Blog ifirma.pl

Kasy fiskalne od 1 stycznia 2017 r. – jednak bez większych zmian

|
|
7 minut czytania
Warunki dotyczące sprzedaży wysyłkowej z dniem 1 stycznia 2017 r. nie ulegną zmianie. Zakres zmian jaki wejdzie w życie w roku 2017 wydaje się stosunkowo niewielki w kontekście wcześniejszego projektu Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Sprawdź co zmieniło się w zakresie obowiązku ewidencji za pomocą kas rejestrujących.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Coroczne zmiany przepisów prawa podatkowego przyzwyczaiły nas do utożsamiania Nowego Roku nie tylko z noworocznymi postanowieniami, ale też z większymi bądź mniejszymi rewolucjami w podatkach. Kasy fiskalne i przepisy z nimi związane od 1 stycznia 2017 r. – jednak bez większych zmian

Sprzedaż wysyłkowa i świadczenie usług – ostatecznie bez zmian

W ostatnich etapach zatwierdzania projektu nowego rozporządzenia, ustawodawca zdecydował się pozostawić pierwotne kryteria, jakie muszą zostać spełnione, aby sprzedaż towarów dla osób nieprowadzących działalności, wykonywana w formie wysyłkowej oraz świadczenie usług na rzecz klientów detalicznych pozostała zwolniona z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej.

Zrezygnowano z dodatkowego wymogu, jaki był wprowadzony w pierwszej fazie projektu – złożenia upoważnienia dla banku do przekazywania urzędom skarbowym informacji o transakcjach ze sprzedaży wysyłkowej towarów oraz wykonywania usług dla klientów detalicznych.

Czyli w roku 2017 pozostają bez zmian warunki jakie funkcjonowały w roku 2016:

– sprzedaż towarów jest dokonywana w formie sprzedaży wysyłkowej oraz

– każda zapłata od klienta detalicznego jest dokonywana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Warunki do zwolnienia z kasy fiskalnej
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA TOWARÓW
1) sprzedaż towarów wykonywana w systemie wysyłkowym 2) każda zapłata za sprzedaż wysyłkową na rzecz osoby prywatnej trafia w całości na rachunek bankowy
ŚWIADCZENIE USŁUG
1) świadczenie usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych 2) każda zapłata za świadczoną usługę na rzecz osób prywatnych trafia w całości na rachunek bankowy

Wynajem nieruchomości i obsługa rynku nieruchomości nadal bez zmian

W przypadku uzyskiwania przychodów z najmu własnych lub dzierżawionych nieruchomości oraz świadczenia usług zarządzania nimi nadal pozostaje zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, pod warunkiem, że świadczenie takiej usługi w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Również świadczone usługi związane z obsługą rynku nieruchomości zostały wymienione w załączniku czynności zwolnionych, o ile świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą.

Wymóg udokumentowania fakturą wystawioną na rzecz klienta, został uwidoczniony w załączniku do rozporządzenia, pozwalając na zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej w przypadku świadczenia pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0, dotyczących wyłącznie usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych – z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych (pkt 21 załącznika). Podobnie dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez przedsiębiorcę do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegając amortyzacji muszą zostać w całości udokumentowane fakturą aby ich sprzedaż mogła być nadal zwolniona z rejestrowania na kasie fiskalnej.

Kontynuacja zwolnienia dla jednostek samorządu terytorialnego

Przedłużono do końca roku 2017 zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej czynności określone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5-09-2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, które dokonywały jednostki samorządu terytorialnego i przed rokiem 2016 już korzystały z tego zwolnienia.

Opieka medyczna

Nowe rozporządzenie podtrzymuje wyłączenie ze zwolnienia świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, jednak daje prawo do zwolnienia, gdy świadczenia medyczne oraz usługi masażu są wykonywane osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą oraz nie zatrudniają pracowników.

Kasa fiskalna od pierwszej sprzedaży

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej został nałożony na czynności wymienione jako wyłączone ze zwolnienia, są one wymienione w § 4 ust. 1. Katalog nieznacznie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej wersji Rozporządzenia, poniżej przedstawiono wersję bieżącą z oznaczeniem zaistniałych zmian:

  dostawa:

 • gazu płynnego
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

Usunięto zapis

– z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia

   świadczenia usług:
   1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
   2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
   3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
   4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
   5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
   6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

Dodano zapis:

z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,

 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
 • – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

  – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Usunięto zapis

-z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

W Rozporządzeniu, które zostało opublikowane w dzienniku ustaw 28.12.2016 roku nie obowiązuje dla zdarzeń wymienionych w powyższym katalogu możliwość rejestracji kasy w późniejszym terminie.

W praktyce oznacza to, że od 2017 roku przedsiębiorca dokonujący wyżej wypunktowanych czynności nie ma już okresu 2 miesięcy na zaopatrzenie się w kasę fiskalną, ale powinien ją posiadać od pierwszej takiej sprzedaży.

Brak konieczności wystawiania paragonów

Nadchodzące zmiany wprowadzają również wyjątek dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych oraz doradztwa podatkowego, polegający na możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku wystawiania paragonów, pod warunkiem że:

   1. każda zapłata za sprzedaż dokonaną na rzecz osoby prywatnej lub rolnika ryczałtowego jest dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła
   2. usługa została wykonana wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Ministerstwo Finansów uzasadnia wprowadzone zmiany, realizowaniem planu dotyczącego kwestii modernizacji istniejącego już systemu kas rejestrujących tak, aby było możliwe uszczelnienie systemu VAT oraz walki z szarą strefą w odniesieniu do postępu technologicznego.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących opublikowano 28-12-2016 w dzienniku ustaw z 2016r. poz. 2177.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie