Blog ifirma.pl

Podatek od sprzedaży detalicznej – czym jest i kiedy należy go uiścić?

|
|
6 minut czytania
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej reguluje kwestie związane opodatkowaniem podatkiem od sprzedaży detalicznej. Ustawa ta wprowadziła do polskiego systemu podatkowego nową daninę publicznoprawną – podatek od sprzedaży detalicznej, który to spoczywa na przedsiębiorcach.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

O podmiocie, przedmiocie i podstawie opodatkowania tym podatkiem przeczytasz w niniejszym artykule.

Przedmiot opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej

Zgodnie z przepisem art. 5 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej.

W ramach powyższej regulacji należy wyjaśnić najważniejsze pojęcia, tj. działalność gospodarcza, sprzedawca detaliczny oraz sprzedaż detaliczną:

 • działalnością gospodarczą jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych [por. art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług];
 • sprzedawcą detalicznym może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka cywilna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej [por. art. 3 ust. 4 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej].
 • sprzedażą detaliczną, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 5 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej – jest czynność polegająca na dokonywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:
  • w lokalu przedsiębiorstwa;
  • poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przedmiotem opodatkowania jest co do zasady przychód ze sprzedaży detalicznej. Przychodem ze sprzedaży detalicznej są kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży, o której mowa w ust. 1, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru [por. art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej].

Podstawa opodatkowania

Przepis art. 6 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, poza wyjaśnieniem pojęcia przychodu ze sprzedaży detalicznej, określa również podstawę opodatkowania. Zgodnie z ustępem 1 przedmiotowej regulacji Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł.

W orzecznictwie wskazuje się, że Kwota wolna od podatku ma charakter miesięczny. Jest to związane z faktem, że zobowiązanie w podatku od sprzedaży detalicznej ma charakter miesięczny – jest należne od przychodów osiągniętych ze sprzedaży detalicznej w danym miesiącu. Jeśli w danym miesiącu przychody nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, to w rozliczeniu za ten miesiąc zobowiązanie podatkowe nie powstanie. Nawet jeśli kwota rocznego przychodu ze sprzedaży detalicznej przekracza dwunastokrotność miesięcznej kwoty wolnej od podatku (tj. 204 mln zł), to zobowiązanie podatkowe w danym miesiącu nie powstanie, jeśli w tym konkretnym miesiącu przychody nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku.

Przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących oraz sprzedaży niezaewidencjonowanej zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 i art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Co więcej przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług a przychód osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług.

Na kim spoczywa obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej?

Podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni, tj.:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • spółki cywilne;
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
 • – dokonujące, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

Obowiązki podatkowe i stawki podatku od sprzedaży detalicznej

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca [por. art. 8 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej].

Stawki podatku wynoszą odpowiednio:

 • 0,8 % podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;
 • 1,4 % nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Jeśli chcesz zaś wiedzieć więcej na temat wydatków na zakup artykułów spożywczych i kosztów podatkowych, to przejdź do tego artykułu.

Wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej

Przepis art. 7 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej reguluje kwestie wyłączenia z opodatkowania tym podatkiem. Tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem sprzedaż detaliczna:

 • energii elektrycznej,
 • wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
 • ciepła systemowego,
 • gazu ziemnego i gazu w butlach dostarczanych konsumentom,
 • paliw stałych (węgiel, koks),
 • olejów opałowych i olejów napędowych używanych do celów opałowych, oraz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych ze środków publicznych.

Właściwe organy podatkowe

Właściwość organów podatkowych określana jest jako zdolność do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw podatkowych. Przepis art. 11 analizowanej ustawy określa na różne podstawy do ustalenia właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego dla różnych kategorii podmiotów, tj.:

 • dla podatników będących osobami fizycznymi – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika;
 • dla podatników będących spółkami cywilnymi – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników, do którego została złożona pierwsza deklaracja podatkowa o wysokości podatku;
 • dla podatników będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby podatnika;
 • dla podatników nieposiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio miejsca zamieszkania lub siedziby – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Jeżeli nie można ustalić właściwości organu podatkowego zgodnie z pkt 1 – 4 właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście [por. art. 11 ust. 4 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej].

Obowiązki podatników

Podatnik ma obowiązek bez wezwania właściwego organu podatkowego:

 • składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku, sporządzone według ustalonego wzoru,
 • obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania
 • – za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Podsumowanie

W przedmiocie podatku od sprzedaży detalicznej wskazać należy, że podatnikami są sprzedawcy detaliczni dokonujący sprzedaży towarów na rzecz konsumentów, o ile dokonywana sprzedaż przekracza 17 000 000 zł miesięcznie.

Zastanawiasz się, jak rozliczyć sprzedaż na rzecz zagranicznego kontrahenta poza granicami Polski? Przeczytaj ten artykuł, w którym postaramy się to wyjaśnić.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie