Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej – jak je rozliczyć?

Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, bardzo często pierwsze wydatki ponoszą przed jej rozpoczęciem. W praktyce przedsiębiorcy przed założeniem firmy dokonują zakupów usług doradczych, np: w celu pozyskania środków finansowych, czy dotacji; nabywają usługi marketingowe, wykonania stron internetowych, zakupu ulotek, zakupu pieczątek firmowych, jak również ponoszą koszty związane z przystosowaniem lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej a także dokonują pierwszego zakupu towarów handlowych. Większość przedsiębiorców zastanawia się czy takie wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, czy od takich wydatków przedsiębiorca będzie mógł odliczyć podatek VAT?

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma przeszkód formalnych oraz prawnych, aby wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że spełniają przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa definiuje koszty uzyskania przychodu jako te, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła z wyjątkiem wydatków wykluczonych z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej powinny być odpowiednio udokumentowane, faktury czy rachunki powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres przyszłego przedsiębiorcy, natomiast w przypadku opłat administracyjnych czy na rzecz gminy lub państwa wystarczającym dowodem będzie potwierdzenie przelewu lub dowód potwierdzający zapłatę. Takie wydatki ewidencjonujemy w KPIR w dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Sposób rozliczenia wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zależy od rodzaju wydatku.

Zakup towarów handlowych i materiałów

Wydatków poniesionych w związku z zakupem towarów handlowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie ujmujemy bezpośrednio w kosztach podatkowych. Podatnicy prowadzący książkę przychodów i rozchodów, wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów wyszczególniają w spisie z natury, sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wartość wynikającą ze spisu z natury należy wprowadzić do KPIR pod pierwszą pozycją. Towary ujęte w remanencie początkowym zostaną rozliczone dopiero na koniec roku podatkowego, jako różnica remanentowa, w zeznaniu rocznym.

Pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dotyczą najczęściej wydatków na zakup pieczątek, wizytówek, reklamy lub związane z czynszem za wynajmowany lokal, a także wydatki związane z przeprowadzonym remontem w wynajmowanym lub własnym lokalu. Takie wydatki wprowadzamy do KPIR na podstawie dokumentów zakupu na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ujmujemy je w 13 kolumnie KPIR (pozostałe wydatki).

W znacznej ilości przypadków suma wydatków na remont lokalu nie powinna przekroczyć 10 000 zł, aby nakłady finansowe nie zostały uznane za inwestycję w wynajmowanym lub własnym lokalu przeznaczonym na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli doszłoby do wykonania inwestycji w wynajmowanym lub własnym lokalu, wydatki związane z inwestycją nie są ujmowane bezpośrednio na podstawie faktur do kosztów uzyskania przychodu. Takie wydatki należy sumować na dzień zakończenia inwestycji w wynajmowanym lub własnym lokalu a inwestycje wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Suma wydatków będzie zaliczona do kosztów uzyskania przychodu w wyniku odpisów amortyzacyjnych, oznacza to rozłożenie w czasie poniesionych nakładów finansowych.

▲ wróć na początek

Zakup środków trwałych

Zupełnie inaczej są rozliczane wydatki na majątek firmy dokonane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, których wartość zakupu przekracza 10 000 zł (do końca 2017 roku była to wartość 3 500 zł). Takie wydatki ujmowane są w ewidencji środków trwałych.

Do środków trwałych zaliczamy min: urządzenia, maszyny, pojazdy samochodowe, oprogramowanie. W takim przypadku należy sporządzić stosowne oświadczenie o przekazaniu danego urządzenia, pojazdu czy oprogramowania. W oświadczeniu należy ująć dzień przekazania składnika majątku do firmy, nazwę środka trwałego oraz jego wartość zakupu, jeżeli posiadamy dowód zakupu.

Jeśli nie posiadamy stosownego dokumentu zakupu lub posiadamy tylko paragon wartość środka trwałego należy wycenić na podstawie wartości rynkowej na dzień przekazania go do majątku firmy. Składniki majątku możemy przekazać do ewidencji środków trwałych najwcześniej na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Kosztem uzyskania przychodu będzie odpis amortyzacyjny.

Jeżeli środek trwały mieści się w grupie KŚT pomiędzy 3 a 8 (z wyjątkiem samochodów osobowych i wartości niematerialnych i prawnych) podatnik może dokonać jednorazowego odpisu w miesiącu przekazania lub w miesiącu następnym. Należy pamiętać, że suma odpisów jednorazowych w 2019 r. nie może przekroczyć 50 000 EUR (214 000 zł).

Wartości niematerialne i prawne, budynki i lokale oraz pojazdy osobowe są amortyzowane liniowo, oznacza to, że nie można ich amortyzować jednorazowo. Podatnicy rozliczający się ryczałtem również mają obowiązek sporządzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych, ale odpisy amortyzacyjne nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Zakup wyposażenia

Do ewidencji wyposażenia zaliczamy rzeczowe składniki majątku wykorzystywane do działalności gospodarczej których wartość zakupu lub wartość rynkowa przekracza 1 500 zł, a nie przekracza 10 000 zł pod warunkiem spełnienia przesłanek pozwalających na uznanie poniesionych wydatków za koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22d ust. updof.

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności a odliczenie podatku VAT

Co do zasady nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów lub usług najwcześniej za okres, w którym łącznie są spełnione warunki:

  • u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy,
  • nabywca otrzymał fakturę,
  • towar/usługa faktycznie został nabyty.

Jeśli faktura dokumentująca poniesienie wydatku przed jej rozpoczęciem spełnia wymogi formalne do odliczenia podatku VAT, czyli zawiera imię i nazwisko właściciela firmy, adres siedziby firmy oraz numer NIP, to nie ma przeszkód, aby z takiej faktury, wystawionej przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, podatnik odliczył podatek VAT. Należy pamiętać, że podatek VAT z faktur zakupów można odliczyć w okresie, w którym faktura została wystawiona lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych. Jeśli w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik nie dokonał zgłoszenia do podatku VAT, a osiągnął przychód, który nie podlegał opodatkowaniu VAT to z faktur poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie może odliczyć podatku VAT.

Aby podatnik mógł odliczyć podatek VAT z faktur zakupowych poniesionych przed rozpoczęciem działalności musi złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. W momencie otrzymania statusu czynnego podatnika VAT może dokonać odliczenia podatku naliczonego.

Przedsiębiorca może to zrobić w pierwszej składanej deklaracji VAT-7. Dodatkowy obowiązkiem sprawozdawczym jest złożenie pliku JPK_VAT, w którym są wykazane wszystkie faktury zakupu i sprzedaży.

Jest możliwość również odliczenia VAT z faktur wystawionych przed rejestracją jako płatnik VAT. Informacja na ten temat wraz z przykładami jest omówiony tutaj.

▲ wróć na początek

AUTOR: Agnieszka Siwiec

 
Założenie i prowadzenie działalności – sprawdź ile kosztuje!

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań