Blog ifirma.pl

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy – wyższa kwota od 1go kwietnia 2023

|
|
7 minut czytania
Uległeś wypadkowi przy pracy? Sprawdź, jakie odszkodowanie ci przysługuje.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zdarzenia losowe nie są od nas zależne, po prostu się wydarzają i nikt ich nie planuje. Jeżeli już dojdzie do wypadku, to warto wiedzieć, jakie z tego tytułu przysługują pracownikowi i członkom jego rodziny odszkodowania. Przepisy na ten temat wypowiadają się szczegółowo i obszernie. W dzisiejszej publikacji opiszemy co to jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i odpowiemy na pytanie ile wynosi jego kwota od 1 kwietnia 2023 r.

Przysługujące uprawnienia z tytułu wypadków przy pracy

Zagadnienia związane z wypadkami przy pracy zostały uregulowane w specjalnej ustawie dedykowanej temu zagadnieniu, jest to ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W art. 3 tej ustawy można przeczytać definicję wypadku przy pracy:

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć. Poniżej opisujemy niektóre okoliczności uznawane za wypadek przy pracy
Jako wypadek przy pracy kwalifikują się następujące zdarzenia wykonywane:
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności
 • lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz
 • pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między
 • siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy
Na równi z wypadkiem przy pracy uważa się również wypadek, któremu pracownik uległ:
 • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe
Inne okoliczności, które zgodnie z przepisami można uznać za wypadek przy pracy zostały opisane w ustawie

Podstawa wypłaty świadczenia wypadkowego

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wymieniony został krąg osób, które muszą być objęte ubezpieczeniem wypadkowym, Pracodawca ma ustawowy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe, której wysokość zależy od zagrożeń zawodowych i częstotliwości wypadków, a także liczby zatrudnionych osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Prawo do świadczeń wypadkowych przysługuje osobom, które uległy wypadkowi. Wypłata świadczeń z tego tytułu należy do kompetencji płatnika składek lub ZUS. Podstawą do wypłaty świadczenia będzie zgromadzona dokumentacja na podstawie, której możliwe jest ustalenie, czy okoliczności i przyczyny zdarzenia uzasadniają uznanie go za wypadek przy pracy. Protokół powypadkowy sporządza i zatwierdza pracodawca. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób współpracujących przy jej prowadzeniu dokument sporządza ZUS.

Jakie uprawnienia ma pracownik, który uległ wypadkowi?

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy przysługuje szereg uprawnień, które wynikają z przepisów.

Uprawnienia z tytułu wypadku przy pracy:
Zasiłek chorobowy
W wysokości 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe, niezależnie od okresu ubezpieczenia
Świadczenie rehabilitacyjne
W wysokości 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe, niezależnie od okresu ubezpieczenia
Zasiłek wyrównawczy
Przysługuje wyłącznie pracownikom o statusie pracownika
Jednorazowe odszkodowanie
Przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego
Świadczenie to przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy
Renta szkoleniowa
Przysługuje ubezpieczonemu, którego przekwalifikowano ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy
Renta rodzinna
Przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku
Dodatek do renty rodzinnej
Dla sieroty zupełnej, jeżeli jest uprawniona do renty rodzinnej z ubezpieczenia wypadkowego
Dodatek pielęgnacyjny
Przysługuje osobie pobierającej rentę wypadkową
Pokrycie kosztów leczenia
Odszkodowanie od pracodawcy
Inne roszczenia z tytułu skutków wypadku przy pracy

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy należne pracownikowi

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy. Prawo do jednorazowego odszkodowania i jego wysokość ustala się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Odszkodowanie przysługuje w wysokości zależnej od stopnia uszczerbku na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
Jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie
Jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu wydania decyzji
Stopień uszczerbku na zdrowiu ustala lekarz orzecznik ZUS, wydając w tej sprawie orzeczenie

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy

Jeżeli wskutek wypadku przy pracy ziści się najczarniejszy scenariusz i dojdzie do śmierci ubezpieczonego członkom jego najbliższej rodziny przysługuje odszkodowanie z tego tytułu. Wysokość jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny uzależniona jest od liczby uprawnionych do odszkodowania i stopnia pokrewieństwa. Do członków rodziny uprawnionych do wypłaty odszkodowania zalicza się:

 • małżonka,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • rodzice, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub
 • rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Uprawnieni
Wysokość odszkodowania
Jeden członek rodziny
 • 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko,
 • 9-krotność przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny członek rodziny
Małżonek i jedno lub więcej dzieci 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, zwiększona o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, które przysługuje na każde dziecko
Dwoje lub więcej dzieci 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia zwiększona o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, na drugie i każde następne dziecko
Małżonek, dzieci i inni członkowie rodziny Każdemu z nich odszkodowanie przysługuje w wysokości 3,5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
Członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci Odszkodowanie to przysługuje w wysokości 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Kwoty jednorazowych odszkodowań od 1go kwietnia 2023 roku

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań publikowana jest w Monitorze Polskim w formie obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). Zobaczmy jak się kształtują od 1 kwietnia 2023 roku.

Kwota w zł
Podstawa wypłaty:
Wypadek przy pracy lub choroba zawodowa
Od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.
Poprzednio
1.269
1.133
Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
1.269
1.133
Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych
22.212
19.819
Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
22.212
19.819
Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
114.231
101.926
Jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
57.115
50.963
Jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko
114.231
101.926
Jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 22.212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci
114.231
101.926
Jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 22.212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko
22.212
19.819
Jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
57.115
50.963
Jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 22.212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Podsumowanie

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników ma obowiązek opłacać za nich składki na ubezpieczenie wypadkowe. Ubezpieczeniem wypadkowym są objęte te osoby, za które są opłacane składki emerytalne i rentowe. Jest tylko niewielka kategoria osób, które są wyłączone z ubezpieczenia wypadkowego. Fundusz ten powstał właśnie na okoliczność wypłat z tytułu wypadku przy pracy, jeżeli już do niego dojdzie. Obowiązują specjalne ustawy, w których uregulowane zostały zasady dokonywania wypłat i lista osób uprawnionych do ich otrzymania. Przywileje poszkodowanych są szerokie i przede wszystkim zależą od skutków zdarzenia. Wysokość takich wypłat określana jest corocznie na okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego w obwieszczeniu MRiPS. W dzisiejszej publikacji opisaliśmy ogólne zasady przyznawania takich odszkodowań i ich wysokość jaka obowiązuje od 1 kwietnia 2023 roku.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie