Kasa fiskalna. Obowiązek rejestrowania sprzedaży w 2014 r.

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić jej ewidencję przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Istnieją od tego obowiązku liczne zwolnienia określone w rozporządzeniu MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kasa fiskalna – wysokość limitów zwalniających z obowiązku ewidencjonowania

Ustawodawca zwolnił z obowiązku posiadania kasy podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż w 2012 roku, z tymże limit po przekroczeniu którego należy założyć kasę fiskalną wynosi dla nich 20 000 zł. Zwalnia się od obowiązku posiadania kasy również podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż w latach ubiegłych, ale do tej pory nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania na kasie. Dla tych podmiotów limit wynosi 20 000 zł.

Do limitu wliczana jest sprzedaż netto – gdy firma jest płatnikiem podatku VAT, w przeciwnym wypadku brane są pod uwagę kwoty brutto.

Lista artykułów, których sprzedaż zawsze musi być rejestrowana na kasie

Wyżej wymienione limity nie obowiązują, jeżeli podatnik w ramach prowadzonej działalności wykonuje czynności wymienione w paragrafie 4 wspomnianego wcześniej rozporządzenia. Podatnicy mający zamiar sprzedawać towary lub świadczyć usługi przytoczone w tym paragrafie mają obowiązek założyć kasę fiskalną jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności. Nie mają do nich zastosowania żadne zwolnienia.

Lista usług zwolnionych z ewidencjonowania na kasie fiskalnej

W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wymieniona jest grupa czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej bez względu na wartość obrotu. Są to m.in. usługi: kurierskie, finansowe, ubezpieczeniowe, a także w zakresie edukacji.

Proporcja wyznaczająca obowiązek rejestrowania na kasie u przedsiębiorców prowadzących sprzedaż zwolnioną z obowiązku rejestracji i podlegającą obowiązkowi.

W sytuacji gdy podatnik w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności klika rodzajów usług lub sprzedaje różne towary (w tym wykonuje także czynności zwolnione wymienione w załączniku do rozporządzenia), w celu sprawdzenia czy musi on założyć kasę powinien wyliczyć proporcję sprzedaży wymienionej w załączniku do rozporządzenia do sprzedaży ogółem na rzecz tych osób. Jeżeli udział sprzedaży zwolnionej przekroczy 80 %, wtedy podatnik może skorzystać w danym roku w całym zakresie swojej działalności ze zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej.

Przykład

Zwolnienie to zostanie omówione na przykładzie. Załóżmy, że podmiot w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności usługi sprzątania, usługi edukacyjne oraz sprzedaje sprzęt AGD. Przychód jaki osiągnął z tego tytułu wyniósł w poprzednim roku łącznie 60 000 zł, z czego 20 000 zł dotyczy usług sprzątania, 36 000 zł przypada na usługi edukacyjne, a pozostałe 4 000 zł związane jest z handlem. Usługi edukacyjne korzystają ze zwolnienia, natomiast sprzedaż urządzeń AGD oraz usługi sprzątania nie są zwolnione z obowiązku posiadania kasy. Podmiot musi zatem wyliczyć proporcję: 36 000 / 60 000 = 0,6 x 100% = 60 %. Uzyskany wynik oznacza, że na podmiocie ciąży obowiązek założenia kasy fiskalnej, na której będzie musiał ujmować sprzedaż sprzętu AGD oraz usług sprzątania (czyli obowiązek ten dotyczy tylko czynności nie wymienionych w załączniku).

Lista czynności szczególnych zwolnionych z ewidencjonowania

W przypadku następujących czynności ujętych w załączniku: pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wył. PKWiU 55.90.13.0 dot. wyłącznie usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych), wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, usługi związane z obsługą rynku nieruchomości – ustawodawca uzależnił zwolnienie od obowiązku dokumentowania sprzedaży przez podatnika fakturą lub równoważnym rachunkiem. W przypadku jej braku, podatnik będzie zobligowany do założenia kasy rejestrującej.

Ustawodawca przewidział również w omawianym załączniku zwolnienie dla podmiotów, które sporadycznie świadczą usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych – bez określenia ich rodzaju. Tutaj podano dwa warunki: każde świadczenie musi być udokumentowane fakturą, a liczba wszystkich transakcji w danym roku nie może przekroczyć 50 (przy czym nie może być więcej niż 20 odbiorców). Nie ma w tym przypadku ograniczenia kwotowego.

Sprzedaż wysyłkowa

Warto poruszyć także jeszcze jedną z czynności wymienionych w załączniku – sprzedaż wysyłkową. Zwolnienie z obowiązku rejestrowania tej sprzedaży na kasie dotyczy sytuacji gdy zapłata otrzymywana jest za pośrednictwem banku lub poczty – chodzi tu o możliwość zidentyfikowania klienta. Dodatkowo podatnik musi prowadzić szczegółową ewidencję dowodów zapłaty. Jeśli podatnik otrzyma raz zapłatę gotówką, wtedy obowiązuje go limit, do którego dolicza się całą wcześniejszą sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności. W sytuacji gdy podmiot posiada już kasę fiskalną (założoną z innego tytułu) i jednocześnie prowadzi sprzedaż wysyłkową, nie musi on jej nabijać na kasę kiedy spełnione są wymienione wyżej warunki. Natomiast gdy chociaż jeden raz ujmie sprzedaż wysyłkową na kasie, to od tego momentu będzie musiał już całą sprzedaż ewidencjonować przy jej użyciu.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK