Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Sprzedaż nieudokumentowana, to sprzedaż wyrobów, towarów handlowych i usług w sytuacjach, gdy przychód nie jest udokumentowany fakturami. Sprzedaży takiej dokonujemy osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, gdyż obowiązek wystawienia faktury występuje, jeśli zostanie zgłoszone żądanie.

Sprzedaż bezrachunkowa a podatkowa księga przychodów i rozchodów

Sposób księgowania sprzedaży nieudokumentowanej został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami – na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego. W dowodzie wewnętrznym, w jednej kwocie, wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień. Księgowania dowodu wewnętrznego dokonuje się jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Dowody wewnętrzne sporządzamy, jeżeli nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przychody nieudokumentowane możemy również księgować na podstawie ewidencji. Wpis w podatkowej księdze dokonujemy wtedy, ostatniego dnia miesiąca w jednej pozycji na podstawie danych z ewidencji, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenie z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Ewidencja sprzedaży powinna zawierać następujące dane:

  • numer kolejny wpisu (tzw. liczba porządkowa)
  • datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami oraz
  • kwotę tego przychodu.

Ponadto powinna być zbroszurowana a karty jej ponumerowane.

Sprzedaż bezrachunkowa a ryczałt ewidencjonowany

W przypadku podatników opodatkowanych na ryczałcie ewidencjonowanym, zapisów w ewidencji przychodów, dokonuje się na podstawie dowodu wewnętrznego wystawianego na koniec dnia, nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. W dokumencie w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień. Z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zapisów w ewidencji ryczałtu należy dokonywać w porządku chronologicznym, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Kasa rejestrująca

Do prowadzenia ewidencji obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za wyjątkiem korzystających ze zwolnienia na podstawie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas. Podatnicy, którzy prowadzą działalność przy użyciu kas rejestrujących, nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży nieudokumentowanej. Zapisów w księdze dokonują na podstawie danych wynikających z raportów dobowych. Można również dokonywać zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca, na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych. Dane wynikające z raportów powinny zostać dodatkowo skorygowane o ewentualne zwroty lub reklamacje towarów lub oczywiste pomyłki. Należy je ujmować w osobnych ewidencjach.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI