Harmonogram zmian przepisów

harmonogram zmian przepisów

Z początkiem 2018 r. w przepisach pojawiło się sporo zmian. Część zmian planowanych na początek nowego roku została odsunięta w czasie a co do części nie został jeszcze określony ich zakres i data wprowadzenia. Zestawienie zawiera listę zmian najistotniejszych w punktu widzenia małych przedsiębiorców. Na końcu znajdują się również informacje o zmianach planowanych.

Z początkiem 2018 r. w przepisach pojawiło się sporo zmian. Część zmian planowanych na początek nowego roku została odsunięta w czasie a co do części nie został jeszcze określony ich zakres i data wprowadzenia. Poniższe zestawienie zawiera listę zmian najistotniejszych w punktu widzenia małych przedsiębiorców. Na końcu znajdują się również informacje o zmianach planowanych.

Data wejścia w życie zmiany
Zmieniający się przepis
Opis zmiany
Przepis zmieniający
01.01.2018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych Nowe KŚT 2016 dla celów VAT i PIT stosowane od 2018 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych
01.01.2019 Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 października 2008 w sprawie PKWiU Nowe, zmienione PKWiU 2015 do celów VAT i PIT stosowane do 2019 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie PKWiU oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
01.03.2017 Kodeks karny Nowe kary za przestępstwa i wykroczenia związane z rozliczaniem VAT Ustawa z 10.02.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustawy
01.08.2017 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia kwietnia 201 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług Obniżenie kwoty uprawniającej do zwrotu VAT w ramach procedury TAX FREE do 200 zł Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług
01.01.2018 art. 109 ustawy o VAT Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT przy użyciu programów komputerowych Ustawa z dnia 13.05.2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
01.01.2018 art. 99 ust. 11b ustawy o VAT z uwzględnieniem przepisów przejściowych oraz art. 100 ust. 3 i 101a ust. 4 ustawy o VAT Obowiązek składania deklaracji VAT (VAT-7/VAT-7K/VAT-8/VAT-9M) oraz informacji podsumowujących (VAT-UE i VAT-27) wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
01.01.2018 Uchylane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.12.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
19.01.2018 Załącznik nr 3 ustaw o VAT Zmiany w zakresie artykułów do których stosujemy stawkę VAT 8%. Wyłączenie np. niektórych związków siarki, wyrobów higienicznych i farmaceutycznych z gumy innej niż ebonit, soczewek kontaktowych niesłużących do korekty wzroku oraz dodanie smoczków dla niemowląt i dzieci. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
01.07.2018 Ustawa o podatku od towarów i usług Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności. Związane z tym zmiany to np. utworzenie przez banki rachunków VAT dla przedsiębiorców czy wprowadzenie nowego zwrotu VAT w terminie 25 dni Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
12.08.2017 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Nowa metoda jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
01.01.2017 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Podwyższenie górnego limitu kosztów kwalifikowanych możliwych do odliczenia w ramach ulgi na Badania i Rozwój (B+R) oraz rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
01.01.2018
 • Podniesienie wartości granicznej dla środków trwałych do 10 tys. zł;
 • Brak kosztu z tytułu amortyzacji dla ŚT i WNiP otrzymanych nieodpłatnie;
 • Ograniczenie pojęcia „nabycia” WNiP do nabycia od innego podmiotu;
 • Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016)
 • Podniesienie limitu kosztów uzyskania przychodu dla twórców oraz ograniczenie listy podatników, których one dotyczą;
 • Brak obowiązku wpłaty zaliczki do kwoty 1000 zł;
 • Zniesienie obowiązku informowania US o założeniu KPiR i zleceniu jej prowadzenia biuru rachunkowemu;
 • Zniesienie obowiązku informowania US o powierzeniu prowadzenia ewid. przychodów biuru rachunkowemu
 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla najmniej zarabiających;
 • Zmiana w ulgach: dla krwiodawców, rehabilitacyjnej,
 • Podniesienie limitu zwolnień dla wygranych w konkursach a także dla świadczeń dla pracowników z ZFŚS.
 • nowa stawka ryczałtu dla najmu prywatnego po przekroczeniu progu 100 tys. zł – 12,5%
 • ograniczenie możliwości zaliczenia wierzytelności nieściągalnych wcześnej zarachiwanych jako przychód tylko do kwoty netto.
 • możliwość składania oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym na druku urzędowym oraz możliwość złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania liniowego i zawiadomienia o rezygnacji z tej formy opodatkowania za pomocą druku określonego przez MF
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
01.01.2018 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany zasad wpłaty składek ZUS przez przedsiębiorców – wprowadzenie indywidualnych numerów rachunków składkowych Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
01.01.2018 Zmiana zasad rozliczania wpłaconych składek ZUS Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych
01.01.2018 Minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2100 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa w wysokości 13,70 zł brutto. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
01.01.2019* Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Zniesienie górnego limitu po przekroczeniu, którego nie były pobierane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
01.01.2018 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawa o PIT Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od nabywcy lekkiej torby z tworzywa sztucznego. Pobrana opłata stanowi przychód przedsiębiorcy w momencie jej sprzedaży oraz koszt w momencie jej przekazania na rzecz budżetu państwa. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
01.01.2018 Wysokość stawki opłaty recyklingowej za jedną szt. lekkiej torby z tworzywa sztucznego wynosi 0,20 zł Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej
25.12.2017 Ordynacja podatkowa Możliwość uzyskania z US informacji o kontrahencie w zakresie np. ujęcia przez niego w deklaracji określonych zdarzeń czy zapłacie podatku. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.
13.01.2018 Ordynacja podatkowa, Prawo bankowe, Ustawa o VAT Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających analizę danych bankowych w celu wykrywania przestępstw podatkowych najczęściej w zakresie wyłudzeń VAT. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
13.01.2018 Ustawa o VAT Nowe przyczyny braku zgody na rejestrację jako podatnika VAT czynnego i nowe przyczyny wykreślenia z rejestru. Utworzenie rejestru podmiotów, których US nie zarejestrował do VAT, tych których wykreślił z rejestru oraz przywrócił. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Harmonogram zmian przepisów

W powyższej tabeli uwzględnione zmiany, wynikające z aktów pranych jeszcze nie ogłoszonych w dzienniku ustaw ale ich zakres jest już pewny (przeszły przez całą ścieżkę legislacyjną lub są na jej końcu). Zmiany te są oznaczane*. Obecnie w Sejmie znajduje się również pakiet ustaw mających zastąpić dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej a także ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ustawę o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. Pakiet ten obejmuje cztery projekty:
 • Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców,
 • Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • Rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zgodnie z treścią projektu ustawy wprowadzającej zmiany miałyby wejść w życie (z wyjątkami) 1 marca 2018 r. Nowe przepisy regulować będą m.in. zasady podejmowania, prowadzenia oraz zawieszenia działalności gospodarczej. Będą także zawierały określenie tego co jest działalnością, w odniesieniu do wielkości uzyskiwanego przychodu i jak opodatkować uzyskane w ten sposób dochody. Obecnie wyże wymienione projekty są na etapie pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada on obniżenie stawki podatku liniowego do 15% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Projekt zakładał wejście w życie zmian z początkiem stycznia 2018 r. Dodatkowo na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego widocznych jest klika projektów, których zmiany będą istotne dla przedsiębiorców. Są nimi:
1) Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.
Najważniejsze zmiany wynikające z projektu:
 • obowiązek umieszczania nr NIP na paragonie wystawianym dla firmy a tym samym możliwość wystawienia faktury do paragonu na firmę tylko jeśli na paragonie jest jej numer NIP;
 • wprowadzenie nowego typu kas fiskalnych – kas online tzn. umożliwiających stałe połączenie i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas.
 • wprowadzenie zmian w zakresie ulgi na kasę.
Zgodnie z projektem zmiany mają wejść w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy.
2) Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Najważniejsze zmiany wynikające z projektu:
 • utworzenie wykazu podatników VAT czynnych wraz ze wskazanym rachunkiem bankowych tego podatnika,
 • ograniczenie możliwości zaliczenia wydatków do kosztów w przypadku zapłaty dokonanej na rachunek inny niż wskazany (dla transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł)
Zmiany miałby wejść w życie w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy.
3) Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
Najważniejsze projektowane zmiany to:
 • zmiany w PIT: zmiana limitu małego podatnika, zmiany w zasadach rozliczania straty z działalności gospodarczej, zmiany w zakresie prawa do uznawania pracy członków przedsiębiorcy jak koszt, wprowadzenie obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania w przypadku braku zapłaty zobowiązania w ciągu 120 dni; nowe terminy zgłaszania do US uznawania za przychód zaliczek zaewidencjonowanych na kasie, nowe terminy wyboru formy opodatkowania oraz trybu wpłat zaliczek, zmiany w zakresie zwolnień dla odszykowań w majątku firmy.
 • zmiany w ustawie zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: brak obowiązku prowadzenia ryczałtu wyposażenia, kart pracowników oraz sporządzania remanentu, nowe terminy zgłaszania do US uznawania za przychód zaliczek zaewidencjonowanych na kasie, nowe terminy wyboru tej formy opodatkowania oraz trybu wpłaty ryczałtu,
 • zmiany w VAT: zmiana okresu po którym podatnik ma obowiązek wyksięgowań niepłacone faktury z odliczenia VAT oraz po którym sprzedawca ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT z 150 do 120 dni, zmiana we wnioskach o zwrot VAT.
Zgodnie z projektem powyższe zmiany miały wchodzić w życie z początkiem 2018 r., cześć z początkiem 2019 r.
4) Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Projekt ten zawiera uregulowania dotyczące prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo po śmierci samego przedsiębiorcy. Termin wejście w życie zmian planowany był na początek 2018 r.
5) Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Określa procedury jakie powinni realizować przedsiębiorcy (np. biura rachunkowe w stosunku do swoich klientów) w związku z możliwością prania brudnych pieniędzy przez ich kontrahentów. Projekt zakłada wejście w życie ustawy w ciągu 3 miesięcy od jej publikacji.
6) Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Główna zmiana jaka wynika z projektu dotyczyć ma sposobu określania podstawy opłacania składek ZUS w oparciu o przychód przedsiębiorcy. Zgodnie z projektem zmiany miały wejść w życie z początkiem 2018 r.   Autor: Zespół ifirma.pl  
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość