orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E),
 • niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O) zwiększa się o:
 
Stopień niepełnosprawności Wysokość dofinansowania w zł Łączna kwota dofinansowania w zł
Znaczny 1 200,00 3 150,00
Umiarkowany 900,00 2 100,00
Lekki 600,00 1 050,00
 

Stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego musi wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Powyższe kwoty dofinansowania obowiązują od okresu sprawozdawczego kwiecień 2020 r.
 

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75% poniesionych kosztów płacy – dla pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą,
 • 90% poniesionych kosztów płacy – dla pracodawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jako koszty płacy należy rozumieć:

 • wynagrodzenie brutto,
 • obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia,
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Końcowa kwota dofinansowania

Ustalenie kwoty miesięcznego dofinansowania odbywa się zgodnie z przypisem numer 17 do formularza INF-D-P “Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych”.

Będzie to jedna z poniższych kwot:

 • maksymalna kwota dofinansowania przypisana do danego stopnia niepełnosprawności,
 • kwota kosztów płacy ustalona w danym okresie pomniejszona o wartość pomocy otrzymanej do tych samych kosztów z innych źródeł – o ile taka pomoc została udzielona,
 • kwota limitu kosztów płacy wynosi 75% lub 90% kosztów płacy w zależności od typu pracodawcy.

Terminy składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Wniosek Wn-D “Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych” wraz z informacją INF-D-P (oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR) należy złożyć w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Terminy złożenia wniosku Wn-D w 2020 r.:

 
Koszty płacy poniesione za miesiące 2020 r. Termin złożenia wniosku Wn-D w 2020 r.
styczeń do 25 lutego
luty do 25 marca
marzec do 27 kwietnia
kwiecień do 25 maja
maj do 25 czerwca
czerwiec do 27 lipca
lipiec do 25 sierpnia
sierpień do 25 września
wrzesień do 26 października
październik do 25 listopada
listopad do 28 grudnia
grudzień do 25 stycznia 2021 r.
 
 
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość