Nowe wzory druków do ZUS

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 444 ) zostały wprowadzone nowe wzory druków stanowiących podstawę przyznania i wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz zmieniono niektóre zasady dokumentowania prawa do tych świadczeń.
Nowe wzory druków zostały wprowadzone m.in. w związku z wprowadzonymi zmianami o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, czyli w nowych drukach nie ma pola z numerem NIP ubezpieczonego.

Druki związane z wypłatą zasiłku chorobowego
Według par.2 ust. 1 tego rozporządzenia :
Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego ubezpieczonemu jest zaświadczenie płatnika składek:
1) wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem;
2) wystawione na druku ZUS Z-3a – w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem (np. za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia,umowy agencyjnej czy wykonującą umowę o pracę nakładczą ) z wyłączeniem ubezpieczonego, o którym mowa w pkt 3;
3) wystawione na druku ZUS Z-3b – w przypadku ubezpieczonego wykonującego pozarolniczą działalność, ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz duchownego.

Chorobowe przedsiębiorcy
ZUS Z-3b -to nowy wprowadzony druk. Treść tego nowego druku została znacznie uproszczona.
Dotychczas osoby ubezpieczone wykonujące działalność gospodarczą i osoby współpracujące przy prowadzeniu tej działalności były wykazywane na druku Z-3a.
We wszystkich wzorach nowych druków wprowadzone zostało pole przeznaczone do wpisania numeru rachunku bankowego ubezpieczonego.

Inne nowo wprowadzone wzory dokumentów od mają 2012 r.
1) druk ZUS Z-10 – oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego ;
2) druk ZUS NP-7 – oświadczenie do celów świadczenia rehabilitacyjnego;
3) druk ZUS Z-15 – oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Zmiany obowiązują od 9 mają 2012 r.
Wzory nowych druków obowiązują od 9 mają 2012 r.
Są one dostępne w każdym oddziale ZUS a także na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części Formularze.
Według ZUS wzory starych druków, zawierające numer NIP mogą być stosowane wobec osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r.

Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK