Nowe grupy podatników zobowiązane do założenia kasy fiskalnej – zmiany od 2011 roku

Minister Finansów podpisał już nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2011 roku. Nowe grupy podatników zobowiązane do założenia kasy fiskalnej – dowiedz się więcej.

Co się zmieniło?

Nie zmienią się limity po przekroczeniu których trzeba będzie założyć kasę. Oznacza to, że nadal podatnicy rozpoczynający działalność w 2011 roku nie będą musieli założyć kasy do kwoty 20 000 zł, a podatnicy którzy rozpoczęli sprzedaż w latach ubiegłych, ale do tej pory nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania – przy przychodach ze sprzedaży nie przekraczających 40 000 zł.

Rozporządzenie o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej zawiera załącznik, który wymienia czynności, przy których kasa nie musi być stosowana ( np. sprzedaż wysyłkowa, lub sprzedaż, za którą zapłata w całości jest realizowana za pośrednictwem banku) – i w tej części zmian w stosunku do stanu obowiązującego w 2010 r nie ma. Oprócz tego załącznik wymienia rodzaje działalności gospodarczych, które nie muszą podlegać rejestracji na kasie. I tutaj mamy liczne zmiany.

Poniższa lista wymienia czynności, które w 2010 roku były zwolnione z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej a od 2011 r temu obowiązkowi będą podlegały:

 • magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia – bez względu na to czy podatnik ich świadczenie dokumentuje fakturą VAT,
 • przechowalni bagażu na dworcach kolejowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność,
 • usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność,
 • prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • rzeczoznawstwa, architektoniczne i inżynierskie, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, detektywistyczne i ochroniarskie – bez względu na to czy podatnik ich świadczenie dokumentuje fakturą VAT,
 • usługi sprzątania i czyszczenia obiektów,
 • sekretarskie i tłumaczenia,
 • usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – bez względu na to czy podatnik ich świadczenie dokumentuje fakturą VAT,
 • w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • związane z rekreacją, kulturą i sportem,
 • pogrzebowe i pokrewne,
 • świadczone w gospodarstwach domowych.
Uwaga!

Pozbawieni zwolnienia będą także podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Termin wygaśnięcia dotychczasowych zwolnień

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie obowiązywać do 30 kwietnia 2011 roku a nie od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia. Po tym terminie zastosowanie będą miały już limity. Czyli, gdy limit w roku poprzednim został przekroczony, lub zostanie przekroczony w trakcie roku 2011 przedsiębiorca będzie miał obowiązek zainstalowania kasy.

Przykład

Jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi stomatologiczne osiągnął za poprzedni rok (czyli 2010) przychód ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności w kwocie przekraczającej limit (odpowiednio 20 000 – gdy założył działalność w 2010 lub 40 000 zł – gdy prowadził działalność przed 2010), będzie musiał założyć kasę już 1 maja 2011 roku.

Wyliczanie limitu

Do ustalenia limitu brane są pod uwagę tylko przychody otrzymane od osób prywatnych za usługi wykonywane w swoim gabinecie.
Nie są wliczane do limitu przychody z usług wykonywanych w przychodniach/klinikach (gdy przedsiębiorca zawarł kontrakt/umowę z daną placówką i rozliczenia następują między podmiotami na podstawie faktur/rachunków).

Zmiana wysokości  współczynnika przy sprzedaży mieszanej

Podmioty dokonujące sprzedaży mieszanej (firma wykonuje różne dostawy towarów i usług w tym takich, które na mocy rozporządzenia są zwolnione z obowiązku stosowania kasy oraz takich, które obowiązkowi podlegają) mają obowiązek obliczenia udziału sprzedaży zwolnionej w sprzedaży ogółem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności w celu ustalenia czy muszą one założyć kasę.

Jeżeli uzyskany wynik przekroczy 80%, podatnicy Ci mogą w danym roku skorzystać ze zwolnienia z obowiązku założenia kasy w całym zakresie. Wcześniej wskaźnik ten wynosił 70 %. I w tym przypadku przewidziano okres przejściowy. Podatnicy u których udział sprzedaży zwolnionej do sprzedaży ogółem za 2010 rok przekroczy 70% będą zwolnieni z obowiązku założenia kasy do 30 kwietnia 2011 roku.

Przykład 1

Podmiot w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności usługi ubezpieczeniowe oraz sprzedaje sprzęt AGD. Przychód jaki osiągnął z tego tytułu w 2010 roku wyniósł łącznie 150 000 zł, z czego 108 000 zł dotyczy usług ubezpieczeniowych, a 42 000 zł związane jest z handlem. Usługi ubezpieczeniowe korzystają ze zwolnienia, natomiast sprzedaż urządzeń AGD nie jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy. Podmiot musi zatem wyliczyć proporcję: 108 000 / 150 000 = 0,72 x 100% = 72 %. Uzyskany wynik oznacza, że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku założenia kasy do 30 kwietnia 2011 roku (w 2011 limit ten został zwiększony do 80%). Po tym terminie podatnik jest obowiązany założyć kasę. Nabija na niej tylko sprzedaż urządzeń AGD. Gdyby udział sprzedaży zwolnionej w sprzedaży ogółem był wyższy niż 80 %, przedsiębiorca korzystałby nadal ze zwolnienia z obowiązku założenia kasy.

Przykład 2

Podmiot w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności usługi rachunkowo-księgowe oraz sprzedaje artykuły papiernicze. Przychód jaki osiągnął z tego tytułu w 2010 roku wyniósł łącznie 300 000 zł, z czego 255 000 zł dotyczy usług rachunkowo-księgowych, a 45 000 zł związane jest z handlem. Usługi rachunkowo-księgowe korzystają ze zwolnienia (ale tylko do 30 kwietnia 2011), natomiast sprzedaż artykułów papierniczych nie jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy. Podmiot musi zatem wyliczyć proporcję: 255 000 / 300 000 = 0,85 x 100% = 85 %. Uzyskany wynik oznacza, że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku założenia kasy do 30 kwietnia 2011 roku (usługi rachunkowo-księgowe zwolnione są z kasy fiskalnej tylko do 30 kwietnia 2011). Po tym terminie zastosowanie mają już limity. W związku z tym, że w poprzednim roku podatnik otrzymał przychód w kwocie je przekraczającej – było to 300 000 zł, jest on obowiązany założyć kasę 1 maja 2011 roku. Należy na niej nabijać cały przychód otrzymany od osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zasady ogólne dotyczące obowiązku zakładania kas fiskalnych są opisane w artykule pt. Kasa Fiskalna.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK