Blog ifirma.pl

Dokumentacja pracownicza a obowiązki pracodawcy

|
|
5 minut czytania
Pracodawca jako podmiot zatrudniający pracowników ma wiele obowiązków narzuconych przepisami prawa. Jednym z nich jest prowadzenie i przechowywanie, w postaci papierowej lub elektronicznej, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. O tym, co się kryje pod tym obowiązkiem, przeczytasz w poniższym artykule.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Obowiązki pracodawcy a przepisy prawa pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy reguluje katalog obowiązków, jakie spoczywają na pracodawcy. Wśród obowiązków należy wyróżnić:

 • zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;
 • informowanie pracowników o warunkach ich zatrudnienia;
 • organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również dbanie o to, by pracownicy, przy wykorzystaniu swoich uzdolnień i kwalifikacji, osiągali wysoką wydajność i należytą jakość pracy;
 • organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony/nieokreślony albo w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia;
 • ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • stwarzanie pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły zawodowej lub szkoły wyższej warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;
 • zaspokajanie, w miarę posiadanych środków, socjalnych potrzeb pracowników;
 • stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
 • prowadzenie i przechowywanie, w postaci papierowej lub elektronicznej, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (dokumentacja pracownicza);
 • przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
 • udostępnianie pracownikom, w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy, tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu lub zapewnienie pracownikom dostępu do tych przepisów;
 • informowanie pracowników o:
  • możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
  • możliwości awansu;
  • wolnych stanowiskach pracy.

  Dokumentacja pracownicza

  Dokumentację pracowniczą stanowią nie tylko akta osobowe pracowników, ale również m.in.:

  • dokumenty stanowiące ewidencję czasu pracy;
  • wnioski urlopowe;
  • paski wypłaconego wynagrodzenia;
  • skierowania na badania lekarskie oraz orzeczenia lekarskie.

  Kontynuacja prowadzenia dotychczasowej dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy

  Obowiązkiem pracodawcy jest kontynuowanie prowadzenia dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w okresie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

  Przekazanie pracownikowi informacji o dokumentacji pracowniczej w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

  W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:

  • okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej;
  • możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
  • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania.

  A jeśli chcesz wiedzieć, czym jest świadectwo pracy, to przeczytaj ten artykuł.

  Zniszczenie dokumentacji pracowniczej

  Pracodawca niszczy dokumentację pracowniczą w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór dokumentacji pracowniczej, czyli w czasie możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej.

  WAŻNE — w przypadku nieodebrania poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej przez pracownika pracodawca może zniszczyć poprzednią postać takiej dokumentacji.

  Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną

  Pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą, tj. z papierowej na elektroniczną. Taka zmiana następuje przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, który potwierdzi zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

  Z kolei zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na papierową następuje przez sporządzenie wydruku i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym.

  Obowiązek zawiadomienia o zmianie postaci dokumentacji pracowniczej oraz o możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej

  Pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy, na przykład w formie regulaminu, o:

  • zmianie postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;
  • możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji.

  WAŻNE — pracodawca zawiadamia w postaci papierowej lub elektronicznej byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia.

  W przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika prawo odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej przysługuje następującym członkom rodziny:

  • dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym;
  • wnukom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwu i innym dzieciom, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
  • małżonkowi (wdowie i wdowcowi);
  • rodzicom, w tym ojczymowi i macosze oraz osobom przysposabiającym.

  Wniosek o wydanie dokumentacji pracowniczej

  Pracodawca wydaje kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek:

  • pracownika lub byłego pracownika;
  • w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika jego:
   • dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym;
   • wnukom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwu i innym dzieciom, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
   • małżonkowi (wdowie i wdowcowi);
   • rodzicom, w tym ojczymowi i macosze oraz osobom przysposabiającym.

   Należy pamiętać, że taki wniosek musi zostać złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

   Podsumowanie

   Rzetelne prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz postępowanie w przypadku jej zniszczenia albo ponownego zatrudnienia pracownika wpisują się w obowiązki pracodawcy. Warto więc pamiętać, że za nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej przez okres określony w przepisach prawa pracy czy też pozostawienie dokumentacji pracowniczej w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem pracodawcy grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie