Podatek liniowy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają prawo wyboru najkorzystniejszej dla nich formy opodatkowania. Dostępne opcje opodatkowania zależą od kilku czynników, m.in. rodzaju prowadzonej sprzedaży, wysokości dochodu, liczby prowadzonych działalności czy możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Jedną z opcji jest podatek liniowy, ale nie każdy przedsiębiorca może z niej skorzystać i nie dla każdego jest to forma najkorzystniejsza.

Podatek liniowy

Zasady wyliczania podatku

Zgodnie z tą metodą wyliczania podatku, podatek wynosi 19% od podstawy, bez względu na jej wysokość, czyli podatek nie jest progresywny. Ale ta forma ma też minusy: nie możemy stosować ulg podatkowych ani wspólnie się opodatkowywać ze współmałżonkiem lub dzieckiem (gdy jesteśmy samotnym rodzicem). Od strony formalnej, aby móc w ten sposób rozliczyć dochody z działalności, należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego (US wg miejsca zamieszkania przedsiębiorcy) pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania w odpowiednim terminie.

Ważne terminy

Jeżeli przedsiębiorca prowadził już wcześniej działalność gospodarczą i pragnie zmienić opodatkowanie w następnym roku – termin przypada na 20-tego stycznia. W sytuacji jeżeli jest nowym przedsiębiorcą, który zakłada firmę – oświadczenie należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zaliczka miesięczna lub kwartalna

W trakcie roku podatek może być opłacany co miesiąc lub co kwartał. O wybranym terminie płatności pierwszej zaliczki należy powiadomić US do 20-tego lutego nowego roku lub 20-tego następnego miesiąca po rozpoczęciu działalności. Oba oświadczenia można złożyć na jednym piśmie. Jego forma jest dowolna. W sytuacji, jeżeli nie zgłosimy żadnego terminu rozliczenia – musimy rozliczać się miesięcznie. Natomiast jeżeli spóźnimy się z oświadczeniem o wyborze podatku liniowego (lub nie złożymy żadnego oświadczenia), dochody z działalności automatycznie będą rozliczane na zasadach ogólnych – wg skali podatkowej. Złożone przez przedsiębiorcę oświadczenie dotyczy również lat następnych. Zasada opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej obowiązuje do momentu: utraty prawa do podatku liniowego bądź złożenia oświadczenia we właściwym terminie o wyborze innej formy opodatkowania (do 20-tego stycznia roku, którego ma dotyczyć zmiana formy).

Jedna metoda opodatkowania dla wszystkich dochodów z DG

Wybór metody opodatkowania dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej, traktowanych jako jedno źródło dochodów wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji prowadzenia działalności samodzielnie oraz łączenia z działalnością w spółce nieposiadającej osobowości prawnej (cywilnej lub jawnej) bądź prowadzenia działalności w kilku spółkach, dochody z wszystkich działalności gospodarczych będą opodatkowane wg tej samej metody – podatkiem liniowym.

Kto nie może skorzystać z zalet podatku liniowego?

Ograniczenia

Nie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z tej metody opodatkowania. Możliwości tej nie mają podatnicy osiągający przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy:
  • wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy bądź
  • wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym.
W takiej sytuacji wybór metody liniowej nastąpi najwcześniej po pełnym roku kalendarzowym wykonywania działalności gospodarczej na innych zasadach. W praktyce więc obostrzenie czasowe wynosi ponad rok.

Utrata prawa

Podatnicy, którzy mieli prawo do wyboru podatku liniowego, ale w trakcie działalności rozpoczęli również osiąganie przychodów ze świadczenia w/w czynności na rzecz byłego pracodawcy, tracą prawo do rozliczania dochodów z całego roku i muszą rozliczyć się wg skali. Są zobowiązani do wyliczenia zaliczek od początku roku wg zasad ogólnych oraz zapłaty odsetek za zwłokę od ewentualnych zaległości z tytułu tak obliczonych zaliczek. Są sytuacje, w których podatnik w trakcie roku z różnych względów chciałby dokonać rezygnacji z podatku liniowego. Wystarczy więc, że osiągnie przychód na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy ze sprzedaży usług odpowiadającym czynnościom, które wykonywał jako pracownik. Jest to jedna z niewielu sytuacji, w której można dokonać zmiany niekorzystnie wybranej metody opodatkowania.

Dla kogo podatek liniowy jest opłacalny?

Decydując się na metodę opodatkowania należy rozpatrzyć wiele czynników. Ważna jest opłacalność metody (realna wysokość podatku do zapłaty po uwzględnieniu wszelkiego rodzaju odliczeń), ilość czynności księgowo-formalnych koniecznych w danej formie, a także możliwości i ograniczenia jakie nakładają przepisy w związku z daną formą.

Obsługa księgowa

Podatkiem liniowym mogą być opodatkowane dochody ustalone na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź też pełnych ksiąg rachunkowych (gdy ze względu na wysokość obrotu wymagana jest taka forma). Wybór tej metody więc wiąże się z dużo większą liczbą obowiązków, niż np. ryczałt czy karta podatkowa. W sytuacji, w której podatnik nie będzie samodzielnie prowadził czynności księgowych, należy w kalkulacji uwzględnić koszt zatrudnienia księgowego, zakupu koniecznego oprogramowania czy kosztu współpracy z biurem rachunkowym. Generalnie im więcej czynności księgowych oraz dokumentów do rozliczenia, tym koszt obsługi księgowej jest wyższy. Również prowadzenie rozliczeń wg zasad pełnej księgowości jest zdecydowanie droższe niż podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Ulgi podatkowe

Wybór metody liniowej wiąże się z brakiem możliwości skorzystania z ulg podatkowych oraz preferencyjnych rozliczeń dochodów z działalności ze współmałżonkiem lub dzieckiem.

Odliczenia od dochodu i podatku

Przy wyliczaniu podatku możemy dokonać odliczenia od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone w danym roku kalendarzowym, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Od wyliczonego podatku dochodowego odliczamy część zapłaconej składki zdrowotnej w danym roku (mamy prawo odliczyć 7,75% od podstawy, płacimy co miesiąc 9% od podstawy).

Rachunek ekonomiczny

Od 2009 roku obowiązuje nowa skala podatkowa dla opodatkowanych na zasadach ogólnych – 18% i 32 % z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku oraz nowego progu 85 528,00 zł. Dla stawki 32%. W przypadku podatku liniowego nic nie uległo zmianie. Podatek wynosi 19% od podstawy opodatkowania. Wyliczając opłacalność metody należy uwzględnić trzy podstawowe czynniki:
  • wysokość dochodu po odjęciu zapłaconych składek społecznych: aby podatek liniowy zaczął być opłacalny, podstawa musi przekraczać 90 tysięcy złotych z czego wynika, że podatek liniowy jest korzystny wyłącznie dla osób osiągających duże dochody w trakcie roku i nie mających potrzeby wykorzystania aktualnie obowiązujących ulg podatkowych;
  • wysokość dochodów z innych źródeł (liczonych wg skali), które zsumowane z dochodem z działalności mogą przekroczyć 1. próg podatkowy i spowodować konieczność dopłaty podatku zarówno od dochodów z działalności jak i z pracy (częsta sytuacja w przypadku prowadzenia działalności i jednoczesnej umowy o pracę, zlecenia czy o dzieło);
  • możliwość wykorzystania ulg podatkowych, zmniejszających podstawę opodatkowania i podatek dochodowy w sytuacji, w której wybralibyśmy podatek wg skali.
Joanna Pindelska

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI