Likwidacja podwójnej zaliczki za listopad 2012

Przedsiębiorcy rozliczający się na Księdze Przychodów i Rozchodów opłacają zaliczki na podatek dochodowy na podstawie osiągniętych przychodów i kosztów w wybranym trybie rozliczania: miesięcznym lub kwartalnym.

Do końca roku 2011

Zaliczki w wybranym trybie obliczało się i wpłacało na konto US do 20 kolejnego miesiąca lub kwartału. Wyjątkiem były zaliczki za ostatni okres rozliczeniowy.
Podatek za grudzień wpłacało się w takiej samej wysokości jak za listopad do 20 grudnia danego roku, czyli w grudniu wpłacało się podwójną zaliczkę za listopad.
Natomiast w trybie kwartalnym podatek za IV kwartał wpłacało się do 20 grudnia danego roku w wysokości identycznej jak za III kwartał.
Rzeczywisty podatek za ostatni okres rozliczeniowy był wyliczany dopiero w deklaracji rocznej.

Od roku 2012

W tym roku weszły zmiany w terminie oraz wysokości wpłacanych zaliczek na podatek dochodowy za ostatni okres rozliczeniowy.
Art. 44 ustęp 6 updof mówi, iż zaliczki miesięczne od dochodów wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.
Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Zaliczki są wyliczane od rzeczywistego dochodu w ostatnim okresie rozliczeniowym.

Uwaga!
Jeżeli przedsiębiorca do 20 stycznia złoży zeznanie roczne i rozliczy podatek z niego wynikający z uwzględnieniu m.in. ulg podatkowych oraz pozostałych przychodów, wówczas nie wpłaca już zaliczki na podatek za ostatni miesiąc lub  kwartał.

Monika Kobylak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI