Marża w usługach turystycznych

Świadczenie usług turystycznych obliguje do zastosowania szczególnej procedury rozliczania podatku VAT, którą reguluje ustawa o podatku od towarów i usług. Omawiane przepisy stosuje się w przypadku podatników oferujących usługi turystyki, działających na rzecz klienta we własnym imieniu i na własny rachunek, gdy przy dostawie tych usług przedsiębiorca sam nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Marża w usługach turystycznych

Świadcząc usługi turystyczne podatnik może wykorzystywać zarówno towary i usługi nabywane od podmiotów trzecich, jak również „usługi własne”. Usługi świadczone samodzielnie powinny być wyłączone z opodatkowania według szczególnej procedury „VAT marża”, odrębnie ewidencjonowane i opodatkowane zgodnie z zasadami ogólnymi. W takiej sytuacji można również zastosować ogólne zasady odliczania podatku VAT.

Biuro podróży obliczając podatek VAT, który jest zobowiązane zapłacić z tytułu wykonanej usługi turystycznej, uwzględnia jedynie „marżę” określoną według zasad wskazanych w art.119 ustawy o VAT. Jednocześnie podatnik ten nie ma jednak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT, naliczonego przy zakupie towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty. Przy obliczaniu marży koszty te powinny być uwzględniane w kwotach brutto płaconych dostawcom tych towarów i usług. Należy jednak wskazać, że biuro podróży ma prawo do odliczenia VAT związanego z kosztami innymi niż nabywane dla bezpośredniej korzyści turysty (np. wynajem powierzchni biurowej, opłaty telefoniczne, środki trwałe i inne).

Wystawiając fakturę sprzedaży biuro turystyczne nie wykazuje na niej kwot podatku VAT

1 kwietnia 2013 r. wprowadzono zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie definicji marży w usługach turystycznych. W art. 119 ust. 2 ustawodawca doprecyzował określenie marży poprzez zastąpienie wyrażenia „cena nabycia” zwrotem „faktyczne koszty poniesione przez podatnika”. W myśl nowej definicji – marżą w usługach turystycznych jest różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Jak obliczamy marżę w usługach turystycznych?

Mechanizm obliczania marży dla celów stosowania procedury szczególnej nie uwzględnia więc wszystkich kosztów ponoszonych przez biuro podróży, przede wszystkim kosztów ogólnych tj. wynajem biura, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty reklamy itp. (innymi słowy, odpowiednia część tych kosztów nie pomniejsza kwoty marży, od której liczony jest należny podatek VAT). Kwota marży pomniejszona o kwotę podatku należnego stanowi podstawę opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki. Kwotę marży ustaloną zgodnie z powyższymi zasadami należy traktować jako kwotę brutto, w której zawiera się kwota należnego podatku. Kluczowym czynnikiem wpływającym na kwotę podatku VAT, którą biuro podróży jest zobowiązane zapłacić z tytułu wykonanej usługi turystycznej, jest właśnie marża.

Import usług?

Zmiana definicji marży przyniesie korzyści podmiotom, nabywającym od zagranicznych podatników usługi, dla których miejscem świadczenia jest miejsce siedziby usługobiorcy. W takiej sytuacji biuro podróży, jako nabywca usług, może być zobowiązane do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług. Niepodlegający odliczeniu VAT z tytułu importu usług, jakkolwiek nie stanowi elementu ceny płaconej przez biuro podróży z tytułu towarów i usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty, powinien być jednak wyłączony z kwoty marży służącej do wyliczenia kwoty podatku należnego. W świetle nowego brzmienia przepisów ustawy należny podatek VAT z tytułu importu usług, który nie podlega odliczeniu, może być uwzględniony w kalkulacji marży jako składnik kosztowy, z tytułu nabycia dla bezpośredniej korzyści turysty. Skutkiem zmiany definicji marży będzie obniżenie podstawy opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki. Wątpliwości co do możliwości ujęcia w kalkulacji marży podatku naliczonego z tytułu importu usług towarzyszyły wielu podmiotom z branży turystycznej. Jakkolwiek ta kwestia nie dotyczy z reguły najistotniejszej części kosztów ponoszonych przez biura, takich jak koszty usług zakwaterowania turystów czy wyżywienia, zmianę tę należy ocenić pozytywnie.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK