Jednolity Plik Kontrolny – zmiany od 1 lipca 2016

Jednolity Plik Kontrolny to nowa forma przekazywania do organów podatkowych – na ich życzenie – całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych prowadzonych przy użyciu programów komputerowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zostało nałożone na podatników zgodnie z Ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1649). Nowo dodany do Ordynacji podatkowej art. 193a wprowadza zmianę w zakresie udostępniania organom podatkowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w jednolitym formacie elektronicznym, w pliku o odpowiedniej strukturze logicznej.

Struktura JPK oparta jest o aktualną wersję pliku SAF-T (ang. Standard Audit File-Tax), który jest formatem międzynarodowym i odpowiada standardowi wypracowanemu w ramach OECD. Elektroniczna kontrola podatkowa została już wprowadzona w innych krajach Unii Europejskiej (Francja, Holandia, Austria, Słowenia, Luksemburg itd.). Każdy kraj dostosowuje strukturę pliku JPK do swoich systemów prawa podatkowego.

Cel wprowadzenia JPK:

 • usprawnienie i przyśpieszenie kontroli podatkowych,
 • poprawa wyników kontroli,
 • obniżenie kosztów,
 • uszczelnienie systemu VAT.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zamieściło testowe pliki struktur logicznych (JPK), na który składają się:

 • Struktura 1 – księgi rachunkowe,
 • Struktura 2 – wyciągi bankowe,
 • Struktura 3 – magazyn,
 • Struktura 4 – ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • Struktura 5 – faktury VAT,
 • Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • Struktura 7 – ewidencja przychodów.

Podatnicy będą dokonywać wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego do administracji podatkowej w formacie XML, drogą elektroniczną lub na nośnikach danych (pendrive, płyta DVD). E-kontrola przeprowadzana będzie przez fiskus przy użyciu specjalistycznego oprogramowania w formie elektronicznej, co pozwoli na precyzyjną analizę danych oraz na szybsze przeprowadzenie kontroli podatkowych.

Nowelizacja zasad przekazywania danych w formie JPK VAT

W dniu 19 maja 2016 senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 13 maja 2016r. o zmianie ustawy – Ordynacji podatkowej, w której została naniesiona poprawka w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zgodnie z nowymi zmianami w art. 82 po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

„§ 1b. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.”

Obowiązek składania do urzędu skarbowego rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w formie pliku JPK, będzie dotyczyło wszystkich czynnych podatników VAT. Przedsiębiorcy będą składać plik JPK VAT za okresy miesięczne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie w dalszym ciągu będą składać deklaracje VAT-7 za okres kwartalny, natomiast dodatkowo będą musieli przesyłać pliki JPK VAT za okres miesięczny.

Powstanie obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego
 

W strukturze JPK
(na żądanie organu)
Tylko ewidencja VAT w strukturze JPK
(co miesiąc)
MIKROPRZEDSIĘBIORCY:

 • zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • generują obrót nieprzekraczający 2 milionów euro lub
  całkowity bilans roczny nie przekroczył równowartości 2 milionów euro.
1 lipiec 2018
1 styczeń 2018
MALI PRZEDSIĘBIORCY:

 • zatrudniają średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
 • generują obrót nie przekracza 10 milionów euro lub
  całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.
1 lipiec 2018
1 styczeń 2017
ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY:

 • zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
 • generują obrót nie przekracza 50 milionów euro lub
  całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.
1 lipiec 2018
1 styczeń 2017
DUZI PRZEDSIĘBIORCY:

 • zatrudniają średniorocznie 250 lub więcej pracowników,
 • generują obrót 50 milionów euro lub
  całkowity bilans roczny jest wyższy niż 43 milionów euro.
1 lipiec 2016
1 lipiec 2016

 

 

Definicje mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostały zawarte w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w art. 104-106 (Dz. U. 2015 poz. 584).

W późniejszym terminie MF opublikuje na swojej stronie pozostałe struktury, dotyczące np. kas rejestrujących, paragonów czy transakcji podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Specyfikację interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Wersje struktur logicznych JPK Ministerstwo Finansów opublikowało w marcu 2016.

Również na stronie MF zostały udostępnione pliki z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi struktury JPK.

Informacje w temacie kto jest mikroprzedsiębiorcą znajdziesz w innym artykule na blogu.

 

Autor: Marzena Łukasik – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Darmowy e-book z poradami księgowymi