Blog ifirma.pl

Obowiązki podatnika na koniec roku podatkowego 2013 (ryczałt)

|
|
6 minut czytania
Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany) mają obowiązek sporządzić spis z natury w następujących okolicznościach…
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Remanent Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany) mają obowiązek sporządzić spis z natury w następujących okolicznościach:
 • na dzień zaprowadzenia ewidencji,
 • na koniec każdego roku podatkowego,
 • w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki,
 • na dzień likwidacji działalności (ujmujemy również w remanencie likwidacyjnym rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia),
 • w trakcie roku, jeżeli podatnik zobowiązany będzie do zmiany formy opodatkowania przejście z ryczałtu na książkę przychodów i rozchodów.
Obowiązek sporządzania spisu z natury przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynika z art. 20 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Spis z natury można zapisać w ewidencji na dwa sposoby:
 • według poszczególnych rodzajów jego składników,
 • jedną sumą – jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników.
Wartości wynikającej ze spisu z natury nie należy sumować z przychodami wynikającymi z ewidencji. Mając na uwadze, że wartość sporządzonego spisu nie ma wpływu na wysokość przychodu, nie należy jego wartości wykazywać w składanym po zakończeniu roku zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pomimo tego, że remanent nie ma wpływu na wysokość zobowiązania u podatnika opłacającego podatek w formie ryczałtu, okoliczność ta nie zwalnia z obowiązku jego sporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ust. 2. Spis z natury musi zawierać co najmniej następujące dane:
 • nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę „spis zakończono na pozycji…”,
 • podpis osób sporządzających spis,
 • podpis właściciela zakładu (wspólników).
Wycena towarów i innych składników majątku ujęta w remanencie: Wycenę towarów i innych składników majątku należy przeprowadzić najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury – art. 20 ust. 4 ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Przepisy art. 20 ust. 3 uzpd dopuszczają w tym celu stosowanie dwóch rodzajów cen:
 • cen zakupu, czyli cen jakie nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, podlegających odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie – powiększonych o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne dodatkowe,
 • cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, czyli cen stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności stanu i stopnia zużycia.
W praktyce towary wyceniamy według cen zakupu, jeżeli cena rynkowa z dnia sporządzenia spisu z natury jest niższa od cen zakupu wyceny dokonujemy według cen rynkowych. Ceny rynkowe stosujemy również jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu. Przeterminowane płatności z tyt. niezapłaconych faktur za zakup towarów handlowych ujętych w remanencie. W remanencie ujmujemy wszystkie towary jakie widnieją na stanie firmy na dzień sporządzenia spisu z natury. Nie ma znaczenia w tym przypadku czy faktury za zakupione towary ujęte w remanencie zostały opłacone. Wartość remanentu nie wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego dla działalności opodatkowanej w formie ryczałtu. Sytuacja się zmieni jeżeli przechodzimy z ryczałtu na zasady ogólne (podatkowa książka przychodów i rozchodów). Jeżeli do sporządzenia remanentu na koniec roku podatkowego faktury za zakupione towary ujęte w remanencie na koniec roku nadal nie zostaną opłacone to mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące sporządzania remanentów w przypadku nieopłaconych faktur zakup towarów. Zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień 2013 Kwotę podatku za grudzień 2013 r. Wpłacamy na rachunek bankowy US do 31. stycznia 2014 r. Na podstawie zeznania rocznego PIT 28. Rozliczenie roczne 31 stycznia 2014 r. upływa termin składania deklaracji rocznej PIT-28. Pracownicy Przedsiębiorca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinien złożyć do urzędów skarbowych deklaracje roczne: PIT-4R, PIT 8AR i PIT-11. PIT-4R za 2013 r. składamy do 31 stycznia 2014 r. do urzędu skarbowego gdzie wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników. Kopię wysłanego do urzędu PIT-4R podatnik przechowuje u siebie. W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie raku, deklaracje PIT-4R składamy do Urzędu Skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2013 r. PIT-8AR za 2013 r. informacja o wysokości odprowadzonego zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń do 200 zł bruttodeklaracje składamy do 31 stycznia 2014 r. do urzędu skarbowego gdzie wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników przy umowach zlecenie oraz o dzieło do kwoty 200 zł brutto Kopię wysłanego do urzędu PIT-8R podatnik przechowuje u siebie. Uwaga: W tym przypadku pracownikowi nie wystawiamy deklaracji PIT 11. Na życzenie pracownika wystawiamy zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za 2013 r. W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie raku, deklaracje PIT-4R, PIT-8AR składamy do Urzędu Skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2013 r. PIT-11 za 2013 r. składamy do 28 lutego 2014 r. do urzędu skarbowego pracownika. Drugi egzemplarz deklaracji PIT-11 należy przekazać pracownikowi. Deklaracje można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. PIT-11 można również przekazać pracownikowi drogą elektroniczną np: mailem pod warunkiem, że pracodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny. Pracownik może odebrać deklaracje osobiście – wówczas na kopi dokumentu konieczne będzie naniesienie przez pracownika daty odbioru oraz czytelny podpis.. Trzeci egzemplarz PIT-11 przedsiębiorca przechowuje w aktach osobowych pracownika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Do 31 stycznia 2014 r. niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe mają obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS informacje ZUS IWA. Informację ZUS IWA za 2013 r. ma obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS płatnik składek, który spełnił łącznie następujące warunki:
 • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia 2014 r.,
 • w 2013 r., którego dotyczy ZUS IWA, zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego w przeliczeniu na miesiące co najmniej 10 ubezpieczonych,
 • na 31 grudnia 2013 r. jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”.
Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za 2013 r. Składki ZUS – terminy zapłaty Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki do 15 stycznia 2014 r. Przedsiębiorcy którzy nie zatrudniają pracowników z pełnymi składkami ZUS opłacają składki ZUS do 10 stycznia 2014 r.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie