Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu w 2019 r.

Wśród wszystkich wydatków ponoszonych przez pracodawcę zatrudniającego pracownika na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi to tylko 60 proc. wszystkich ponoszonych kosztów. Pozostałe to podatki oraz odprowadzane składki na ubezpieczenia ZUS. Wysokość kosztów zatrudnienia zależy głównie od tego na jaką umowę zatrudniamy pracownika. Inny będzie koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę a inny kiedy zatrudnimy go na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Koszty pracodawcy

Na umowie o pracę określa się kwotę brutto wynagrodzenia pracownika. Cała kwota brutto jest kosztem uzyskania przychodu pracodawcy w miesiącu należnym (przepracowanym) pod warunkiem, że wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie określonym przez przepisy Kodeksu Pracy. Z tej kwoty są potrącane składki ZUS i podatek dochodowy. To co pozostanie po potrąceniach to wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi.

Potrącenia to:
 • składka emerytalna – 9,76% (od kwoty brutto),
 • składka rentowa – 1,50% (od kwoty brutto),
 • składka chorobowa – 2,45% (od kwoty brutto),
 • składka zdrowotna naliczona – 9,00% (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną o składki na wymienione wyżej ub. społeczne),
 • podatek dochodowy: 18% (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną kwotę wolną, koszty uzyskania przychodu o składki na wymienione wyżej ub. społeczne).

Oprócz kwoty brutto wynikającej z umowy, na pracodawcy ciąży obowiązek „dołożenia się” do składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, oraz zapłacenia składek na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), ubezpieczenia wypadkowego i ewentualnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) (płaconych w wybranych branżach).

Wysokość składek jest następująca:
 • składka emerytalna – 9,76% (od kwoty brutto),
 • składka rentowa – 6,50% (od kwoty brutto),
 • składka wypadkowa – 1,67% (od kwoty brutto),
 • składka na FP – 2,45% (od kwoty brutto),
 • składka na FGŚP – 0,10% (od kwoty brutto),
 • składka na FEP – 1,50% (od kwoty brutto).
Przykład:

Koszty jakie ponosi pracodawca przy zatrudnianiu pracownika na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem równym minimalnej – obecnie 2.250,00 zł brutto (przy podstawowych kosztach uzyskania – 111,25 zł).

 • Kwota brutto – 2.250,00 zł
 • Kwota kosztów uzyskania – 111,25 zł
 • Kwota do opodatkowania – 1 830,00 zł
 • Naliczona zaliczka na podatek – 283,07 zł
 • Zaliczka na podatek odprowadzona do US – 133,00 zł
 • Składka zdrowotna naliczona – 9,00% – 174,74 zł
W kwocie brutto znajdują się składki finansowane przez pracownika, czyli:
 • Składka rentowa (Ubezpieczony) – 1,50% – 33,75 zł
 • Składka emerytalna (Ubezpieczony) – 9,76% – 219,60 zł
 • Składka chorobowa (Ubezpieczony) – 2,45% – 55,13 zł

  Razem: 308,48 zł Kwota netto – 1.633,78 zł

Przypominamy, że pracodawca finansuje część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składkę wypadkową, Fundusz Pracy i składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przy wynagrodzeniu 2.250,00 zł brutto będzie to:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% * 2.250,00 zł = 219,60 zł,
 • składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,50% * 2.250,00 zł = 146,25 zł,
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% * 2.250,00= 37,58 zł,
 • składka na Fundusz Pracy – 2.250,00 * 2,45% = 55,13 zł,
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.250,00 zł * 0,10% = 2,25 zł.

Suma dodatkowych obciążeń to 460,81 zł.

Koszt całkowity: 2.710,81 zł.

Ważne!
W niektórych przypadkach pracodawca jest zwolniony z opłacania składki na FP i FGŚP. Zwolnienie to przysługuje w takich przypadkach jak:
 1. zatrudnimy kobietę powyżej 55 roku życia oraz mężczyznę powyżej 60 roku życia to takie osoby są zwolnione z opłacania tych składek. Zwolnienie to obowiązuje niezależnie od tytułu ubezpieczenia, czyli w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenie, jak i w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to zwolnienie bezterminowe i przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po ukończeniu 55 lub 60 lat.
 2. zatrudnimy pracownika powyżej 50 roku życia na podstawie umowy o pracę w przypadku gdy przed zatrudnieniem, osoba taka widniała w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 30 dni. Jest to zwolnienie które dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje jedynie przez 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca po zawarciu umowy o pracę.
 3. zatrudnimy pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje przez 36 miesięcy od pierwszego dnia następującego po tym, w którym pracownik wrócił z urlopu.
I jeszcze jedna ważna rzecz:

Z dniem 5 września 2017 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1557). Wprowadziła ona między innymi zmiany dotyczące opłacania składki na FGŚP za osoby spokrewnione lub spowinowacone z przedsiębiorcą. A to oznacza, że przedsiębiorca musiał już od 5 września 2017 r. opłacać składki za zatrudnionych członków rodziny, czyli:

 • małżonka pracodawcy,
 • dzieci (własnych, drugiego małżonka i przysposobionych),
 • rodziców, macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających, a także rodzeństwa, wnuków,
 • dziadków, zięciów, synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów oraz osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.
Przed wprowadzeniem tych zmian osoby te były zwolnione z opłacania tej składki.

Wydatki niezwiązane z wynagrodzeniem

Oprócz kosztów takich jak wynagrodzenie, podatki czy składki na ubezpieczenia pracodawca ponosi oczywiście koszty związane z badaniami lekarskimi wstępnymi czy okresowymi pracownika, szkoleniem bhp, wyposażeniem i utrzymaniem stanowiska pracy pracownika (np. wyposażenie biura, zakup programu komputerowego czy fachowej literatury) oraz zapewnieniu mu, na niektórych stanowiskach pracy, odzieży roboczej czy napojów a także niezbędnych narzędzi do pracy.

Do wynagrodzenia minimalnego nie podlegają jednak wliczeniu niektóre składniki wynagrodzenia, wśród których ustawa wymienia:

 1. nagrody jubileuszowe,
 2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a od 1 stycznia 2017 r. również:
 4. dodatek za pracę w porze nocnej.

A jak wyliczyć wynagrodzenie netto od 2.250,00 zł brutto przeczytasz tutaj.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2019 r. praca małżonka i dzieci jest kosztem firmy.

Uregulowane jest to w art. 23 ust. 1 pkt 10 u. o p.d.o.f.,  który pozwala podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na uznanie za koszt uzyskania przychodów wartości pracy małżonka lub małoletnich dzieci, a także małżonków i małoletnich dzieci wspólników z tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9, tj. z tytułu m.in.:

 • stosunku pracy,
 • osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej,
 • wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich,
 • lub z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań