Blog ifirma.pl

PayPal a różnice kursowe – jak rozliczyć?

|
|
8 minut czytania
Korzystasz z Paypala? Sprawdź, jak rozliczyć różnice kursowe od takich płatności.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Płatności bezgotówkowe, szybkie płatności przy zakupach internetowych wpisały się na stałe do naszej rzeczywistości. Jednak nie zawsze wiadomo, w jaki sposób takie transakcje powinny być wykazywane i rozliczane w podatkach. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się zasadami rozliczania różnic kursowych występujących w związku z płatnościami w PayPal.

Co to jest PayPal?

PayPal jest to jeden z systemów dokonywania płatności za pośrednictwem internetu. Osoba, która chce skorzystać z możliwości wykonywania płatności za pośrednictwem PayPal musi założyć konto. Przesłane pieniądze za przeprowadzoną transakcją znajdą się od razu na koncie Paypal, z którego w określonych terminach trafiają do sprzedawcy. Płatności w PayPal można dokonywać w różnych walutach na całym świecie. Konto PayPal może być połączone z kartami płatniczymi czy kontem bankowym. Najbardziej popularne są płatności za pośrednictwem PayPal, które dotyczą zakupów w internecie. Jednak na takich samych zasadach mogą z tej funkcjonalności korzystać osoby, które prywatnie dokonują przekazywania środków finansowych, warunkiem jest posiadanie konta PayPal przez obydwie strony transakcji. Konto PayPal może założyć zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca.

O czym musi pamiętać przedsiębiorca, który posiada konto Paypal?

Płatności dokonywane przez konto PayPal mogą być zarówno w walucie krajowej, jak i zagranicznej. W takich przypadkach zawsze powinna zostać przeprowadzona analiza pod kątem rozliczania różnic kursowych od takich transakcji w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do powstania różnic kursowych dochodzi na kilku płaszczyznach:

Różnice kursowe od przeprowadzanych transakcji sprzedaży
Różnice kursowe od transakcji zakupu
Różnice kursowe od środków własnych
Do powstania różnic kursowych dochodzi w przypadku, gdy transakcja ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą

Różnice kursowe transakcyjne – kiedy powstają?

Jeżeli przedsiębiorca otrzymuje zapłatę w walucie obcej lub sam dokonuje zapłaty za zakupy w walucie obcej, to w takich przypadkach powinna być przeprowadzona analiza pod kątem powstania różnic kursowych. Rozliczenie będzie wyglądało nieco inaczej jeżeli chodzi o różnice kursowe transakcyjne i różnice kursowe od środków własnych.

Różnice kursowe transakcyjne
Przychody ze sprzedaży
Otrzymanie płatności
Przychód przelicza się według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Za dzień uzyskania przychodu uważa się: dzień wydania rzeczy, wykonania usługi (częściowego wykonania usługi), nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności Otrzymaną płatność przelicza się według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia otrzymania wpłaty a jeśli nie jest on znany przyjmuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek bankowy
Koszty poniesiony
Zapłata
Za koszt poniesiony uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury. Koszt przelicza się według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu Za dzień zapłaty uważa się dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności. Faktyczny kurs waluty z dnia zapłaty a jeśli nie można go ustalić, to przyjmuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty

Różnice kursowe od środków własnych – kiedy powstają?

Ustawa o podatku PIT definiuje również zasady rozliczania różnic kursowych od środków własnych na koncie walutowym. Takim kontem będzie również konto PayPal jeżeli będa na nie wpływały środki w walucie obcej. W takim przypadku różnice kursowe powstaną z uwagi na inny kurs waluty z dnia wpływu środków i inny kurs waluty z dnia wypływu tych środków.

Różnice kursowe od środków własnych
Wpływ środków na rachunek walutowy
Wypłata środków z rachunku walutowego
Przeliczenia dokonuje się według faktycznego kursu waluty z dnia wpływu a jeśli nie jest on znany, to według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu Faktycznie zastosowany kurs waluty z dnia wpływu a jeśli nie jest on znany, to według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu środków
 
 Więcej szczegółowych informacji na temat przeliczania przychodów i kosztów w walutach obcych w podatku dochodowym dostępna jest w podlinkowanej publikacji.  
 

PayPal – różnice kursowe od przychodów

Jak już przybliżone zostały informacje na temat rozliczania różnic kursowych w podatku PIT można przejść do omówienia zagadnień związanych z zasadniczym tematem. W przypadku sprzedaży i płatności z wykorzystanie PayPal najczęściej mamy do czynienia z następującym modelem sprzedaży:

Klient składa zamówienie
Płatność za zamówienie w walucie obcej jest dokonywane przez PayPal
Wystawiana jest faktura sprzedaży w walucie obcej
Najczęściej zapłata i wystawienie faktury ma miejsce tego samego dnia
Nie ma informacji o kursie waluty stosowanej przez PayPal, dlatego do przeliczenia wpłaty przyjmuje się średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu
Wystawienie faktury będzie dniem uzyskania przychodu, do przeliczenia wpłaty przyjmuje się średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu
Ważne!

Jeżeli do przeliczenia wpłaty i faktury stosowany jest taki sam kurs waluty, to nie powstaną różnice kursowe. W przeciwnym wypadku należy postępować zgodnie z opisanymi zasadami

PayPal – różnice kursowe od kosztów

Na podobnej zasadzie, jak to zostało opisane przy przychodach różnice kursowe będą rozliczane od kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przy czym w tym przypadku najczęściej będą to różne kursy przyjmowane do przeliczenia.

Faktura zakupu zostanie przeliczona według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury i w takiej wartości znajdzie się w kosztach
Zapłata za fakturę dokonywana jest przez PayPal i będzie przeliczona według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty, ponieważ nie znamy kursu stosowanego przez PayPal
Porównujemy obie te wartości i ustalamy czy powstają dodatnie czy ujemne różnice kursowe

PayPal – różnice kursowe od środków własnych

Różnice kursowe od środków własnych powstają w momencie przekazywania środków z rachunku PayPal na rachunek przedsiębiorcy, który ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli przelew środków był dokonywany na rachunek prywatny, to wówczas nie mamy obowiązku rozliczania różnic kursowych. W takim przypadku mogą mieć miejsce dwie sytuacje:

 1. Przelew środków następuje z rachunku walutowego PayPal na rachunek złotówkowy.
 2. Przelew środków następuje z rachunku walutowego PayPal na rachunek walutowy.

W zależności od tego, z jaką sytuacją będziemy mieli do czynienia nieco odmiennie będzie wyglądało rozliczenie różnic kursowych. Przy rozliczaniu różnic kursowych od środków własnych muszą być znane kursy walut z dnia wpływu na rachunek i z dnia wypłaty z tego rachunku z zastosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości.

Przelew środków z walutowego rachunku PayPal na rachunek złotówkowy

PayPal dokonał przelania środków ze swojego rachunku na konto przedsiębiorcy prowadzone w walucie polskiej według własnego kursu. Rachunek bankowy, na który trafiły środki ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. W takim przypadku przedsiębiorca powinien ustalić jeszcze datę wpływu na rachunek PayPal środków, które będą przekazywane, co jest niezbędne do wyliczenia różnic kursowych. Przy czym należy jeszcze pamiętać o przyjętej kolejności wyceny stosowanej w ustawie o rachunkowości, przy metodzie FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) brane są pod uwagę środki, które wpłynęły na rachunek PayPal najwcześniej. Do przeliczenia przyjmuje się średni kurs NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wpływu środków. Porównuje się kwotę środków przekazanych przez PayPal (wypływ) w złotówkach z wyliczoną kwotą wpływu tych środków na rachunek PayPal, co da nam różnice kursowe – dodatnie lub ujemne.

Przelew środków z walutowego rachunku PayPal na rachunek walutowy

Natomiast jeśli wystąpi nieco odmienna sytuacja a mianowicie dojdzie do przelania środków pomiędzy rachunkami walutowymi. W takim przypadku nie dojdzie do powstania różnic kursowych. Takie podejście potwierdza się również w wydawanych interpretacjach. W jednej z nich nr 0111-KDIB1-2.4010.410.2019.1.AW z dnia 26.11.2019 r. można przeczytać, że przesunięcie walut obcych z jednego rachunku walutowego na inny rachunek walutowy nie skutkuje powstaniem podatkowych różnic kursowych, gdyż wartość posiadanych walut nie ulega zmianie zależnie od tego, czy znajdują się one na jednym rachunku walutowym, czy też zostały wpłacone na inny jego rachunek walutowy. W takim przypadku nie dojdzie do obowiązku rozliczania różnic kursowych, takie przesunięcie będzie neutralne na gruncie podatku dochodowego.

Podsumowanie

Na konto PayPal środki wpływają zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych. Jak widać rozliczanie różnic kursowych od transakcji przeprowadzanych przez PayPal jest dość uciążliwe, jednak nie ma możliwości obejścia przepisów, które na temat transakcji dokonywanych w walutach obcych wypowiadają się w sposób jednoznaczny. Rozliczanie różnic kursowych należy do obowiązków przedsiębiorcy i nie można o tym zapominać. Różnice kursowe powstają zarówno od przychodów, kosztów, ale również od środków własnych. O ile o różnicach kursowych transakcyjnych najczęściej wszyscy pamiętają, to już rozliczanie różnic kursowych od środków własnych nie zawsze jest takie oczywiste, tym bardziej że wymaga szczegółowej analizy wszystkich wpływów i wypływów z rachunku PayPal. Warto podkreślić, że rachunek PayPal jest traktowany na takich samych zasadach jak każdy inny walutowy rachunek przedsiębiorcy, dlatego przy przelewie środków z jednego rachunku walutowego na drugi nie będzie rodziło dodatkowych obowiązków w postaci rozliczania różnic kursowych od środków własnych. Jest to jednak opinia, która przewija się w niektórych indywidualnych interpretacjach podatkowych, nie wynika wprost z przepisów. W publikacji pokazano na co powinien zwrócić szczególną uwagę przedsiębiorca, który posiada konto PayPal na firmę i dokonuje transakcji w walutach obcych.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie