Blog ifirma.pl

Korekta VAT przy samochodach zmiany od kwietnia 2014

|
|
7 minut czytania
Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 90b ustawy o VAT obowiązuje system korekt podatku naliczonego, związany z nabyciem samochodów osobowych. Od kwietnia 2014 przedsiębiorcy powinni stosować się do wskazanego przepisu w określonych sytuacjach.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 90b ustawy o podatku VAT obowiązuje system korekt podatku naliczonego, związany z nabyciem samochodów osobowych. Od kwietnia 2014 przedsiębiorcy powinni stosować się do wskazanego przepisu w określonych sytuacjach. Więcej informacji na temat zmian, znajdziesz w poniższym artykule.

Korekta VAT przy samochodach

Gdy podatnik nabył pojazd samochodowy:
 • z pełnym prawem do odliczenia, w związku z przeznaczeniem go do wykorzystywania wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia zmienia jego przeznaczenie i będzie wykorzystywał ten pojazd również do innych celów niż działalność gospodarcza,
 • z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia dokonuje sprzedaży opodatkowanej tego pojazdu lub przeznacza ten pojazd do użytku wyłącznie w działalności gospodarczej.
W pierwszym przypadku, system korekt nakłada obowiązek zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego, w drugim natomiast umożliwia podatnikowi zwiększenie podatku do odliczenia, jednakże w odpowiedniej proporcji do pozostałego okresu korekty. Pojazdy samochodowe o wartości początkowej (wartość tę ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) do 15 tys. zł będą podlegały 12-miesięcznej korekcie.
Przykład 1:
Podatnik wykupił w lipcu 2015 r. samochód z leasingu. Jego wartość początkowa wynosi 12 000 zł. Okres korekty kończy się 30 czerwca 2016 r. Gdy po tym terminie podatnik zmieni przeznaczenie samochodu, nie będzie zobowiązany ani uprawniony do korekty. Pojazdy o wartości przekraczającej 15 tys. zł-korekty dokonuje się, jeżeli zmiana jego wykorzystywania nastąpiła w okresie 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy.­
Przykład 2:
Podatnik kupił w lipcu 2015 r. samochód. Wartość początkowa pojazdu wynosi 52 000 zł. Okres korekty kończy się 30 czerwca 2020 r. Gdy po tym terminie podatnik zmieni przeznaczenie samochodu, nie będzie zobowiązany ani uprawniony do korekty. Okres korekty – 60 miesięcy (lub 12 miesięcy) będzie liczony odpowiednio od miesiąca, w którym nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd. Na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekcie podlegają tylko wydatki z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdu. Pozostałe wydatki, np. najem, dzierżawa czy leasing nie podlegają korekcie. Zapis tej korekty dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Można wymienić poszczególne rodzaje korekt:

1. Korekty związane ze zmianą sposobu używania pojazdu w działalności.

Przykład 1.
Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 17 kwietnia 2015 r., który będzie mu służył zarówno do celów prywatnych oraz do opodatkowanej działalności gospodarczej (czyli do celów „mieszanych”). Dane wynikające z faktury: cena netto 100.000 zł, podatek VAT – 23.000 zł. Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 11.500 zł. (23.000 zł x 50%) i został odliczony od podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc kwiecień 2015 r. Podatnik w dniu 19 lutego 2016 r. zmienia wykorzystanie tego samochodu na wykorzystanie wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej i w dniu 23 lutego 2016 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie na VAT-26.   Sposób wyliczenia korekty:
1 Kwota podatku naliczonego do odliczenia jaka przysługiwałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przeznaczony do wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej (zł) 23.000
2=1×50% Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia (zł) 11.500
3=1-2 Kwota podatku nieodliczona (zł) 11.500
4 Liczba miesięcy okresu korekty 60
5 Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60-10) 50
6=(3/4)x5 Kwota korekty (zł) 9.583
 

Podatnik w rozliczeniu za miesiąc luty 2016 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 9.583 zł.

Przykład 2.
Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 7 kwietnia 2014 r., który będzie mu służył wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej i w dniu 10 kwietnia 2014 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26). Dane wynikające z faktury: cena netto 70.000 zł, podatek VAT – 16.100 zł. Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 16.100 zł i został w rozliczeniu za kwiecień 2014 r. odliczony od podatku należnego. Podatnik od dnia 24 listopada 2017 r. zmienia wykorzystywanie tego samochodu. Będzie go używał również do celów prywatnych. Podatnik w rozliczeniu za miesiąc listopad 2017 r. będzie obowiązany obniżyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 2.281 zł. W przypadku wykorzystywania przez podatnika pojazdu samochodowego również do czynności zwolnionych od podatku (bez prawa do odliczeń) kwota korekty powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ustawy o VAT zastosowaną przez podatnika przy odliczeniu podatku naliczonego.
Przykład 3:
Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 20 maja 2015 r., który będzie mu służył do celów „mieszanych”: zarówno do celów prywatnych oraz do celów działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej. Dane wynikające z faktury: cena netto 100.000 zł, podatek VAT – 23.000 zł. Obroty z opodatkowanej działalności gospodarczej w obrotach z całej działalności gospodarczej za 2014 r. stanowiły 90% (proporcja zastosowana przy odliczeniu). Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 11.500 zł (23.000 zł x 50%). W rozliczeniu za maj 2015 r. podatnik odliczył od podatku należnego podatek naliczony w wysokości 10.350 zł (11.500 x 90%). Podatnik w dniu 4 marca 2016 r. zmienia wykorzystywanie tego samochodu na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej i w dniu 9 marca 2016 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26). Sposób wyliczenia korekty:
1 Kwota podatku wynikająca z faktury (zł) 23.000
2=1×90% Kwota podatku naliczonego do odliczenia jaka przysługiwałaby do chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przeznaczony do wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej (zł) 20.700
3=2×50% Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia (zł) 10.350
4=2-3 Kwota podatku nieodliczona (zł), z uwzględnieniem proporcji zastosowanej przy odliczeniu 10.350
5 Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty 60
6 Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60-100) 50
7=(4/5)x6 Wielkość korekty (zł) 8.625
 

Podatnik w rozliczeniu za miesiąc marzec 2016 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 8.625 zł.

2. Korekty związane ze sprzedażą oraz likwidacją

Przykład 1:
Podatnik w październiku 2012 r. nabył samochód osobowy. Dane wynikające z faktury: cena netto 80.000 zł, podatek VAT – 18.400 zł (80.000 zł x 23%). Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 6.000 zł (wynika to z prawa do odliczenia podatku VAT w brzmieniu przepisów obowiązujących do 31 marca 2014), który został w rozliczeniu za październik 2012 r. odliczony od podatku należnego. W marcu 2016 r. podatnik sprzedaje ten samochód (sprzedaż opodatkowana).   Sposób wyliczenia korekty:
1 Kwota podatku naliczonego do odliczenia jaka przysługiwałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przeznaczony do wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej (zł) 18.400
2=1×50% Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia (zł) 6.000
3=1-2 Kwota podatku nieodliczona (zł) 12.400
4 Liczba miesięcy okresu korekty 60
5 Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60-41) 19
6=(3/4)x5 Kwota korekty (zł) 3.927
 

Podatnik w rozliczeniu za miesiąc marzec 2016 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 3.927 zł.

Przykład 2.
Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 11 maja 2015 r., który będzie mu służył zarówno do celów prywatnych oraz do działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej. Dane wynikające z faktury: cena netto 100.000 zł, podatek VAT – 23.000 zł. Obroty z opodatkowanej działalności gospodarczej w obrotach z całej działalności gospodarczej za 2014 r. stanowiły 90% (proporcja zastosowana przy odliczeniu). Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 11.500 zł (23.000 zł x 50%). W rozliczeniu za maj 2015 r. podatnik odliczył od podatku należnego 10.350 zł (11.500 x 90%). Podatnik w dniu 17 marca 2016 r. sprzedaje samochód.   Sposób wyliczenia korekty:
1 Kwota podatku wynikająca z faktury (zł) 23.000
2 Kwota stanowiąca 50% podatku naliczonego z faktury (zł) 11.500
3=1×90% Kwota podatku naliczonego do odliczenia jaka przysługiwałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przeznaczony do wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej (zł) 20.700
4=3×50% Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia (zł) 10.350
5=3-4 Kwota podatku nieodliczona z uwzględnieniem proporcji zastosowanej przy odliczeniu (zł) 10.350
6 Liczba miesięcy okresu korekty 60
7 Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60-10) 50
8=(5/6)x7 Wielkość korekty wynikająca z art. 90b (zł) 8.625
9 Liczba lat okresu korekty wynikająca z art. 91 5
10 Liczba lat pozostałego okresu korekty 4
11=(1-3)/9×10 Wielkość korekty (zł) wynikająca z art. 91 ust. 4-6 1.840
12=8+11 Łączna wielkość korekty (zł) 10.465
 

Podatnik w rozliczeniu za miesiąc marzec 2016 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 10.465 zł.

  Autor: Magda Stawarz – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie