Opłaty za korzystanie ze środowiska

Przepisy dotyczące ochrony środowiska w sposób szczególny nakładają różne obowiązki na przedsiębiorstwa, w tym na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Do takich szczególnych obowiązków należy zgłoszenie wszelkich źródeł emisji zanieczyszczeń oraz odprowadzania opłaty  za korzystanie ze środowiska naturalnego.

Korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy, który w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej emituje ścieki lub szkodliwe substancje. Firma wykorzystująca pojazdy, maszyny, czy pobierająca np. wody podziemne lub powierzchniowe, musi sporządzić ewidencję. Jak również wnieść stosowną opłatę na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przedsiębiorcy powinni rozliczać się dwa razy w roku. Składając we właściwym urzędzie marszałkowskim do końca miesiąca po upływie każdego półrocza wykaz oraz uiszczając na rachunek urzędu opłatę. Aktualnie obowiązujący wzór wykazu znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816) – obowiązywało ono już za okres pierwszego półrocza 2009 roku.

Opłaty za korzystanie ze środowiska – ewidencja

Zgodna ze wzorem z rozporządzenia, ewidencja powinna zawierać informacje o:

 • ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, oraz dane na podstawie których określono te ilości, dane te dotyczą: spalania paliw w środkach transportu takich jak ciężarówki, autobusy, busy, koparkach, w wózkach widłowych, ładowarkach, agregatach prądotwórczych i innych maszynach oraz emisja spalin z kotłów grzewczych. Emisje występujące przy przeładunku benzyn silnikowych, w lakierniach, zakładach drzewnych, fermach kurzych itp.
 • ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej,
 • ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,
 • wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, na którym odprowadzane są ścieki.

Najczęściej spotykane rodzaje odpadów i zanieczyszczeń

Obowiązkowej ewidencji podlegają:

 • zużyte opony,
 • zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy,
 • filtry olejowe,
 • okładziny hamulcowe inne,
 • płyny hamulcowe,
 • benzyna, gaz propan-butan (LPG) i olej napędowy wykorzystywane do napędu pojazdów (wysokość stawki opłaty zależy m.in. od masy całkowitej samochodu, daty pierwszej rejestracji, posiadania homologacji pojazdu czy silnika w zakresie zanieczyszczeń zawartych w spalinach),
 • odpady komunalne (ważne dla lokali gastronomicznych),
 • zużyte podzespoły komputerowe,
 • materiały eksploatacyjne do urządzeń peryferyjnych komputerów (np. papier, toner, kable),
 • zużyte nośniki informacji typu płyty dvd, cd, pamięci USB i inne,
 • szkło,
 • plastik,
 • gruz (np. po remoncie lokalu),
 • zużyta odzież i obuwie (np. z logo firmy zakupione dla pracowników czy odzień ochronna).

Wysokość opłat reguluje inny przepis, zawarty w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Ustaloną na podstawie powyższej ewidencji opłatę za dany okres rozliczeniowy, należy wnieść do końca miesiąca po upływie każdego półrocza. Jednakże przedsiębiorca jest zwolniony z wpłaty, jeżeli wyliczona należność nie przekracza kwoty 400zł na półroczne. Zwolnienie to nie dotyczy przedstawienia w urzędzie marszałkowskim stosownej ewidencji.

Jak się rozlicza samochód firmowy

Z powyższego wynika, że każdy przedsiębiorca użytkujący w firmie samochód jest zobowiązany do złożenia sprawozdania. Sprawozdanie zawiera ilość zakupionego paliwa (wyrażoną w tonach więc konieczne jest przeliczenie litrów na tony) oraz stawkę opłaty za spalenie jednej tony. Stawki mocno zależą od wieku samochodu i kształtują się w przedziale 5 – 60 zł za tonę. Ponieważ opłaty półroczne niższe niż 400 zł nie są pobierane, to w znakomitej ilości przypadków na przedsiębiorcy ciąży tylko biurokratyczny obowiązek złożenia dwa razy do roku sprawozdania. Przy czym nie wystąpi obciążenie finansowe. W razie kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska i wykrycia braku sprawozdania przedsiębiorca jest narażony na mandat w wysokości ok 100 zł.

Zarówno wzór ewidencji, jak i stawki opłat za korzystanie ze środowiska ulegają corocznej zmianie.

Niewypełnianie powyższych obowiązków skutkuje poinformowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz odpowiedzialnością karną. Pod postacią kary grzywny nakładanej przez odpowiedni organ ochrony środowiska.

GIOŚ

Z opłatami za korzystanie ze środowiska wiąże się także pośrednio obowiązek rejestracji w GIOŚ. Nie wszystkie podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji i wnoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązane do rejestracji, o której mowa poniżej.

Przedsiębiorca prowadzący jedną lub kilka z poniższych działalności, powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspekta Ochrony Środowiska. Przepisy nakazują rejestrację w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie:

 • zbierania,
 • przetwarzania,
 • recyklingu,
 • innych niż recykling procesów odzysku.

oraz w przypadku:

 • wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek,
 • organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy i pisemnie zawiadamia o nadanym numerze rejestrowym przedsiębiorcę. Numer GIOŚ składa się z następujących elementów: litery E, liczby składającej się z 7 cyfr arabskich (kolejny numer w rejestrze) oraz z jednej z liter: W, S, Z, P, R, X (oznaczają przedsiębiorcę należącego do jednej z w/w grup). Przykładowy numer GIOŚ: E0009370Z. Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnili obowiązku rejestracji w GIOŚ zagrożeni są karą grzywny orzekaną w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia. Kara grzywny w wysokości od 5000zł do 500 000zł.

Joanna Pindelska

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK