Interpretacje podatkowe – bony zakupowe, nagrody pieniężne, punkty premiowe

Interpretacja indywidualna z dnia 30.05.2012, sygn. IPPB2/415-208/12-2/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Interpretacja indywidualna z dnia 30.05.2012, sygn. IPPB2/415-208/12-2/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

1.Czy bony zakupowe, nagrody pieniężne, punkty premiowe, wydawane Klientom w ramach prowadzonego przez Spółkę programu lojalnościowego oraz nagrody w postaci nagród rzeczowych usług obniżki ceny towarów, wypłaty gotówki a także świadczenia dokonywane przez Spółkę na rzecz Klientów osób fizycznych w ramach prowadzonego przez Spółkę Programu Lojalnościowego stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako PDOF) a więc jeżeli ich wartość nie przekroczy kwoty o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF są one zwolnione z podatku dochodowego a na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku ?2. Czy punkty premiowe uzyskiwane za zakupy dokonywane przez osoby zapisane do programu przez daną osobę będącą już uczestnikiem Programu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jako nagrody z tytułu sprzedaży premiowej?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27.06.2011 r. (data wpływu 05.03.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłaty nagród z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym i udziału w sprzedaży premiowej odnośnie:

zwolnienia z opodatkowania nagród przyznawanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej za zgromadzoną ilość punktów premiowych związanych z ich własnymi zakupami jest prawidłowe,

nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 05.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłaty nagród z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym i udziału w sprzedaży premiowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o planuje zorganizować i prowadzić wielopartnerski program promocyjny, mający na celu zwiększanie satysfakcji i lojalności klientów, jak również zwiększanie obrotów firm partnerskich biorących udział w programie będących usługobiorcami Spółki. Program służyć będzie budowaniu lojalności klientów względem partnerów będących usługobiorcami Spółki, jak i samej Spółki czego środkiem ma być nagradzanie klientów za zakupy dokonane u partnerów biorących udział w programie. Każdy uczestnik programu będzie zbierał punkty premiowe. W przeliczeniu 1 pkt premiowy będzie odpowiadał kwocie 1 zł.

W programie będą brały udział następujące podmioty:

Spółka z o.o. jako podmiot organizujący program i zarządzający nim,

Partnerzy, czyli spółki korzystające z programu będące nabywcami usług Spółki z o.o.,

Klienci indywidualni (osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynność prawnych, a ich miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski, dokonujące zakupów na cele nie związane z ewentualnie prowadzoną działalnością gospodarczą), do których program będzie skierowany.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą i uczestniczące w programie.

Z perspektywy Klientów funkcjonowanie programu będzie opierało się na następujących etapach:

Przyznanie punktów:

Regulamin programu premiowego przewidywałby zdobywanie punktów premiowych poprzez następujące sposoby:

Wynagradzanie Klientów za zakupy dokonane w Spółce oraz u Partnerów programu (usługobiorców P. Sp. z o.o.)

Polecenie innych osób jako uczestników programu za każdą zapisaną osobę.

Pozyskiwanie punktów za zakupy dokonywane przez osoby zapisane do programu przez daną osobę będącą uczestnikiem Programu. Zdobywanie w ten sposób punktów byłoby nieograniczone do osób przystępujących do programu. Punkty będą agregowane na poziomie uczestnika programu, co oznacza, iż osoby dodatkowe polecone przez Uczestnika programu zbierają punkty dla wcześniejszego posiadacza rachunku.

Uzyskanie punktów powitalnych.

Przyznanie punktów w zamian za bon wykupiony wcześniej przez pracodawcę.

Premia uznaniowa (okolicznościowa) przyznawana przez P. – przyznanie określonej ilości punktów.

Premia marketingowa od hotelu – koszt punktów dla klienta ponosiłby hotel w związku z wycieczką turystyczną).

Zakup bonu od osoby prywatnej dla innej osoby w celu przyznania punktów na zakup usługi, wycieczki, innej rzeczy (darowizna punktów).

Punkty od Kontrahentów – firmy będą mogły używać programu P. jako swojego wewnętrznego programu lojalnościowego i będą mogły nagradzać kontrahentów – klientów punktami.

Aby móc wziąć udział w programie, Klienci dokonują rejestracji w programie. Każdy uczestnik programu uzyskuje unikalny numer i poprzez swój log i dowolne hasło ma dostęp do swojego konta. Partner, u którego Klient dokonuje zakupów, przyznaje Klientowi, który wcześniej poda przyznany numer w programie, określoną liczbę punktów (liczba punktów zależy od określonej wartości dokonanych zakupów). Spółka P. w początkowym etapie rozwoju programu planuje samodzielnie zasilać konta. Zasilanie kont będzie się odbywać na podstawie uzgodnień pomiędzy Spółką a partnerami biznesowymi Spółki P.). Jednym z warunków, które spełnić muszą Klienci biorący udział w programie, aby zebrać punkty u partnerów jest dokonanie u nich zakupu. Program przewiduje również zdobywanie gratisowych punktów przez Klientów w ramach reklamy od partnerów, nie muszą wtedy dokonywać zakupów. Miałoby to miejsce w przypadku przystąpienia nowych spółek do programu.

Punkty, które Klienci otrzymują od różnych Partnerów księgowane są na osobistych kontach Klientów. Zebranie określonej liczby punktów uprawnia Klientów do wymiany tych punktów na nagrody.

Wymiana punktów na nagrodę:

Po zebraniu co najmniej 10 liczby punktów Klient ma prawo wymienić je na nagrodę. Klient ma do wyboru kilka sposobów wymiany punktów na nagrody:

Rozdysponowanie punktami:

Klient może wymienić punkty na nagrodę w punkcie sprzedaży prowadzonym przez Sp. z o.o. Klient ma możliwość wyboru spośród nagród oferowanych w katalogu Spółki z o.o., obejmujących: nagrody rzeczowe, usługi, wycieczki.

Klient może wymienić punkty u Partnera na nagrodę rzeczową lub bon zakupowy, tj. bon uprawniający Klienta do bezgotówkowego dokonania zakupów u Partnera do kwoty, na którą bon opiewa.

Wartość pojedynczych bonów w większości nie będzie przekraczała kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obecnie kwoty 760).

Przewidywane są też nagrody przekraczające wartość 760 złotych.

Klient może otrzymać nagrodę w całości za zebrane punkty, lub też wymienić zebrane punkty za dopłatą. Wprowadzając tę drugą opcję Spółka z o.o. umożliwia Klientom otrzymanie nagrody rzeczowej wybranej z katalogu sklepu Spółki z o.o. nawet, w przypadku gdy Klient nie zbierze wystarczającej liczby punktów. Aby otrzymać taką nagrodę, Klient wymienia zebrane przez siebie punkty oraz wnosi odpowiednią dopłatę na rzecz Spółki z o.o.

CashBack- Wypłata gotówki przewidziana w przeważającej części dla przedsiębiorcy to jest osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej działalność gospodarczą, przedsiębiorca może zamienić punkty na gotówkę, tzn. nastąpi wypłata odpowiedniej kwoty pieniężnej.

Klient może wymienić zebrane przez siebie punkty w ciągu 3 lat od ich pierwszego uzyskania od Partnera. Co do zasady, po upływie tego okresu, niewykorzystane punkty tracą ważność i nie podlegają wymianie na nagrody.

Z chwilą wymiany punktów na nagrody dochodzi do umorzenia punktów (punkty tracą ważność). Regulamin uczestnictwa będzie przewidywał minimalną liczbę punktów, jaką należy zebrać, aby móc wymienić je na nagrodę.

Umorzone punkty stanowią podstawę do rozliczeń pomiędzy Spółką z o. o. a Partnerami (usługobiorcami Spółki z o.o.) tj. do uzyskania przez Spółkę wynagrodzenia od Partnera za określony etap prowadzenia Programu (umownie przyjęty okres rozliczeniowy). Usługi świadczone na rzecz Partnerów:

W ramach usług świadczonych na rzecz Partnerów, Spółka będzie zarządzała działalnością całego programu, prowadziła stosowną administrację pozwalającą m. in. na określenie, przez jakiego Partnera konkretne punkty zostały wydane, a w konsekwencji punkty wydane przez którego Partnera są umarzane w każdym konkretnym przypadku. Spółka będzie także prowadziła indywidualne konta Klientów, pozwalające im na bieżący wgląd w liczbę zgromadzonych punktów.

Dodatkowo P. Sp. z o.o. zajmie się oprawą marketingową Programu, zapewni materiały promocyjne, komunikację medialną oraz techniczną i operacyjną stronę obsługi Programu. W ramach świadczonych usług Spółki P. z o.o. będzie również zapewniało nagrody oraz przekazywało je Klientom w zamian za umarzane punkty. W tym celu Spółka będzie kupowała nagrody i usługi wykorzystywane w programie od dostawców zewnętrznych.

W przypadku, gdy nagrody, stanowiące własność Partnerów, będą wydawane Klientom przez Partnerów (nagrody rzeczowe, usługi lub bony zakupowe), Spółka P. Sp. z o.o. będzie prowadziła stosowne rozliczenia tak, aby koszt nagród lub bonów ponosili odpowiednio Partnerzy, których punkty są umarzane, a nie partnerzy fizycznie wydający nagrody lub bony. Natomiast w przypadku sprzedaży (wymiany) wycieczek turystycznych za punkty, to spółka P. będzie odpowiedzialna za przekazanie pieniędzy Touroperatorowi. Dokonując rezerwacji spółka w swoim imieniu ale na czyjąś rzecz będzie nabywać wycieczki.

W zamian za nabywaną od Spółki usługę całościowej obsługi Programu lojalnościowego, Partnerzy będą wypłacali stosowne wynagrodzenie. W przypadku, gdy wydawane nagrody będą stanowiły własność Spółki z o.o. wynagrodzenie to będzie obejmowało m. in. koszty nagród zakupionych przez Spółkę i wydanych Klientom w ramach świadczonej usługi wraz z kosztami ewentualnej wysyłki nagród do Klientów. Tym samym Partnerzy (usługobiorcy) będą finansowali koszty nagród, które Spółka będzie wydawała Klientom w zamian za punkty zebrane u Partnerów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy bony zakupowe, nagrody pieniężne, punkty premiowe, wydawane Klientom w ramach prowadzonego przez Spółkę programu lojalnościowego oraz nagrody w postaci nagród rzeczowych usług obniżki ceny towarów, wypłaty gotówki a także świadczenia dokonywane przez Spółkę na rzecz Klientów osób fizycznych w ramach prowadzonego przez Spółkę Programu Lojalnościowego stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako PDOF) a więc jeżeli ich wartość nie przekroczy kwoty o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF są one zwolnione z podatku dochodowego a na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku … Czy punkty premiowe uzyskiwane za zakupy dokonywane przez osoby zapisane do programu przez daną osobę będącą już uczestnikiem Programu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jako nagrody z tytułu sprzedaży premiowej…

Zdaniem Wnioskodawcy: Powszechnie przyjmuje się, iż sprzedaż premiowa sprowadza się do sytuacji, w której dochodzi do sprzedaży towarów lub świadczenia usług, pomiędzy sprzedającym a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu.

Otrzymanie premii jest gwarantowane i następuje po spełnieniu warunków wskazanych przez sprzedającego.

Doktryna prawa podatkowego oraz orzecznictwo zdefiniowało również cechy pozwalające odróżnić sprzedaż premiową od innych sprzedażowych akcji promocyjnych. Do cech tych należą w szczególności:

sprzedaż premiowa ma na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów lub usług, lub zachęcenie Klientów do dalszej współpracy,

polega na nieodpłatnym przekazaniu towarów, usług lub bonów pieniężnych w związku ze spełnieniem przez nabywcę pewnych z góry określonych przez sprzedawcę warunków,

wiąże przekazanie nagród z faktem zakupu promocyjnego towaru lub korzystania z objętej promocją usługi, lub też zgromadzenia określonej liczby punktów,

nagroda przysługuje każdemu nabywcy – jej przyznanie nie jest zatem wynikiem przypadku lub odgadywania zaistniałych zdarzeń losowych,

nagrody przyznawane są za dokonanie zakupów o określonej wartości lub ilości, tzn. za utrzymywanie określonej intensywności kontaktów gospodarczych lub częstotliwości korzystania z objętych sprzedażą premiową usług.

Powyższe rozważania definicyjne łączą wypracowany dorobek orzecznictwa wyrażony w szczególności w poniższych źródłach:

Pismo Ministra Finansów z dnia 06 grudnia 1995 r. (sygn. PO 4/AK-722-1110/95) Pismo Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1998 r. (sygn. P02/HD-6065/97/0912) interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. IPPB2/415-693/09-2/MG) interpretacja indywidualna z dnia 14 grudnia 2007 r. (sygn. IPPB2/415-170/07-2/AS) Podatkowe aspekty działań reklamowo-promocyjnych, Karma Furga, SERWIS Monitora Podatkowego 3/2008

Zdaniem Spółki, Program Punktowy, prowadzony na zasadach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego spełnia wszystkie warunki niezbędne do zakwalifikowania go jako sprzedaż premiowa, ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z norm prawa podatkowego.

Powszechnie przyjmuje się, iż sprzedaż premiowa sprowadza się do sytuacji, w której dochodzi do sprzedaży towarów lub świadczenia usług, pomiędzy sprzedającym a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Otrzymanie premii jest gwarantowane i następuje po spełnieniu warunków wskazanych przez sprzedającego.

Doktryna prawa podatkowego oraz orzecznictwo zdefiniowało również cechy pozwalające odróżnić sprzedaż premiową od innych sprzedawanych akcji promocyjnych. Do cech tych należą w szczególności sprzedaż premiowa ma na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów lub usług, lub zachęcenie Klientów do dalszej współpracy, polega na nieodpłatnym przekazaniu towarów usług lub bonów pieniężnych w związku ze spełnieniem przez nabywcę pewnych z góry określonych przez sprzedawcę warunków, wiąże przekazanie nagród z faktem zakupu promocyjnego towaru lub korzystania z objętej promocją usługi lub też zgronagroda przysługuje każdemu nabywcy – jej przyznanie nie jest zatem wynikiem przypadku lub odgadywania zaistniałych zdarzeń losowych, gromadzenia określonej liczby punktów, nagrody przyznawane są za dokonanie zakupów o określonej wartości lub ilości tzn. za utrzymywanie określonej intensywności kontaktów gospodarczych lub częstotliwości korzystania z objętych sprzedażą premiową usług.

Powyższe rozważania definicyjne łączą wypracowany dorobek orzecznictwa wyrażony w szczególności w poniższych źródłach:

Pismo Ministra Finansów z dnia 06 grudnia 1995 r. (sygn. PO 4/AK-722-1110/95) Pismo Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1998 r. (sygn. P02/HD-6065/97/0912) interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. IPPB2/415-693/09-2/MG) interpretacja indywidualna z dnia 14 grudnia 2007 r. (sygn. IPPB2/415-170/07-2/AS)

Podatkowe aspekty działań reklamowo-promocyjnych, Karma Furga, SERWIS Monitora Podatkowego 3/2008.nagrody przyznawane są za dokonanie zakupów o określonej wartości lub ilości tzn. za utrzymywanie określonej intensywności kontaktów gospodarczych lub częstotliwości korzystania z objętych sprzedażą premiową usług.

Zdaniem Spółki, Program Punktowy, prowadzony na zasadach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego spełnia wszystkie warunki niezbędne do zakwalifikowania go jako sprzedaż premiowa, ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z norm prawa podatkowego.

Program Punktowy Spółki w swoim podstawowym założeniu ma za zadanie uatrakcyjnienie korzystania z usług Spółki oraz zwiększenie zakupu towarów oferowanych przez Spółkę oraz Partnerów uczestniczących w programie oraz zwiększenie konkurencyjności oferty Spółki a także zwiększenie ilości konsumentów. Aby osiągnąć ten cel, Spółka sfinansuje, a następnie na określonych przez niego zasadach rozdystrybuuje wśród swoich Klientów atrakcyjne nagrody. Sam fakt otrzymywania nieodpłatnego świadczenia premiowego przez Klientów jest bezsprzecznie elementem podnoszącym atrakcyjność usług i towarów oferowanych przez Spółkę.

Program spełnia również kolejny warunek sformułowanej wyżej definicji tzn. przewiduje przyznanie nagrody (premii) za określone przez organizatora zachowanie. W analizowanym przypadku jest to intensywność korzystania z usług i zakupu towarów Spółki, symbolizowana ilością zebranych punktów przyznanych na koncie za poszczególne transakcje. Nie ulega również wątpliwości, iż uzyskanie nagrody w ramach Programu jest możliwe w przypadku każdej osoby uczestniczącej w programie w tym sam fakt nagrodzenia, jak również wartość nagrody, nie jest w żadnym przypadku wynikiem zdarzeń losowych. Czynność polegająca na zebraniu, a następnie zamianie punktów na jedną z dostępnych w Programie nagród jest świadomym dążeniem Klienta do spełnienia obiektywnych kryteriów tegoż Programu. Otrzymanie nagrody jest zatem logiczną konsekwencją kroków podjętych przez uczestnika promocji zależnym wyłącznie od jednego czynnika dokonanych zakupów.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy ( ) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6,6a i 68 w wysokości 10% wygranej lub nagrody jednocześnie, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radiol telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Spółka zwraca uwagę, że zgodnie z zasadą działania programu, Klienci będą mieli możliwość wymienienia punktów uzyskanych przy zakupach dokonanych u Partnerów na dowolnie wybraną nagrodę: nagrodę rzeczową, usługę lub też bon zakupowy upoważniający do dokonania bezpłatnych zakupów u Partnera do wartości, na jaką opiewa bon. Możliwość uzyskania bonu jest więc ściśle powiązana z faktem dokonania zakupów u Partnerów programu i jest premią za wybranie Partnera programu jako podmiotu, u którego Klient dokonuje zakupów. Nie można zatem kwestionować faktu, że bon towarowy jest nagrodą związaną ze sprzedażą premiową.

W związku z tym, jako nagroda uzyskana w sprzedaży premiowej, otrzymany przez Klienta w ramach programu lojalnościowego bon zakupowy, którego jednostkowa wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obecnie 760 zł), wypełnia, w ocenie Spółki, przesłanki decydujące o zwolnieniu z podatku PIT wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, w przypadku, gdy wartość pojedynczego bonu zakupowego, jaki Klient będzie mógł otrzymać w zamian za zebrane punkty za zakupy swoje i zakupy poleconych przez Klienta kolejnych klientów nie przekroczy kwoty 760 zł, bon taki będzie wypełniał warunek konieczny do jego zwolnienia z podatku PIT, a co za tym idzie, nie będzie podlegał temu podatkowi, nawet jeśli dany Klient wymieni zgromadzone przez siebie punkty na kilka bonów towarowych, których łączna wartość przekroczy kwotę 760 zł.

W pozostałych przypadkach to jest wydania nagrody bonu o wartości powyżej kwoty 760 złotych Spółka jako płatnik pobierze 10% podatek od wydawanej nagrody, bonu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe – odnośnie zwolnienia z opodatkowania nagród przyznawanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej za zgromadzoną ilość punktów premiowych związanych z ich własnymi zakupami, nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli przepisy art. 24 25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z treści zacytowanego przepisu jednoznacznie wynika zasada powszechności przedmiotowej opodatkowania podatkiem dochodowym wszystkich dochodów.

Przychodami w myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Spośród źródeł przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, ustawodawca wymienił tzw. inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania w szczególności oznacza, że wyliczenie zawarte w przepisie jest jedynie wyliczeniem przykładowym.

Tym samym przychodami z innych źródeł mogą być inne jeszcze przychody niż wymienione w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Z kolei art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tj. pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być warunki:

nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową,

jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,

sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. nagrody przyznawane są za dokonanie zakupów o

określonej wartości lub ilości tzn. za utrzymywanie określonej intensywności kontaktów gospodarczych lub częstotliwości korzystania z objętych sprzedażą premiową usług.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem sprzedaż premiowa, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Stosując wykładnię językową wyrażenia sprzedaż premiowa zauważyć należy, iż składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu sprzedaż oraz premiowa.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i tak treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin premia, premiowa nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik premiowy należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W związku z powyższym, mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż sprzedaż premiowa jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka planuje zorganizować i prowadzić wielopartnerski program promocyjny, mający na celu zwiększanie satysfakcji i lojalności klientów, jak również zwiększanie obrotów firm partnerskich biorących udział w programie będących usługobiorcami Spółki. W programie będą brały udział następujące podmioty:

Spółka z o.o. jako podmiot organizujący program i zarządzający nim,

Partnerzy, czyli spółki korzystające z programu będące nabywcami usług Spółki z o.o.,

Klienci indywidualni (osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynność prawnych, a ich miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski, dokonujące zakupów na cele nie związane z ewentualnie prowadzoną działalnością gospodarczą), do których program będzie skierowany.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą i uczestniczące w programie.

Klient może wymienić punkty na nagrodę w punkcie sprzedaży prowadzonym przez Sp. z o.o. Klient ma możliwość wyboru spośród nagród oferowanych w katalogu Spółki z o.o., obejmujących: nagrody rzeczowe, usługi, wycieczki.

Klient może wymienić punkty u Partnera na nagrodę rzeczową lub bon zakupowy, tj. bon uprawniający Klienta do bezgotówkowego dokonania zakupów u Partnera do kwoty, na którą bon opiewa.

Wartość pojedynczych bonów w większości nie będzie przekraczały kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obecnie kwoty 760).

Przewidywane są też nagrody przekraczające wartość 760 złotych.

W świetle powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Jednakże w przedmiotowej sytuacji zaznaczyć należy, że sprzedaż premiowa co do zasady jest umową sprzedaży zawartą pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. W związku z powyższym, zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy wyłącznie osób fizycznych otrzymujących nagrody w związku z zawarciem umowy sprzedaży w swoim imieniu i na swoją rzecz, pod warunkiem, że sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez te osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Zatem należy stwierdzić, iż ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą korzystać nagrody o jednorazowej wartości nie przekraczającej 760 zł, przyznane przez Spółkę w ramach programu lojalnościowego, klientom Spółki za punkty zdobyte przez nich a nie przez nowe osoby zapisane do programu przez osoby już uczestniczące w programie tj. punkty związane z własnymi (osobistymi) zakupami uczestnika programu. W tym przypadku na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika tego podatku. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród (bonów), łączna ich wartość oraz czas ich wypłaty. Wartość nagrody w ramach jednego programu (akcji promocyjnej) nie może przekroczyć 760 zł.

W przypadku gdy wartość jednorazowej nagrody przekroczy wskazaną w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwotę 760 zł, na Wnioskodawcy jako podmiocie faktycznie dokonującym wypłat przyznanych w ramach w ramach prowadzonego programu lojalnościowego, ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Z powyższego zwolnienia nie będą mogły korzystać nagrody przyznane osobom biorącym już udział w programie z tytułu zakupów dokonanych przez nowe osoby zapisane do programu przez daną osobę – wcześniejszego uczestnika programu, bowiem umowa sprzedaży nie będzie zawierana ze Spółką przez uczestnika programu.

Tym samym nagrody otrzymywane za zgromadzenie punktów premiowych za zakup produktów przez osoby zapisane do programu przez osoby już uczestniczące w programie z tytułu dokonanych przez te osoby zakupów nie są nagrodą związaną ze sprzedażą premiową. Jej wartość (bez względu na wysokość) nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Wartość ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż wartość nagrody, otrzymanej przez uczestnika programu w zamian za punkty premiowe związane z zakupami dokonanymi przez osoby przez niego zapisane do programu, w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi dla tych osób, przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 tej ustawy. Przychód ten Wnioskodawca winien wykazać w informacjach PIT-8C, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z tym przepisem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Wskazać należy, iż odbiorca nagrody (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) winna zaliczyć wartość nagrody uzyskanej w ramach programu lojalnościowego do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. do pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Oznacza to, że jeżeli nagroda została uzyskana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wówczas nie ma zastosowania zryczałtowana forma opodatkowania. W związku z powyższym nie będą miały zastosowania przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak więc podmiot prowadzący działalność gospodarczą otrzymujący nagrodę jest zobowiązany doliczyć wartość otrzymanej nagrody do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować uzyskany z tego tytułu przychód wraz z innymi uzyskanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodami stosownie do wybranej formy opodatkowania.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Jeden komentarz

  1. Anatolka

    Nagroda i podatek… echh

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość