Powrót

Grupy VAT – na czym polegają i jak powinna wyglądać ewidencja członków grupy VAT?

grupy VAT

Zastanawiasz się nad utworzeniem grupy VAT? W dzisiejszym artykule przybliżymy ten temat.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Możliwość tworzenia grup VAT została wprowadzona przez przepisy podatkowe stosunkowo niedawno, bo dopiero od połowy 2022 roku. Jest to ciekawa propozycja dla podmiotów powiązanych i nie muszą to być tylko firmy, które posiadają osobowość prawną, powiązania istnieją również pomiędzy przedsiębiorstwami osób fizycznych. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się tematem grup VAT, na czym polegają i jak powinna wyglądać ewidencja członków grupy VAT.

Podmioty powiązane – definicja

Z definicją podmiotów powiązanych można się zapoznać w ustawach o podatku dochodowym, nas będzie interesowała ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przeczytamy w niej, jak należy rozumieć pojęcie podmiotu powiązanego.

  Za podmioty powiązane uważa się:
 • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierający znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 • spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika lub
 • spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną i jej komplementariusza lub
 • spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i jej wspólnika lub
 • przedsiębiorcę i jego zagraniczny zakład
 
  Pod pojęciem “wywierania znaczącego wpływu” kryje się:
 • posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  • udziałów w kapitale lub
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach lub majątku, lub
 • zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
 • pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia
 

Dla lepszego zobrazowania opiszemy zasadę działania powiązań na przykładach.

Przykład 1

Pan Stefan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest wspólnikiem spółki cywilnej, w której posiada 30% udziałów. Jest to klasyczny przykład podmiotów powiązanych.

Przykład 2

Pan Szymon jest udziałowcem w trzech spółkach cywilnych – A, B i C, w spółce A i B posiada po 40% udziałów, w spółce C 10%. W tym przypadku spółki A i B będą podmiotami powiązanymi.

Przykład 3

Pan Michał i pani Iza są małżeństwem, pan Michał jest prezesem w spółce X a pani Iza zasiada w zarządzie spółki Y. Mamy tutaj do czynienia z powiązaniami rodzinnymi, to wpływa na to, że spółki X i Y są powiązane.

Przykład 4

Pan Jakub i pan Piotr są braćmi i prowadzą niezależnie jednoosobową działalność gospodarczą. Pomiędzy firmami braci dochodzi sporadycznie do transakcji. Również w takim przypadku mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi.

Grupa VAT – kto może utworzyć?

Na gruncie ustawy o podatku VAT utworzenie grupy VAT jest możliwe przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjną. Oznacza to, że grupę VAT mogą tworzyć zarówno osoby prawne jak i osoby nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne. Stworzenie grupy VAT jest dobrowolne. Zawarcie umowy o utworzeniu grupy VAT jest możliwe pod pewnymi warunkami. Ministerstwo Finansów dnia 11 października 2022 roku wydało objaśnienia podatkowego na temat grup VAT, którymi będziemy się posiłkować przy omawianiu tematu.

  Grupa VAT może być utworzona przez przedsiębiorców, którzy:  
  Posiadają siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski  
  Nieposiadają siedziby działalności na terytorium Polski, ale posiadają oddział za pośrednictwem, którego prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. Ten oddział może należeć do grupy VAT  
  Podmioty, które chcą utworzyć grupę VAT muszą być ze sobą powiązane:
 • finansowo,
 • ekonomicznie,
 • organizacyjnie
 
   
  Powiązanie finansowe
Oznacza, że jeden z podmiotów będących członkiem grupy VAT posiada:
 • bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub
 • ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
 • ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy
 
  Powiązanie ekonomiczne
Oznacza, że:
 • główna działalność członków grupy VAT jest taka sama, tego samego rodzaju.
  Przykładowo: spółki leasingowe, firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie, banki lub
 • rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne.
  Przykładowo:
  • mogą to być zakłady produkcyjne, które wytwarzają podzespoły, z których montowane są maszyny, urządzenia, samochody,
  • dealer samochodowy sprzedaje samochody i oferuje pakiet ubezpieczeniowy,
  • leasing pojazdu wraz z jego ubezpieczeniem,
  • kredyt bankowy wraz z ubezpieczeniem lub
 • członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.

Przykładowo: usługi doradcze, prawne, administracyjne, informatyczne, z których korzystają wszyscy członkowie grupy VAT. Pojęcie w “dużej mierze” należy ustalić na podstawie np. wysokości przychodów czy ilości zleceń.

 
  Powiązanie organizacyjne
Oznacza, że:
 • podmioty prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem. Przykładowo podmioty ustalają, że zostanie utworzony organ, który będzie kierował sprawami prawnymi, prowadzeniem kampanii reklamowej produktów lub
 • organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu. Oznacza przykładowo wypracowanie wspólnej strategii działania w ramach grupy VAT. Przykładowo prowadzenie spójnej polityki cenowej
 
  Spójnik “lub” oznacza, że wystarczy wystąpienie jednej przesłanki, żeby uznać, że mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi ekonomicznie, finansowo lub organizacyjnie  
  Jeden podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT  
  Grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT  
  Istnienie powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy członkami grupy VAT musi być spełniony nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa posiada status podatnika  
  Grupa VAT jest tworzona na okres nie krótszy niż 3 lata  

Rejestracja grupy VAT

Jeśli już podmioty dojdą do porozumienia podpiszą umowę i utworzą grupę VAT, to należy również dopełnić formalności rejestracyjnych. Taka grupa VAT musi posiadać swój numer NIP, którym się będzie posługiwała przy składaniu rozliczeń podatkowych w VAT. Natomiast jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to firmy posługują się swoimi dotychczasowymi numerami NIP. Na zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R należy zaznaczyć poz. 11:

 
 

Do rejestracji będzie wymagany komplet dokumentów, z których będą wynikały powiązania pomiędzy podmiotami, a także umowa o powołaniu grupy VAT. Rejestracja grupy VAT powoduje wyrejestrowanie z VAT podmiotów tworzących tę grupę. Grupa VAT musi wyłonić swojego przedstawiciela do reprezentowania grupy w zakresie praw i obowiązków.

Ewidencja prowadzona przez członków grupy VAT

Na grupę VAT został nałożony obowiązek raportowania transakcji przeprowadzanych przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT, niepodlegających opodatkowaniu. Obowiązek prowadzenia takich ewidencji mają wszyscy członkowie grupy VAT. JPK_GV należy składać za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jakie elementy musi zawierać taka ewidencja zostało opisane w Rozporządzeniu w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT.

Elementy ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT:
Data przesłania ewidencji
Urząd skarbowy, do którego jest przesyłana ewidencja
Cel przesłania ewidencji
Numer NIP członka grupy VAT:
 • osoba fizyczna podaje imię i nazwisko i datę urodzenia,
 • osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – wskazanie pełnej nazwy
Okres, za który jest przesyłana ewidencja
Dane dotyczące czynności dokonanych przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT, które nie podlegają opodatkowaniu:
 • numer i data dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności,
 • imię i nazwisko lub nazwę członka grupy VAT, na rzecz którego dokonano czynności,
 • numer NIP członka grupy na rzecz, którego dokonano czynności,
 • data dostawy lub wykonania usługi,
 • szczegółowe informacje na temat przeprowadzonej transakcji: nazwa towaru lub usługi, ilość, cena jednostkowa, należność ogółem, suma należności ogółem za czynności dokonane w okresie miesięcznym
Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2023 roku
Ministerstwo Finansów opracowało broszurę informacyjną dotyczącą struktury JPK_GV

Grupy VAT – podsumowanie

Utworzenie grupy VAT pozwala na połączenie kilku podmiotów, które o ile spełniają ustawowe warunki mogą wspólnie dokonywać rozliczenia VAT. Grupa VAT jest odrębnym podatnikiem VAT, który ma nadany numer identyfikacji podatkowej i rozlicza podatek VAT w imieniu całej grupy. Podpisanie umowy na utworzenie grupy VAT musi być dobrze przemyślane, ponieważ jest to decyzja rodząca skutki na okres co najmniej 3 lat. Członkami grupy VAT mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne i inne jednostki, o ile prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski. Podmioty tworzące grupę VAT muszą być powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Ustawa o podatku VAT i dodatkowo objaśnienia podatkowe MF przybliżają wiele zagadnień dotyczących grupy VAT. Obroty w ramach grupy VAT nie są dokumentowane fakturami, nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności czy sprawdzanie na białej liście podatników. Do urzędu skarbowego składany jest jeden JPK_V7 dla całej grupy VAT. I właśnie z powodu braku dokumentowania dostawy towarów czy świadczenia usług pomiędzy członkami grupy VAT, Minister Finansów wydało Rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT. Ma to na celu monitorowanie transakcji, które nie są opodatkowane. JPK_GV składają wszystkie podmioty, które wchodzą w skład grupy VAT w terminie do 25 dnia następnego miesiąca. Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2023 r. Przed wydaniem Rozporządzenia, tj. do 30 czerwca 2023 r. prowadzone były uproszczone ewidencje, które miałyby okazywane jedynie na wezwanie organu podatkowego.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość