Interpretacje podatkowe – czy można odliczyć podatek VAT z faktury wystawionej na inną osobę?

Tylko podatnik podatku od towarów i usług, na którego została wystawiona faktura odzwierciedlająca rzeczywiste zdarzenie gospodarcze jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego na takiej fakturze.

Interpretacja indywidualna z dnia 03.02.2012, sygn. ITPP1/443-1540/11/IK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony z faktur wystawionych na inną osobę?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 15 listopada 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur wystawionych na inną osobę – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur wystawionych na inną osobę.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 14 maja 2011 r. nabył Pan aktem notarialnym mieszkanie apartament nad morzem w celu wynajmu turystom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W kwietniu 2010 r. Pana syn, który nie prowadzi i nie prowadził działalności gospodarczej zawarł umowę przedwstępną na kupno tego mieszkania. Od maja do lipca 2010 r. wpłacał Pan zaliczki na konto dewelopera, dotyczące tego zakupu. W tych miesiącach deweloper wystawiał faktury na Pana syna. W sierpniu 2010 r. zawarł Pan z synem przy udziale dewelopera porozumienie, dotyczące cesji wszystkich praw i obowiązków określonych w umowie przedwstępnej na Pana. Na podstawie cesji nabył Pan aktem notarialnym ww. lokal. Zwrócił się Pan do dewelopera o korektę faktur i przepisanie ich z syna na Pana jako nabywcę i właściciela lokalu. Deweloper odmówił.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy może Pan odliczyć podatek naliczony wykazany w fakturach, które są wystawione na Pana syna…

Pana zdaniem, z uwagi na neutralność VAT i związek zakupu ze sprzedażą opodatkowaną powinien Pan mieć możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w ww. fakturach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (…).

W myśl art. 106 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania;
może określić wzory faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności;
może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i 2, oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania faktur w takich przypadkach.

Kwestie sposobu i zasad wystawiania faktur, danych, które powinny zawierać oraz sposobu i okresu ich przechowywania uregulowane zostały w obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).

Wskazać należy, że faktury VAT są dokumentami o charakterze sformalizowanym, potwierdzającymi transakcje gospodarcze dokonywane pomiędzy podatnikami. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, faktura dokumentująca dokonanie sprzedaży powinna zwierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Powyższe dane powinny zawierać również faktury stwierdzające otrzymanie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (§ 10 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia).

Powyższa kwestia została identycznie uregulowana w obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r., rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.).

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż deweloper na podstawie zawartej umowy przedwstępnej z Pana synem wystawiał na niego faktury, dokumentujące uiszczone przez Pana zaliczki na zakup lokalu. W ramach cesji praw i obowiązków określonych w umowie przedwstępnej, nabył Pan ww. lokal. Deweloper nie zgodził się na korektę faktur wystawionych wcześniej na syna.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne w kontekście przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, iż tylko podatnik podatku od towarów i usług, na którego została wystawiona faktura odzwierciedlająca rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, spełniająca wymogi określone w powołanym rozporządzeniu, jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego na takiej fakturze, na zasadach określonych w art. 86 ustawy.

A zatem faktury wystawione na inną osobę, w tym przypadku na Pana syna, nie są dokumentami, dającym Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wskazać jednak należy, iż w przypadku spełnienia ww. kryteriów, tj. posiadania wystawionych na Pana, jako nabywcę lokalu, cesjonariusza faktur korygujących, dokumentujących uiszczone zaliczki na zakup tego lokalu, będzie miał Pan możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z art. 86 ust. 10, 11 i 13 ustawy.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.