Metoda kasowa dla „małych podatników” (MP)

Rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) metodą kasową stanowi wyjątek od ogólnej reguły określającej zasady rozliczania podatku VAT wynikające z art 19 ustawy o VAT. Metoda ta przewidziana jest dla pewnej grupy podmiotów gospodarczych określonych w ustawie jako „mali podatnicy”.

Definicja Małego Podatnika

Definicje małego podatnika jest podana w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT. Pod pojęciem małego podatnika rozumie się podatnika:
 • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200.000 euro;
 • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu– jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.
 • przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Wybór metody należy do podatnika

Metoda kasowa jest opcją przewidzianą jedynie dla podatników z określonym limitem obrotów. Ustawodawca dał małym podmiotom możliwość wyboru metody rozliczeń i tak podatnik spełniający warunki do rozliczania się metodą kasową może samodzielnie zdecydować czy chce z niej skorzystać czy też woli się rozliczać na zasadach ogólnych.

Metoda kasowa – informacja o wyborze i okres jej stosowania

Podatnik, który będzie chciał skorzystać z metody kasowej powinien zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym zamierza się tą metodą rozliczać poprzez złożenie deklaracji VAT-R. Termin ten ma charakter materialny i nie podlega przywróceniu. Ponieważ podatnicy rozliczający się metodą kasową rozliczają się w trybie kwartalnym więc informację o wyborze metody należy złożyć do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie nowego kwartału. Bardzo istotnym skutkiem, związanym z wyborem metody kasowej jest fakt, że przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych podatnik nie może dobrowolnie z niej zrezygnować i przejść na zasady ogólne. Dopiero po upływie tego okresu podatnik może złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o rezygnacji z rozliczania się metoda kasową. Termin złożenia powyższej rezygnacji został określony na koniec kwartału, w którym podatnik stosował metodę kasową.

Utrata prawa do stosowania metody kasowej

Podatnik jest zmuszony do rezygnacji z metody kasowej i przejść do rozliczania się z podatku VAT na zasadach ogólnych w sytuacji gdy obroty podatnika przekroczą jeden z limitów określonych w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, tj. 1200.000,00 lub 45.000,00 euro, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku przekroczenia przez podatnika powyższych kwot, traci on prawo do rozliczania się metodą kasową począwszy od rozliczenia za miesiąc, następującym po kwartale, w którym jeden z powyższych limitów został przekroczony.

Obowiązek podatkowy

Istotą metody kasowej jest przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT, czyli w konsekwencji przesunięcie terminu w jakim powinien zostać odprowadzony podatek od towarów i usług do Urzędu Skarbowego.

Moment powstania obowiązku podatkowego przy stosowaniu zasad ogólnych i w metodzie kasowej

U podatnika rozliczającego się na zasadach ogólnych obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury VAT (ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi). Podatek jest wykazywany na deklaracji VAT za okres rozliczeniowy (do wyboru miesiąc lub kwartał), w którym powstał obowiązek podatkowy. U podatnika rozliczającego się metodą kasową, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, ale nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usług. Czyli przy zasadach ogólnych moment powstania obowiązku podatkowego jest związany z momentem sprzedaży, a u podatników MP z momentem otrzymania zapłaty. Wydaje się to dla podatnika korzystne, ponieważ nie musi odprowadzać podatku, jeżeli nie otrzymał od kontrahenta zapłaty. Ale sytuacja odroczenia momentu zapłaty podatku jest ograniczona tylko do 90 dni. Jeżeli w ciągu tego terminu należność nie zostanie uregulowana to obowiązek podatkowy powstanie w 90 dniu i podatek trzeba wykazać (i zapłacić) przy rozliczaniu kwartału, w którym przypadł 90 dzień.

Faktury MP i ich wpływ na płynność finansową

Podatnicy którzy wybrali metodę kasową zobowiązani są do oznaczania faktur sprzedaży VAT -MP w miejscu oznaczenia faktura VAT ponadto zobowiązani są do określenia terminu płatności należności określonej na fakturze. W pozostałym zakresie podatnicy stosują zasady dotyczące wystawiania standardowych faktur VAT. Faktura oznaczona jako MP powinna dyscyplinować kontrahenta w kwestii płatności ponieważ przepisy ustawy pozwalają mu na odliczenie wykazanego na niej podatku VAT dopiero po zapłaceniu należności lub jeżeli nie została zapłacona, w 90 dniu od daty sprzedaży (symetrycznie do momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy MP)

Czynności wykonywane przez podatnika MP, od których podatek będzie rozliczany na zasadach ogólnych

Wybór metody kasowej nie zmienia zasad określania obowiązku podatkowego w stosunku do pewnych sytuacji, dla których ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Wyjątki zawarte są w art. 21 ust. 6 ustawy i dotyczą następujących przypadków:
 • sporządzenie spisu z natury;
 • eksport towarów oraz import towarów i usług;
 • dostawa towarów dokonywana za pośrednictwem automatów;
 • świadczenie usług telekomunikacyjnych, w sytuacji gdy realizowane są one przy użyciu żetonów i kart płatniczych lub innych jednostek uprawniających do korzystania z usług telekomunikacyjnych w systemie przedpłaconym;
 • importu usług;
 • dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;
 • otrzymania dotacji i subwencji lub innej dopłaty;
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT przez podatnika MP

Na podatnika MP jest nałożone ograniczenie w prawie do odliczenia podatku naliczonego (podatek wykazany na fakturach zakupowych). Podatek można odliczyć tylko z faktur zapłaconych lub proporcjonalnie, z faktur częściowo zapłaconych. W tym wypadku przepisu nie przewidują przyznania prawa do odliczenia po upływie jakiegoś okresu. Zapłata należności jest jedynym kryterium. Dla porównania, podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mają prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury bez uwarunkowania korzystania z tego prawa zapłatą za towar lub usługę.

Deklaracje

W sytuacji gdy mały podatnik zdecyduje rozliczać się za pomocą metody kasowej, zobowiązany będzie do składania deklaracji za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, zgodnie z art 99 ust. 2 ustawy o VAT. Podatnicy składają do urzędu skarbowego deklaracje VAT 7K.

Wnioski

Metoda kasowa w intencji ustawodawcy miała poprawić płynność finansową małych przedsiębiorstw i zapewne w jakiejś mierze spełnia to zadanie. Ale przed jej wyborem warto się zastanowić, czy presja wywierana na kontrahenta (ale tylko przez 90 dni) jest warta komplikacji księgowych przy jej stosowaniu i godzenia się na ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli dodatkowo wziąć pod uwagę, że podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych ma prawo wybrać kwartalny okres rozliczania się z podatku VAT wówczas i on, mimo powstania obowiązku podatkowego w momencie sprzedaży, ma w jakimś stopniu odroczony moment wpłaty podatku do US.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań