Nowe zasady fakturowania czynności skupu złomu

Kolejna nowelizacja ustawy o VAT, która obecnie jest już podpisana przez Prezydenta RP i czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw (wejście w życie 1 kwietnia 2011r.), wprowadza zmiany m.in w zakresie obowiązku podatkowego w przypadku dostawy złomu. Jakie będą nowe zasady fakturowania czynności skupu złomu? Sprawdź!

Zmiany w prawie

Zgodnie z jeszcze brzmiącym przepisem art. 19 ust. 13 pkt 5 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty – z tytułu dostawy złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych:

  • niewsadowego, nie później jednak niż 20. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu do jednostki, która zgodnie z umową dokonuje kwalifikacji jakości,
  • wsadowego, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu. Obowiązek ten ciąży zatem na podatniku, który dokonuje dostawy złomu.

Projekt ustawy uchyla ten artykuł, w związku z czym dostawa złomu będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. Będzie to zatem wyjątek od ogólnej zasady, w której przy dostawie towarów lub świadczeniu usług na terytorium Polski sprzedaż opodatkowana jest przez dokonującego dostawy.

Definicja podatnika

W tym miejscu należy także zwrócić uwagę, że w ustawie rozszerzy się pojęcie podatnika określone w art. 17 ustawy o VAT m.in o osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2. Zmiana w systemie naliczania i odliczania podatku od towarów i usług w obrocie złomem powoduje zatem, że dostawca złomu, będący podatnikiem VAT i dokonujący dostawy na rzecz innego podatnika VAT (przedsiębiorcy) nie będzie wykazywał podatku należnego od tej transakcji.

W tym celu podatnik VAT dokonujący dostawy złomu zobowiązany będzie nadal do wystawienia faktury VAT, ale nie będzie ona zawierała stawki podatku VAT oraz kwoty podatku należnego (zmiana na podstawie art. 106 ust. 1a ustawy o VAT). Dostawa towaru, dla którego podatnikiem jest nabywca będzie wykazywana u sprzedawcy w poz. 41 deklaracji VAT-7.

Rozliczenie VAT przez nabywcę

Jak już wspomniano, podatnikiem który będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu dostawy złomu będzie podatnik – nabywca złomu. Rozliczenie VATu będzie polegało na wystawieniu przez niego faktury wewnętrznej, w której określi podstawę opodatkowania i naliczy podatek VAT wykazując następnie w deklaracji VAT-7 w polu 41 i 42. Jednocześnie zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca podlega odliczeniu. Jeśli skorzysta z tego prawa, podatek będzie więc dla nabywcy neutralny.

Charakter rozliczania transakcji dostawy złomu na terenie Polski wg nowych zasad można porównać zatem do sposobu rozliczania transakcji zagranicznych (WNT czy importu usług), w każdym z tych przypadków nabywca wystawia fakturę wewnętrzną, a naliczony podatek podlega odliczeniu. Rozliczając transakcję dostawy złomu podatnicy VAT, będący nabywcami towaru powinni teraz zwracać szczególną uwagę na dane, jakie zawierają otrzymane faktury VAT. Należy mieć na uwadze, że taka faktura nie powinna zawierać stawki VAT oraz podatku VAT. Zgodnie bowiem z proponowanym art. 88 ust. 3a ustawy o VAT w przypadku, gdy na fakturze została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których zgodnie z przepisami ustawy nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności, taka faktura nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego. W związku z czym nabywca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT z takiej faktury.

W maju 2011 Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację doprecyzowującą definicje złomu

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK