Korekta VAT po sprzedaży samochodu osobowego ze stawką ZW.

Planujesz sprzedaż samochodu, który jest elementem majątku firmy? Dowiedz się kiedy możliwe jest jest zastosowanie stawki VAT ZW? Jak powinna wyglądać korekta VAT po sprzedaży samochodu osobowego ze stawką ZW?

Zakup samochodu firmowego, a prawo do odliczenia VAT

Przy zakupie samochodu ciężarowego na firmę na fakturę VAT przysługuje nam pełne odliczenie podatku naliczonego. Natomiast nabywając samochód osobowy na fakturę VAT, na firmę, ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia. W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego podlegającą odliczeniu stanowi 60% kwoty podatku określonej na fakturze, jednak nie więcej niż 6000 zł.

Sprzedaż samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych a podatek VAT

Sprzedaż samochodu osobowego wprowadzonego do majątku firmy nie podlega opodatkowaniu (stosujemy stawkę VAT ZW) jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

  • okres używania samochodu wynosi co najmniej 6 miesięcy
  • przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT

Stawką VAT ZW może być objęta również sprzedaż samochodów osobowych, w stosunku do których przysługiwało nam częściowe odliczenie podatku VAT (60% VAT, nie więcej niż 6000 zł), jeżeli okres używania samochodu wyniósł co najmniej 6 miesięcy.

Zwolnienie nie ma zastosowania przy sprzedaży samochodów ciężarowych, gdy przy ich nabyciu przysługiwało nam pełne odliczenie podatku VAT. Wówczas musimy naliczyć podatek VAT według stawki podstawowej.

Korekta podatku naliczonego przy sprzedaży samochodu ze stawką ZW

Obowiązek korekty podatku naliczonego przy sprzedaży samochodu ze stawką zwolnioną (zw) związany jest ze zmianą przeznaczenia środka trwałego. Prawo do odliczenia VAT (częściowego) przy zakupie samochodu osobowego przysługuje pod warunkiem, że środek trwały wykorzystujemy na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej. Sprzedając pojazd po upływie 6 miesięcy użytkowania mamy prawo zastosować stawkę VAT ZW, co tym samym powoduje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z jego nabyciem.

Zmiana przeznaczenia środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 15 000 zł

Sprzedaż samochodu ze stawką VAT zwolniony zmienia przeznaczenie środka trwałego i wiąże się z korektą podatku naliczonego. W momencie zakupu samochód związany był ze sprzedażą opodatkowaną, natomiast jego sprzedaż ze stawką ZW powoduje, że zmienia się jego przeznaczenie i służy czynnościom zwolnionym z VAT.

Zmiana przeznaczenia środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 15000zł do wykonywania czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT (sprzedaż ze stawką ZW), powoduje obowiązek dokonania korekty w deklaracji VAT składanej za okres, w którym nastąpiła ta zmiana.

Nie dokonujemy korekty, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym środek trwały został wprowadzony do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

Przykład 1

Podatnik zakupił samochód osobowy w styczniu 2009, odliczył 60% VAT (nie więcej niż 6000zł). W listopadzie 2009 sprzedał samochód stosując stawką VAT ZW. Zatem musi dokonać korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 za listopad. W polu „korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych”, wykazuje kwotę podatku VAT (ze znakiem minus), którą odliczył w miesiącu zakupu pojazdu.

Przykład 2

Podatnik zakupił samochód osobowy w styczniu 2009, odliczył 60% VAT (nie więcej niż 6000zł). W  lutym 2010 sprzedał samochód stosując stawką VAT ZW, zatem nie dokonuje korekty podatku naliczonego.

Zmiana przeznaczenia środka trwałego o wartości powyżej 15 000 zł

W przypadku zmiany przeznaczenia środka trwałego o wartości powyżej 15 000 zł korekty podatku naliczonego należy dokonać w ciągu 5 lat, licząc od roku oddania go do użytkowania. Roczna korekta po zmianie przeznaczenia dotyczy 1/5 kwoty podatku naliczonego.

W przypadku sprzedaży środka trwałego, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż.

Jeżeli zmiana przeznaczenia środka trwałego nastąpi po upływie 5 lat licząc od roku, w którym został oddany do użytkowania,. Podatnik nie musi korygować podatku naliczonego.

Przykład 3

Podatnik zakupił samochód osobowy w 2007 roku, odliczył 60% VAT ( nie więcej niż 6000 zł. W 2010 roku sprzedał samochód stosując stawką VAT ZW, korekta przedstawia się następująco:

2007 – 1/5
2008 – 1/5
2009 – 1/5

Razem podatnik odliczył 3/5 podatku, ponieważ w 2010 roku następuje sprzedaż samochodu musi zwrócić pozostałą część czyli 2/5 podatku naliczonego.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK