Blog ifirma.pl

PEP – Osoba Zajmująca Eksponowane Stanowisko Polityczne

|
|
9 minut czytania
Przez Osobę Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne (PEP) rozumie się (art. 2 ust. 2 pkt. 11 i 12 ustawy AML):
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
 1. z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
  • szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
  • członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
  • członków organów zarządzających partii politycznych,
  • członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
  • członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
  • ambasadorów, charges d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  • członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  • dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  • dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej,
  • inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
 2. członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:
  • małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  • dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
  • rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
 3. osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:
  • osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
 4. Przez pojęcie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się również osobę fizyczną zajmującą znaczące stanowisko polityczne lub pełniącą znaczącą funkcję publiczną, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, będącą odpowiednikiem stanowisk lub funkcji wskazanych w ust. 1 powyżej.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

Zgodnie z art. 46c ustawy AML Minister Finansów sporządził wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi:

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Prezes Rady Ministrów;
 3. wiceprezes Rady Ministrów;
 4. minister;
 5. sekretarz stanu;
 6. podsekretarz stanu;
 7. poseł;
 8. senator;
 9. poseł do Parlamentu Europejskiego;
 10. członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie;
 11. członek organu partii politycznej zgłoszonej do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 12. sędzia Trybunału Stanu;
 13. sędzia Sądu Najwyższego;
 14. sędzia Trybunału Konstytucyjnego;
 15. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 16. sędzia Sądu Apelacyjnego;
 17. Prezes Narodowego Banku Polskiego;
 18. członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
 19. członek Rady Polityki Pieniężnej;
 20. pełnomocny przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej;
 21. chargés d’affaires;
 22. oficer zajmujący stanowisko służbowe w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zaszeregowane do stopni generalskich (admiralskich);
 23. pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej powołany na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej;
 24. dyrektor, prezes przedsiębiorstwa państwowego lub inne stanowisko równoważne;
 25. przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;
 26. członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;
 27. prezes zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
 28. członek zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
 29. przewodniczący rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
 30. członek rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
 31. dyrektor generalny urzędu naczelnego organu państwa;
 32. dyrektor generalny urzędu centralnego organu państwa;
 33. dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego;
 34. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 35. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 36. Szef Kancelarii Sejmu;
 37. Szef Kancelarii Senatu;
 38. wojewoda;
 39. wicewojewoda;
 40. marszałek województwa;
 41. inny niż marszałek województwa członek zarządu województwa;
 42. wójt, burmistrz, prezydent miasta;
 43. zastępca wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
 44. starosta;
 45. inny niż starosta członek zarządu powiatu;
 46. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 47. zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 48. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych;
 49. zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
 50. Dyrektor Generalny Służby Więziennej;
 51. zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
 52. dyrektor generalny służby zagranicznej;
 53. dyrektor generalny urzędu przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów;
 54. dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
 55. zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
 56. Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji;
 57. zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji;
 58. dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
 59. zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
 60. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego;
 61. zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;
 62. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
 63. zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
 64. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
 65. zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 66. Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
 67. Główny Geodeta Kraju;
 68. zastępca Głównego Geodety Kraju;
 69. Główny Inspektor Farmaceutyczny;
 70. zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 71. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 72. zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 73. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 74. zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 75. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 76. zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 77. Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
 78. Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
 79. Główny Inspektor Pracy;
 80. zastępca Głównego Inspektora Pracy;
 81. Główny Inspektor Sanitarny;
 82. zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;
 83. Główny Inspektor Transportu Drogowego;
 84. zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
 85. Główny Lekarz Weterynarii;
 86. zastępca Głównego Lekarza Weterynarii;
 87. Główny Rzecznik Dyscypliny Finansowej;
 88. zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansowej;
 89. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
 90. zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
 91. Komendant Główny Policji;
 92. zastępca Komendanta Głównego Policji;
 93. Komendant Główny Straży Granicznej;
 94. zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej;
 95. Komendant Służby Ochrony Państwa;
 96. zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa;
 97. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
 98. zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 99. Prezes Agencji Mienia Wojskowego;
 100. zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego;
 101. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 102. zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 103. Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych;
 104. Prezes Głównego Urzędu Miar;
 105. wiceprezes Głównego Urzędu Miar;
 106. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
 107. wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego;
 108. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 109. zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 110. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 111. zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 112. Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości;
 113. zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości;
 114. Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
 115. wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli;
 116. członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;
 117. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
 118. zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
 119. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 120. zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 121. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
 122. wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki;
 123. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej;
 124. wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej;
 125. Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
 126. Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
 127. Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 128. zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 129. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej;
 130. wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej;
 131. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 132. wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 133. Prezes Rządowego Centrum Legislacji;
 134. wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji;
 135. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
 136. zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
 137. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego;
 138. Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego;
 139. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
 140. zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
 141. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
 142. wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
 143. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 144. zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 145. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 146. wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 147. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
 148. zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
 149. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
 150. wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki;
 151. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 152. Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 153. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
 154. wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego;
 155. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;
 156. wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych;
 157. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
 158. wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;
 159. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 160. członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 161. Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
 162. wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
 163. członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
 164. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 165. zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 166. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 167. zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 168. Prokurator Generalny;
 169. zastępca Prokuratora Generalnego;
 170. Prokurator Krajowy;
 171. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
 172. Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
 173. członek Komisji Nadzoru Finansowego;
 174. Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
 175. członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
 176. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
 177. zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
 178. członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
 179. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej;
 180. zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej;
 181. członek Państwowej Komisji Wyborczej;
 182. przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;
 183. wiceprzewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;
 184. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych;
 185. członek Rady Mediów Narodowych;
 186. Rzecznik Finansowy;
 187. zastępca Rzecznika Finansowego;
 188. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 189. zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 190. Rzecznik Praw Dziecka;
 191. zastępca Rzecznika Praw Dziecka;
 192. Rzecznik Praw Obywatelskich;
 193. zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
 194. Rzecznik Praw Pacjenta;
 195. zastępca Rzecznika Praw Pacjenta;
 196. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 197. zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 198. Szef Agencji Wywiadu;
 199. zastępca Szefa Agencji Wywiadu;
 200. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
 201. Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
 202. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 203. Szef Krajowego Biura Wyborczego;
 204. Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
 205. zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
 206. Szef Służby Cywilnej;
 207. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 208. zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 209. Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
 210. zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
 211. Szef Służby Zagranicznej;
 212. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
 213. zastępca Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
 214. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 215. zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce